Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

280 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Jokaisesta kurssille tai/ja job shadowingiin osallistumisesta tulee olla osallistumistodistus, jossa vähimmäistiedot: 1) osallistujan nimi, 2) koulutuksen/kurssinjärjestäjän nimi, 3) koulutuksen/kurssin nimi, 4) koulutuksen/kurssin aloitus- ja loppumispäivä ja 5) koulutuksen/kurssinjärjestäjän allekirjoitus. Alkuperäisen todistuksen saa osallistuja pitää itsellään mutta teidän pitää saada siitä kopio ja muistakaa säilyttää se. Jos vastaanottavalla organisaatiolla ei ole valmista pohjaa, voi todistuksen laatia sivulla täydennyskoulutushankkeen osallistujalle olevan mallin avulla ja muokata sitä tapauskohtaisesti (ks. muista osallistumistodistus -otsikko)

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Mobility Toolissa oleva loppuraportti ottaa tiivistelmän hakulomakkeestanne, jonka te muokkaatte toteutuneen mukaiseksi. Loppuraportissanne on ruutu englannin kielistä tiivistelmää varten. Jos hanke arvioidaan loppuraportin tarkastuksessa hyväksi, tiivistelmä siirtyy EU:n hanketietokantaan Muut kohdat loppuraportissa voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Kun osallistujaraportti palautuu Mobility Tooliin, status muuttuu ”submitted” mutta samalla status muuttuu draft -tilaan. Sinun pitää siksi palata henkilön Mobilities -sivulle ja täydentää Participant -sivulla oleva alalehti ”Certifications 0 max.3”, valitse saiko henkilö osallistujatodistuksen painamalla +create -painikkeesta.

 

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Erasmus+ -tuki ei ole verollista tuloa, koska se on tarkoitettu ainoastaan kuluihin.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

KURSSILLE OSALLISTUMINEN VIRTUAALISESTI

Erasmus+ KA1 -hankkeen rahoituksella on mahdollista osallistua maksulliselle täydennyskoulutuskurssille, jotka toteutetaan täysin virtuaalisesti. Tukea virtuaalitoteutukseen myönnetään organisaatiotuen verran eli virtuaalikurssin tuki on 350 €/kurssi. 

Virtuaalikoulutusten etsimiseen ei ole tällä hetkellä olemassa tietokantaa. Voit etsiä koulutusta eri tavoilla:

 • Tarkistaa, onko suunnitellun lähikurssin järjestäjällä tarjota vastaavia virtuaalikursseja.
 • Jos tunnet ennestään Erasmus+ kurssinjärjestäjiä niin tarkista heidän virtuaalitarjontansa
 • Keksi Googlen hakusanaksi jokin osuva haku esim. ”virtual courses Erasmus+ KA1”

JOB SHADOWING -JAKSO (BLENDED)

Job shadowing- ja opettajavaihtojen liikkuvuusjaksoja voidaan aloittaa virtuaalisesti, jos fyysisen ulkomaanjakson aloittaminen kohdemaassa ei poikkeusolojen vuoksi ole vielä mahdollista. Fyysinen ulkomaanjakso tulee kuitenkin suunnitella ja toteuttaa kohdemaassa myöhemmin, kun tilanne sen sallii ja sen tulee täyttää Erasmus+ -ohjelman minimipituuden (2 pv) vaatimukset. Virtuaalisen ja fyysisen ulkomaanjakson välissä voi olla aikaa, kunhan fyysinen jakso päättyy hankkeen aikana. 

 • Rakennat itse vastaanottavan tahon kanssa jakson sisällöt.
  • Varjostuksen ydin on observoinnissa ja keskustelussa. Observointi tapahtuu helposti niin, että verkkoyhteys on lähiluokassa auki, tai etäopetuksessa linkin kautta. Erittäin tärkeää observoinnin jälkeen on keskustelu opettajien kesken siitä, mitä tunnin aikana tapahtui.
  • Job shadowing -virtuaaliosuuden suunnitteluun kannattaa ydinvaiheen lisäksi käyttää aikaa.  Virtuaaliosassa kannattaa hyödyntää kaikkea verkossa jo olevaa materiaalia esim. koulun esittelyvideoita. Jos teet uuden virtuaalipaketin niin huomaa, että voit hyödyntää samaa pakettia myös mahdollisissa muissa liikkuvuuksissa. Virtuaalipaketin suunnittelussa mieti, miten saisit tehtyä näkyväksi kaikkea muuta kokemusta, jota lähitapaamisessa on. Jos olet job shadowing -isäntänä tee, vaikka kännykkävideoesittely, jossa puhut tavallisen esittelykerroksen ja jossa näkyy missä koulu sijaitsee, miltä sisääntulo ja aula näyttää, lyhyt tervehdys rehtorilta ja muilta kollegoilta, tietoa koulusta, miltä luokat ja ruokala näyttää eli kaikki se, mitä tapahtuisi lähiesittelyn yhteydessä. Jos tapananne on järjestää vieraille muunlaisia kierroksia koulun ympäristössä, niin kuvaa ja kerro myös niistä paikoista.

