Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

254 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Lainsäädäntö Perusopetus

Perusopetuksessa oppilaalle annettava todistus on aina annettava koulun opetuskielellä eli suomeksi tai ruotsiksi. Koulu voi kuitenkin halutessaan antaa oppilaalle todistuksesta käännöksen. Todistus on syytä käännättää auktorisoidulla kielenkääntäjällä, koska kopion tietojen tulee olla paikkansapitäviä ja täten käännöksen on vastattava alkukielistä tekstiä. Koulu voi pyytää myös oppilasta hankkimaan kielenkääntäjältä käännöksen, jonka koulu sitten vahvistaa.

Todistuksen kääntämisen kustannuksista vastaa oppilas, joka haluaa itselleen käännetyn todistuksen. Kouluille ei ole säädetty velvollisuutta antaa todistusta muulla kuin koulun opetuskielellä. Vaikka perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden ilmaiseen perusopetukseen, täyttää koulu velvoitteensa antamalla oppilailleen koulun opetuskielisen ilmaisen todistuksen. Koulu voi halutessaan korvata kääntämisen kustannukset, mutta velvollisuutta tähän sillä ei ole.

Edellä todettu koskee myös lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Korkeakouluja koskevassa lainsäädännössä säädetään kansainväliseen käyttöön tarkoitetusta todistuksen liitteestä.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/koulutodistuksen-kieli-ja-kaantaminen

Asiasanat

kielet, todistus

Avainsanat Lainsäädäntö Perusopetus

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lain mukaan opetuksen järjestäjä hyväksyy koululle järjestyssäännöt tai muut soveltuvat järjestysmääräykset.

Järjestyssäännöissä voidaan kieltää koulun alueelta poistuminen kouluajalla ilman opetukseen liittyvää syytä. Opetukseen liittyvä syy voi olla esimerkiksi liikuntatunti koulun alueen ulkopuolella tai luokkaretki. Jos koulun alueelta poistumista ei ole järjestyssäännöissä tai -määräyksissä kielletty, koulun alueelta koulupäivän aikana poistuvaa ei oppilasta voida ojentaa kurinpitokeinoilla, ellei hän ole lisäksi ollut poissa opetuksesta ilman lupaa.

Koulun alueelta luvattomasti tai vapautuksen saatuaan poistuva oppilas ei ole enää koulun vastuulla, kun taas koulun alueen ulkopuolella järjestettävään opetukseen tai muuhun opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan osallistuva oppilas on koulun vastuulla.

Jos oppilas poistuu koulun alueelta tupakoidakseen sen ulkopuolella, ei häntä voida koulun kurinpitokeinoilla ojentaa, mikäli koulun alueelta poistuminen ei ole kiellettyä. Samalla on huomioitava, että oppilas on 15 vuotta täytettyään toiminnastaan rikosoikeudellisessa vastuussa ja iästä riippumatta vahingonkorvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta myös koulualueen ulkopuolella.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/koulun-alueelta-poistuminen


Asiasanat

oppilaan velvollisuudet, tupakointi

Avainsanat Lainsäädäntö Perusopetus

Perusopetusasetuksen mukainen vuosiluokkiin sitomaton opetus edellyttää, että siitä on maininta kunnan/koulun opetussuunnitelmassa. Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen osallistuville oppilaille tulee laatia oma opinto-ohjelma, jonka mukaan opetus toteutetaan.

Opetus voidaan eri aineissa hajauttaa tai keskittää tietyille vuosiluokille, kunhan tuntijaon mukainen vähimmäistuntimäärä täyttyy tuntijakoasetukseen pystyviivoin merkityissä nivelkohdissa, kuten 9. vuosiluokan päättyessä. Myös perusopetusasetuksen mukaisen keskimääräisen vuosittaisen vähimmäistuntimäärän tulee täyttyä kullakin vuosiluokalla (esim. 7. ja 8. keskimäärin vähintään 29 ja 9. keskimäärin vähintään 30 tuntia työviikossa).

Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa lukuvuositodistukseen merkitään ko. lukuvuoden suoritukset ja maininta siitä, että oppilas opiskelee perusopetusasetuksen mukaisen oman opinto-ohjelman mukaisesti. Opinto-ohjelma voidaan liittää todistukseen.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/vuosiluokkiin-sitomaton-opetus-ja-opetuksen-tuntimaarat-perusopetuksessa

Avainsanat Lainsäädäntö Perusopetus

Perusopetuslain mukaan esi- ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli koulumatkan pituus on yli viisi kilometriä. Koulumatkan mittaamisesta ei säädetä tarkemmin laissa. Käytännössä mittaus toimitetaan arvioimalla matkan pituus lyhintä kulkukelpoista reittiä pitkin.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan koulumatkan pituutta mitattaessa on otettava huomioon se, millaisella kiinteistöllä lapsen koti sijaitsee. Ratkaisussaan KHO (4.4.2011, taltionumero 947) kumosi hallinto-oikeuden päätöksen, joka oli todennut, ettei oppilaalla ollut oikeutta ilmaiseen kuljetukseen matkan kotikiinteistön rajalta koulutontin rajalle ollessa alle viisi kilometriä. Lapsen kotikiinteistön ollessa laaja, se on huomioitava koulumatkaa mitattaessa.

