Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

288 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat eTwinning

eTwinning-projektin aloittaminen

  1. Etsi itsellesi projektikumppani. Projektikumppania voi etsiä eTwinningissä Ihmiset-osiossa ja kumppanifoorumilla. Projektikumppani voi olla myös joku muualta tuttu kontakti.
  2. Lähetä projektikumppanille kontaktipyyntö eTwinningissä.
  3. Suunnittele projekti kumppanin kanssa tai osallistu olemassa olevaan projektiin.
  • Jos osallistut olemassa olevaan projektiin, projektin jäsenet kutsuvat sinut projektiin.
  • Jos suunnittelet projektin kumppanin kanssa, sovi kumppanin kanssa ensin perusasiat projektin perustamiseen liittyen ja perusta projekti tai hyväksy kumppanin perustama projekti. Tämän jälkeen voit lisätä jäseniä projektiin.

4. Aloita projektityöskentely eTwinningin TwinSpacessa!

eTwinning-projektin aloittaminen
Avainsanat Ukraina Esiopetus Varhaiskasvatus

Leikki ja leikkiminen ovat lapsen tapoja käsitellä ympäröivän maailman ilmiöitä. Leikin avulla lapsi käsittelee luontaisesti myös vaikeita ja haastavia asioita Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on tarjota kaikille lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikin kautta lapset pystyvät jäsentämään ja pilkkomaan asioita itselleen käsiteltäviksi kokonaisuuksiksi. Leikin kautta lapsi myös oppii ja opettelee monenlaisia taitoja: sosiaalisia taitoja ja kaveritaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja, taitoja ja tapoja toimia toisten lasten kanssa, vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, eettistä ajattelua eli käsitystä hyvästä ja pahasta sekä syy- ja seuraussuhteita ja empatiakykyä. Leikeissä lapset käsittelevät erilaisia tunteita, niin iloja ja suruja kuin pelkojakin. Leikkiessä lapsi kokee hyvän olon tunteita, jotka itsessään ovat koukuttavia. 

Lapset leikkivät myös sotaleikkejä. Sotaleikkejä saatetaan pitää huonoina ja epätoivottuina, koska ne heijastavat negatiivisia asioita ja niistä siirtyy jotain lapsen käyttäytymiseen ja toimintaan. Sotaleikki itsessään voi kuitenkin olla terapeuttista lapselle, jolla on ollut ikäviä kokemuksia. Leikki voi vapauttaa ikävien kokemuksien aiheuttamista tunteista. Leikkiä itsessään tulisikin tarkastella mieluummin lapsen näkökulmasta: lapsi tarkastelee maailmaa aina omasta näkökulmastaan sekä omien kokemustensa kautta, ei aikuisten kokemusten kautta. 

Vaikka sotaleikki tuntuisi aikuisen näkökulmasta mallintavan väkivaltaa ja olevan sodan ihannoimista, ei lapsen leikissä näin kuitenkaan ole. Kyseessä on lapsen tapa ilmaista itseään ja hahmottaa maailmaa, mihin väistämättä heijastuu lapsen elinpiirin ja lapsen kohtaamat jopa uhkaavat ja pelottavat tapahtumat yhteiskunnassa. Lapset käsittelevät sotaan liittyviä asioita eri tavoin ja sotaleikit voivat myös pelottaa. Henkilöstön tehtävänä on tukea lasten moninaisia tarpeita ja tunteita. 

Lapset hyödyntävät erilaisia materiaaleja ja välineitä leikeissään. Ne saavat uusia merkityksiä lapsen ympäristössä ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Lapselle ase leikkivälineenä on vain tapa leikkiä meneillään olevaa leikkiä, ellei hän ole ympäristöstään oppinut aseen syvempiä merkityksiä. Aikuisten ja lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten on tärkeää viestiä lapsille, että leikkiminen ei koskaan ole väärin tai huono asia. 

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/saako-sodalla-leikkia-0

Avainsanat Ukraina Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Euroopan solidaarisuusjoukot

Hankkeen tai liikkuvuusjakson voi keskeyttää, jos ns. force majeure -sääntö toteutuu.

Käynnissä oleviin Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmista rahoitettuihin hankkeisiin ja kansainvälisiin liikkuvuuksiin sovelletaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta ns. force majeure -sääntöä. Hankkeet ja liikkuvuudet, joihin force majeure -sääntöä käytetään, käsitellään tapauskohtaisesti. Force majeure -säännön soveltaminen koskee Ukrainan ja Venäjän lisäksi myös muita Ukrainan naapurissa sijaitsevia Euroopan unioniin kuulumattomia valtioita.

Edellä mainituissa maissa käynnissä olevat EU-ohjelmien hankkeet tai liikkuvuusjaksot on mahdollista keskeyttää. Keskeyttämisestä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset voidaan hyväksyä joko poikkeuksellisina kuluina (exceptional costs), organisaatiotukena tai tuen siirtoina saman tukikorin maiden välillä.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/voiko-hankkeen-tai-liikkuvuusjakso…

Avainsanat Arviointi ja todistukset Opetus ja ohjaus Lukiokoulutus

Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin opintojaksoihin voivat kuulua eri oppiaineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavat lukiodiplomit. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Opetushallitus on lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 määrännyt lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan koulutuksen järjestäjän tarjoamien lukiodiplomien osalta lukiodiplomien tehtävä, yleiset tavoitteet ja arviointi sekä tavoitteet ja keskeiset sisällöt lukiodiplomeittain. Lukiodiplomiopintojakso voi sisältyä oppiaineen oppimäärän valinnaisiin opintoihin paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyllä tavalla.