 TODENTAMINEN

Sekä virtuaalinen että fyysinen ulkomaanjakso todennetaan Erasmus-ohjelman edellyttämin dokumentein.  Virtuaalisen jakson aikana osallistujalle ei makseta Erasmus+ apurahaa, mutta hankkeen toteuttaja/koulu/organisaatio on oikeutettu normaaliin liikkuvuuden organisointitukeen virtuaalisen jakson alettua. Kun fyysinen ulkomaanjakso alkaa, osallistuja saa normaalin Erasmus+ apurahan.

SOPIMUSLISÄYS

Virtuaaliliikkuvuuteen osallistumisen edellytys on, että Erasmus+ KA101 -hankkeenne on allekirjoittanut syksyllä 2020 Covid-19 -sopimuslisäyksen. Tämä asiakirja oli englanninkielinen ” Addendum to the Grant Agreement for KA1 Actions”.

Avainsanat Kansainvälistyminen Ammatillinen koulutus

Kansainväliset opintojaksot tutkinnon suorittamisen aikana ovat erinomainen mahdollisuus sekä opiskelijalle että työelämälle.    

Ulkomaisella työpaikalla tapahtuvasta osaamisen hankkimisen jaksosta, joka ei perustu työsuhteeseen ja josta ei makseta palkkaa tai palkkiota, sovitaan koulutussopimuksella (Training agreement).

Ulkomaanjakson osalta koulutussopimus voidaan solmia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tarpeen mukaan muilla asianmukaisilla kielillä lähettävän koulutuksen järjestäjän, opiskelijan ja kohdemaan vastaanottavan tahon tarpeiden mukaan.

Kansainvälisten sopimuspohjien laadintaan on tehty englanninkieliset mallisisällöt, joilla yhdenmukaistetaan sopimuksia ja varmistetaan oikeiden termien käyttö. Kansainvälisten sopimusten tulee täyttää vähintään lain mukaiset minimivaatimukset. Englanninkielinen mallisisältö löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Koulutussopimuksen yksi sopijaosapuoli on aina ulkomainen työpaikka, tämän lisäksi sopimuksen muihin tietoihin voidaan lisätä myös esim. ulkomainen yhteistyöoppilaitos. Opiskelijan vakuutusturva tulee varmistaa etukäteen jakson ajalle. Työpaikan työturvallisuus opiskelijalle tulee varmistaa työturvallisuuslain mukaisesti. Opiskelijan työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa työpaikalle tästä vastuusta.

Koulutussopimukseen tulee asetuksen mukaan liittää (ulkomaan) koulutussopimusjaksoa koskeva osa opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta. Tämän osan tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

 • suoritettava tutkinto ja tutkinnon perusteet, mahdollinen suoritettava osaamisala sekä suoritettavat tutkinnon osat
 • vastuullinen työpaikkaohjaaja ja koulutuksen järjestäjän nimeämä opettaja (tai perustellusta syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja)
 • keskeiset työtehtävät työpaikalla tutkinnon perusteiden ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisen osaamisen hankkimiseksi
 • työpaikalla järjestettävän osaamisen hankkimisen ajoittuminen
 • mikäli toteutetaan näyttö ulkomailla: näyttöjen ajankohdat ja sisällöt, näyttöympäristöt sekä näytön järjestäjä.


Koulutuksen järjestäjä voi sopimus- ja HOKS-dokumentaatiota muodostaessaan käyttää pohjana ja hyödyntää myös oppilaitoksen jo valmiita malleja tai yhteiseurooppalaisia Learning Agreement -pohjia Erasmus+ -ohjelmasta. Aina tulee kuitenkin varmistaa, että sopimus liitteineen täyttää lain ja asetuksen minimivaatimukset. 
 

Avainsanat Arviointi ja todistukset Osaamisen arviointi Perusopetus

Vuosiluokilla 1–3 annetaan sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa. 

Opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti arviointi voi olla vuosiluokilla 1-3 sanallista kaikissa oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvissa oppiaineissa. Vuosiluokilla 1-3 voidaan käyttää myös kaikissa oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvissa oppiaineissa numeroarviointia opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa. Numeroarviointia voidaan täydentää kuvailevalla arviolla, joka annetaan todistuksen liitteenä.

