Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

269 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Perusopetus

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen oppimäärän vaihtaminen on mahdollista, mutta oppilaan huoltajaa on kuultava asiassa perusopetuslain (628/1998, 30 §) mukaisesti. On suotavaa, että oppimäärän valinta on pitkäkestoinen, minkä vuoksi päätös tulee tehdä aina harkiten. Oppimäärän voi kuitenkin vaihtaa, kun sille on olemassa riittävät perusteet. Oppimäärien valinnoista ei tarvitse tehdä hallintopäätöstä. Sen voi kuitenkin laatia, jos halutaan syystä tai toisesta osoittaa, että huoltajien näkemys on otettu huomioon.

Avainsanat Arviointi ja todistukset Henkilökohtaistaminen Opiskelijavalinnat Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus

Sukupuolen vahvistamisesta annetun lain mukaan henkilö vahvistetaan kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Sukupuolen vahvistamista seuraa rekistereiden, asiakirjojen, henkilöllisyystodistusten ja vastaavien muuttaminen siltä osin, kuin muutos vaikuttaa niissä oleviin merkintöihin. Tämä voi koskea myös koulutodistuksia.

Koulun tai oppilaitoksen entisellä oppilaalla tai opiskelijalla, joka on vahvistanut sukupuolensa, on oikeus saada uusi, nykyisellä nimellään ja henkilötunnuksellaan varustettu todistus. Todistuksesta ei saa ilmetä suoraan tai epäsuorasti, että hän on vahvistanut sukupuolensa. Vanha todistus on kuitenkin säilytettävä. Todistus päivätään aikaisemman todistuksen tilalle annettavan todistuksen laatimisajankohtaan.

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen
Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Hae päätöstä sähköisellä lomakkeella. Lomake on Opintopolku-palvelussa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Lue lomakkeen ohjeet huolellisesti ennen kuin lähetät hakemuksen.

Siirry sähköiselle lomakkeelle

Siirry hakuohjeisiin verkkosivuillamme

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Et välttämättä tarvitse päätöstä tutkinnon tunnustamisesta. Mieti ensin, mitä haluat tehdä Suomessa. Siitä riippuu, tarvitsetko päätöksen. 

Tarvitset päätöksen, jos haluat työskennellä ammatissa, johon vaaditaan lain mukaan tietty koulutus. Tällaisia ammatteja sanotaan säännellyiksi ammateiksi. 

Tarvitset päätöksen myös, jos haluat työskennellä tehtävässä, johon vaaditaan lain mukaan korkeakoulututkinto. Tällaisia tehtäviä on etenkin valtiolla ja kunnissa. 

Et tarvitse päätöstä esimerkiksi, jos haluat  
- opiskella ja suorittaa Suomessa tutkinnon 
- työskennellä ammatissa, johon laki ei vaadi tiettyä koulutusta. 

Näissä tilanteissa voit hakea opiskelupaikkaa tai työtä ulkomaisella tutkinnolla ilman tunnustamispäätöstä. Oppilaitos tai työnantaja arvioi osaamistasi. 

Verkkosivuilla on lista säännellyistä ammateista. Kokeile verkkosivuilla myös tutkintojen tunnustamisen palveluopasta. Sen avulla voit selvittää, tarvitsetko päätöstä.

Siirry tutkintojen tunnustamisen verkkosivuille

 

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Jos sinulla on opettajan pätevyys toisesta maasta, hae kelpoisuutta samaan opettaja-ammattiin.  

Kokeile Opetushallituksen verkkosivuilla tutkintojen tunnustamisen palveluopasta. Sen avulla voit selvittää, millaista päätöstä sinun kannattaa hakea.  

Ammattikohtaisilla verkkosivuillamme on lisätietoa opettaja-ammattien tunnustamisesta. Sivuilla on myös kuvauksia opettaja-ammateista. 

Siirry palveluoppaaseen

Siirry verkkosivulle opetuksen ja koulutuksen ammateista
 

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Tutkinnon tunnustamishakemuksen käsittely kestää yleensä enintään kahdesta kolmeen kuukautta. Käsittely on nopeampaa, jos hakemuksessa on heti mukana kaikki tiedot ja todistukset. 

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä näin: 
- Lue ohjeet ja täytä hakemus huolellisesti.  
- Lue sähköpostiasi. Jos saat viestin Opetushallitukselta, vastaa siihen nopeasti. Tarkista myös roskapostit.

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Tutkintojen tunnustamisen hakulomakkeessa on lueteltu kaikki oppiaineet, joiden aineenopetukseen Opetushallituksen tunnustamispäätöksessä voidaan antaa pätevyys.

Tällaisia oppiaineita ovat

 • äidinkieli ja kirjallisuus (suomi, ruotsi, saame)
 • toinen kotimainen kieli (suomi, ruotsi, saame)
 • vieras kieli (englanti, espanja, italia, japani, kiina, latina, portugali, ranska, saksa, venäjä, viro)
 • matematiikka
 • biologia
 • maantieto
 • fysiikka
 • kemia
 • terveystieto
 • uskonto
 • elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • musiikki
 • kuvataide
 • käsityö
 • liikunta
 • kotitalous
 • tietotekniikka

Siirry lisätietoihin tutkintojen tunnustamisen verkkosivuilla

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Kyllä voi, mutta valmistavan opetuksen oppilaista ei voi hakea valtionavustusta. Oman äidinkielen opetus lasketaan osaksi valmistavan opetuksen tuntimäärää, mikäli se on osa oppilaan omaa opinto-ohjelmaa.

Avainsanat Maahanmuuttajakoulutus Valmistava opetus Perusopetus

Ei voida ilman päätöstä. Perusopetuslain (13.6.2003/477) 3 pykälän mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Oppivelvollisuuslain 2 pykälän mukaan oppivelvollisuus alkaa perusopetuslaissa tarkoitetun lukuvuoden alkaessa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. 

Jos oppilas sijoitetaan ikäkauttaan alemmalle vuosiluokalle, tulee siitä tehdä päätös perusopetuslain 18 §:n perusteella.  Päätös perustuu tällöin 1 momentin 2 kohtaan, jonka perusteella oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta. Perusteena tulisi olla, kuten muissakin erityisiä opetusjärjestelyjä koskevissa päätöksissä esimerkiksi se, että oppilaan aikaisemmat opinnot huomioon ottaen hänen olisi kohtuutonta osallistua ikäkauttansa vastaavan vuosiluokan opetukseen ja siksi hänet sijoitetaan vuotta alemmalle vuosiluokalle. Huoltajia tulee myös kuulla ennen päätöksen tekemistä.   

Näytetään 1-10/269