Lukiodiplomit eivät ole lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) liitteen mukaisia pakollisia tai valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Asetuksen 12 §:n mukaisesti lukiokoulutuksen oppimääriin voi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Lukiodiplomien laajuudeksi on 12 §:ssä säädetty kaksi opintopistettä.

Opetushallitus antaa lukiodiplomikohtaiset ohjeet niiden järjestämisen ja suorittamisen menettelyistä kuten esimerkiksi lukiodiplomin rakenteesta ja lukiodiplomin suorittamista edeltävistä opinnoista. Kunkin lukiodiplomin ohjeet on laadittu siten, että lukion opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen lukiodiplomin tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen mukaisen näytön järjestämisen lähtökohdat ja edellytykset täyttyisivät.

Opetushallituksen vuonna 2017 antamat lukiodiplomiohjeet ovat voimassa niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa ennen 1.8.2021. Opetushallitus julkaisee päivitetyt lukiodiplomien ohjeet lukio-opintonsa 1.8.2021 lukien aloittaneille opiskelijoille keväällä 2022. Päivityksessä ei tehdä muutoksia lukiodiplomien järjestämisen ja suorittamisen menettelyihin vuonna 2017 annettuihin ohjeisiin nähden. Kunkin lukiodiplomin suorittamista edeltävien lukiokurssien laajuudet muunnetaan opintopisteiksi. Lukioita ohjeistetaan määrittelemään opetussuunnitelmassa opintojaksot, jotka voivat olla lukiodiplomin suorittamista edeltäviä lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten kuvataiteen, liikunnan, musiikin ja median lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 8 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten teatterin ja tanssin lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 6 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten kotitalouden ja käsityön lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 4 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Valtioneuvoston asetuksen (810/2018) 12 §:n mukaisesti lukiokoulutuksen oppimääriin voi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Näistä paikallisista valinnaisista opinnoista, esimerkiksi opiskelijan suorittaman lukiodiplomin opintojaksosta, voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä.

Lukiodiplomi arvioidaan lukion opetussuunnitelman perusteiden ja Opetushallituksen antaminen lukiodiplomien suoritusohjeiden mukaisesti numeroarvosanalla asteikolla 4–10. Lukiodiplomin suorittanut opiskelija saa lukion päättötodistuksen liitteenä erillisen lukiodiplomitodistuksen, jossa on kyseisestä lukiodiplomista annettu numeroarvosana.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

School Education Gatewaysta voi mm. etsiä kursseja:  Kurssiluettelo (schooleducationgateway.eu)

Erasmus+ KA101 täydennyskoulutushankkeen osallistujalle -sivu: Täydennyskoulutushankkeen osallistujalle (KA101) | Opetushallitus (oph.fi)

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Tuki oleskeluun on tavallaan könttäsumma. Sen voi saada oleskelutodistukseen merkityistä päivistä ja max. kahdelta matkapäivältä. Oleskelukulutuesta ei tutkita kuitteja mutta työnantajanne voi näin tehdä. Muutamat kunnat käyttävät soviteltua päivärahaa, jolloin tätä ongelmaa ei tule. Erasmus+ -ohjelmalla ei ole päivärahoista mitään suositusta.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Et ole täydentänyt kohdasta ”Budget” kohtaa ”Organisational Support”. Kun kirjoitat siihen isompaan laatikkoon pienessä laatikossa olevan ehdotussumman 3500 €, niin budjettinne jopa ylittyy. Ette tietenkään voi saada tukea enempää kuin teille on myönnetty mutta voitte lähettää loppuraportin tuossa muodossa meille, me teemme leikkauksen täällä. Kun kirjoitat summan niin kirjoita vain numerot, älä kirjoita mitään välimerkkiä.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Jokaisesta kurssille tai/ja job shadowingiin osallistumisesta tulee olla osallistumistodistus, jossa vähimmäistiedot: 1) osallistujan nimi, 2) koulutuksen/kurssinjärjestäjän nimi, 3) koulutuksen/kurssin nimi, 4) koulutuksen/kurssin aloitus- ja loppumispäivä ja 5) koulutuksen/kurssinjärjestäjän allekirjoitus. Alkuperäisen todistuksen saa osallistuja pitää itsellään mutta teidän pitää saada siitä kopio ja muistakaa säilyttää se. Jos vastaanottavalla organisaatiolla ei ole valmista pohjaa, voi todistuksen laatia sivulla täydennyskoulutushankkeen osallistujalle olevan mallin avulla ja muokata sitä tapauskohtaisesti (ks. muista osallistumistodistus -otsikko)

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Mobility Toolissa oleva loppuraportti ottaa tiivistelmän hakulomakkeestanne, jonka te muokkaatte toteutuneen mukaiseksi. Loppuraportissanne on ruutu englannin kielistä tiivistelmää varten. Jos hanke arvioidaan loppuraportin tarkastuksessa hyväksi, tiivistelmä siirtyy EU:n hanketietokantaan Muut kohdat loppuraportissa voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Kun osallistujaraportti palautuu Mobility Tooliin, status muuttuu ”submitted” mutta samalla status muuttuu draft -tilaan. Sinun pitää siksi palata henkilön Mobilities -sivulle ja täydentää Participant -sivulla oleva alalehti ”Certifications 0 max.3”, valitse saiko henkilö osallistujatodistuksen painamalla +create -painikkeesta.

 

Näytetään 81-90/288