Sanallinen arviointi hyväksytty-hylätty-asteikolla tai esimerkiksi neliportaisen asteikon käyttäminen on jätetty perusteiden luvussa 6 opetuksen järjestäjän harkittavaksi. Samassa todistuksessa voidaan käyttää erilaisia asteikkoja. Todistuksesta tulee käydä ilmi, millaiseen asteikkoon kunkin oppiaineen arvio perustuu. Jokaisesta oppiaineesta on annettava vähintään hyväksytty tai hylätty -arvio. 

Kaikki oppilaan opinto-ohjelmassa olevat oppiaineet arvioidaan myös vuosiluokilla 1–3. Jokaisesta oppiaineesta on annettava todistukseen yksi arvio, josta käy ilmi, onko oppilaan suoritus hyväksytty tai hylätty. 

Työskentelyä ei arvioida erikseen, vaan se on osa oppiaineen arviointia. Myös sanallista arviointia voidaan täydentää kuvailevalla arviolla, joka annetaan todistuksen liitteenä. 

Paikallisesti voidaan myös päättää, että esimerkiksi suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärässä arvioidaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen tavoitealueiden mukaisesti, kuten vuorovaikutustilanteissa toimiminen, tekstien tulkitseminen, tekstien tuottaminen sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen. Tällöinkin on huolehdittava, että suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärästä annetaan yksi kokoava arvio todistukseen.  

Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden arvioinnista:  https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/milta-vuosiluokalta-alkaen-maahanmuuttajaoppilasta-pitaa-arvioida-numeerisesti 

Avainsanat Kansainvälistyminen Ammatillinen koulutus

Kansainväliset opintojaksot tutkinnon suorittamisen aikana ovat erinomainen mahdollisuus sekä opiskelijalle että työelämälle.    

Ulkomaisella työpaikalla tapahtuvasta osaamisen hankkimisen jaksosta, joka perustuu työsuhteeseen ja josta maksetaan palkkaa tai palkkiota, sovitaan oppisopimuksella (Apprenticeship), mikäli oppisopimuksen tekemisen edellytykset täyttyvät. Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen.

Ulkomaanjakson osalta oppisopimus voidaan solmia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tarpeen mukaan muilla asianmukaisilla kielillä lähettävän koulutuksen järjestäjän, opiskelijan ja kohdemaan vastaanottavan tahon tarpeiden mukaan. Oppisopimuksen laadinnan tukena voi käyttää englanninkielisiä malliesimerkkejä sopimusten yhdenmukaisuuden ja oikeiden termien varmistamiseksi. Sopimuksen tulee täyttää lain minimivaatimukset. Englanninkielinen mallisisältö löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Koulutuksen järjestäjän vastuulla on varmistaa, että oppisopimusjakson osalta sopimuksessa sovitaan sovellettavasta työajasta, koeajan pituudesta sekä opiskelijan palkkauksen perusteista.

Opiskelijan vakuutusturva tulee varmistaa etukäteen jakson ajalle. Työpaikan työturvallisuus opiskelijalle tulee varmistaa työturvallisuuslain mukaisesti. Opiskelijan työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa työpaikalle tästä vastuusta.

Opiskelijalle on mahdollisesti syytä muistuttaa jakson pituuden merkityksestä palkan verovelvollisuuteen/verovapauteen Suomessa (ns. 6 kuukauden sääntö).

Oppisopimukseen on liitettävä ulkomaanjaksoa koskeva osa opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta. Liiteosassa tulee ilmetä ainakin:

 • suoritettava tutkinto ja tutkinnon perusteet, mahdollinen suoritettava osaamisala sekä suoritettavat tutkinnon osat
 • vastuullinen työpaikkaohjaaja ja koulutuksen järjestäjän nimeämä opettaja (tai perustellusta syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja)
 • oppisopimuskoulutusta hankkineen koulutuksen järjestäjän edustaja
 • keskeiset työtehtävät työpaikalla tutkinnon perusteiden ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisen osaamisen hankkimiseksi
 • työpaikalla järjestettävän osaamisen hankkimisen ajoittuminen
 • mikäli toteutetaan näyttö ulkomailla: näyttöjen ajankohdat ja sisällöt, näyttöympäristöt sekä näytön järjestäjä.

Koulutuksen järjestäjä voi ulkomaanjaksolle käytettävää sopimus- ja HOKS-dokumentaatiota muodostaessaan hyödyntää myös oppilaitoksen jo valmiita malleja tai yhteiseurooppalaisia oppimissopimuksia (Learning Agreement) Erasmus+ -ohjelmasta tai ECVET -järjestelmästä. Aina tulee kuitenkin varmistaa, että sopimus liitteineen täyttää lain ja asetuksen minimivaatimukset.

Mikäli kyseessä on Erasmus+ -ohjelman rahoittama ulkomaanjakso, oppisopimuksen liitteenä tulee olla ohjelman vaatimusten mukaisesti ERASMUS+ VET Mobility Quality Commitment.

 

Avainsanat Move! Perusopetus

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on otettu liikunnassa vahvasti huomioon. Tutkimusten mukaan sukupuoli on yksi selittävä tekijä fyysiseen toimintakykyyn liittyvissä asioissa. Oppilaiden tasa-arvoisen kohtelun ja johtopäätösten luotettavuuden takia Move!-mittauksissa huomioidaan oppilaan sukupuoli. Parhaimmillaan tämä antaa myös tilaa ja ymmärrystä erilaisuudelle.

Move!-mittausosioiden kehittämisen lähtökohtana oli, että nolla-tuloksia tulisi mahdollisimman vähän. Tämän perusteena oli ajatus oppilaiden fyysisen ’minäpystyvyyden’ tukemisesta. Move!-mittauksiin haluttiin luoda sellaisia mittausosioita, joissa jokaiselle tulisi lähtökohtaisesti vähintään muutama onnistunut suoritus.

Move!-järjestelmän käytännön valmistamistyöstä on vastannut Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kokoama monitieteinen asiantuntijaryhmä. Mittausosioiden luomisen lähtökohtana oli se, että 0-tuloksia tulisi mahdollisimman vähän. Siksi haluttiin luoda sellaisia mittausosiota, joissa oppilaat kokisivat onnistumisia. Move!:a valmistettaessa esimerkiksi pilotoinneissa paljastui, että huomattavan suuri osa tytöistä sai varpaat maassa tehdyistä etunojapunnerruksista tulokseksi nolla onnistunutta toistoa. Siksi etunojapunnerruksesta luotiin tytöille versio, jossa punnerrukset tehdään polvet maassa. Toisaalta pilottimittausten perusteella pojilla polvet maassa tehtävät punnerrukset eivät saaneet aikaan riittävästi erottelua, joten poikien osalta on perusteltua tehdä punnerrukset varpaat maassa. Move!-ohjeiden suoritustapoja tulee käyttää niissä suorituksissa, jotka kirjataan valtakunnalliseen tietokantaan. Muutoin liikunnanopetuksessa kannustetaan kaikkia oppilaita kokeilemaan erilaisia suoritustekniikoita.  

Heitto-kiinniottoyhdistelmässä suoritus eroaa heittoetäisyyksien osalta, jotka ovat 5. luokan tytöillä 7 metriä ja pojilla 8 metriä, ja 8. luokan tytöillä 8 metriä ja pojilla 10 metriä. Erilaisia heittoetäisyyksiä kokeiltiin järjestelmän pilottivaiheessa, jolloin huomattiin, että tytöillä pitempi etäisyys aiheutti liikaa 0-tuloksia. Toisaalta poikien osalta lyhyempi heittoetäisyys johti siihen, että mittari ei enää erotellut riittävästi, toisin sanoen liian suuri osa pojista sai osiossa maksimituloksen 20. Tämän takia on päädytty erilaisiin heittoetäisyyksiin 5. ja 8. luokan tytöillä ja pojilla. 

Punnerrusten osalta on oppitunneilla tärkeää keskittyä sanoitukseen, jotta puheella ei luoda ja vahvisteta sukupuolistereotypioita. Mikään punnerrustapa ei ole siis ”tyttöjen punnerrus” tai ”poikien punnerrus” vaan on olemassa erilaisia punnerrustekniikoita kuten varpaat maassa tekniikka tai polvet maassa tekniikka.

Pedagogisesti oppilaille on järkevää teettää erilaisia punnerruksen muotoja, mutta Move!-mittaustilanteessa on valtakunnallisen tiedonkeruunkin johdosta 5. ja 8. -vuosiluokilla hyvä toimia valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Avainsanat Move! Perusopetus

Opetuksen järjestäjä määrittää henkilön, joka syöttää koulunsa Move!-mittaustulokset valtakunnalliseen järjestelmään. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi opettaja/opettajat, koulusihteeri, koulunkäynnin avustaja tai joku muu kouluyhteisön jäsen.

Koulukohtainen linkki tulosten syöttämiseksi lähetetään elokuussa Opintopolku-palveluun merkittyyn koulun yleiseen sähköpostiosoitteeseen, josta sitä voi jakaa eteenpäin tulosten syöttämisestä vastaaville henkilöille. 

Näytetään 51-60/280