Oppilaalla on lisäksi oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, vaikka matka olisi alle viisi kilometriä.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/koulumatkan-pituuden-maaraytyminen

Avainsanat Koronavirus Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus

Päivitetty 6.4.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut ohjeistuksen ilmanvaihdosta. Ohjeistus on suunnattu tilojen ylläpidosta vastaavalle tekniselle henkilöstölle. Ilmanvaihtokysymykset on huomioitava varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, korkeakoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa, ja muuhun koulutukseen käytettävissä tiloissa.

Päiväkodeissa ja oppilaitoksissa ilmanvaihdon tulisi olla päällä kaksi tuntia ennen ja jälkeen rakennuksen käytön. Tässä tulisi huomioida myös mahdollinen iltakäyttö ja siivous.

Mikäli ilmanvaihtoa ei voida säätää riittävän tehokkaaksi, voi tulla kyseeseen myös vähintään kerran tunnissa tapahtuva ikkunatuuletus (mielellään ristiveto), esimerkiksi joka oppitunnin jälkeen (vähintään 15 min) sekä oppituntien aikana niin usein kuin mahdollista sään niin salliessa.

Oikeuskansleri on terveysturvallisuusohjeiden noudattamista ja seurantaa lapsen oikeuksien näkökulmasta koskevassa ratkaisussaan 3.2.2022 (OKV 2733/70/2021) katsonut, että tartuntariskien välttämiseksi koulutuksen järjestäjien tulisi toimia laajassa yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa erityisesti ilmanvaihtoon ja sisäilman laatuun, mutta myös tilojen väljyyteen ja kuljetuksiin liittyvissä järjestelyissä. Käytännössä ilmanvaihtoon ja sisäilman laatuun liittyvissä järjestelyissä yhteistyötä tulisi tehdä teknisten asiantuntijoiden kanssa ja koulukuljetuksissa kuljetuksen järjestäjien kanssa. Väljyyteen liittyvissä järjestelyissä tulisi lisäksi tehdä yhteistyötä kaikkien tiloja käyttävien toimijoiden kanssa.

6.4.2022 lisätty tekstin viimeinen kappale oikeuskanslerin ratkaisusta

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-ilmanvaihdosta-huolehditaan-varhaiskasvatuksen-opetuksen-ja-koulutuksen

Avainsanat Move! Perusopetus Liikunta ja urheilu

Yhdenvertaisessa ja turvallisessa oppimisilmapiirissä jokaisella oppilaalla on yhtäläiset mahdollisuudet saada tukea oppimiseensa ja kasvaa omana itsenään sekä tulla tasavertaisesti huomioiduksi ja kuulluksi. Opettaja on työssään yhdenvertaisuuslain (1325/2014) ja tasa-arvolain (609/1986) alainen. 

Opettajien, kuten jokaisen kasvattajan on tärkeää tunnistaa omassa toiminnassaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat hänen suhtautumiseensa sukupuoliin sekä toimintaansa opettajana. Opettajan tulee pyrkiä purkamaan sukupuolittuneita rakenteita, toimintamalleja ja stereotypioita.

Move!-mittausosiot on kehitetty monitieteellisessä prosessissa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Suoritustekniikoiden määrittelyssä pohdittiin tarkasti tasa-arvokysymystä. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo otetaan perusopetuksen koululiikunnassa ja Move!-mittauksissa vakavasti ja tarkoin huomioon. Käytettävien mittareiden tulisi olla luotettavia ja erottelukykyisiä sekä mahdollisimman kannustavia. 

Tyttöjen ja poikien välillä on keskimäärin fyysisiä eroja, jotka aiheuttavat sen, että mittarit toimivat eri tavalla. Move!-mittaustulosten viitearvot on määritetty tieteellisessä prosessissa erikseen tytöille ja pojille. Muille sukupuolille ei ole nykyisellään käytettävissä viitearvoja. Jos oppilas ei samaistu binäärisen sukupuolijaottelun sukupuoliin, opettajan on tärkeää keskustella asiasta oppilaan kanssa ja yhdessä sopia, mitä viitearvoja oppilaan kohdalla Move!-mittauksissa käytetään.

Eduskunnalle jätettyyn kirjalliseen kysymykseen (KK 519/2021) vastasi Opetusministeri Li Andersson 14.10.2021.

 

Avainsanat Koronavirus Perusopetus

Päivitetty 2.8.2022

Koronaviruspandemian takia perusopetuslain 18 §:n mukaisissa erityisissä opetusjärjestelyissä olleilla tai kotiopetukseen siirtyneillä oppilailla on aina oikeus palata lähiopetukseen.

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei opetuksen järjestäjä ole myöntänyt hänelle erityisestä syystä tilapäisesti vapautusta eli oikeutta olla poissa. 

Oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartunnasta mahdollisesti aiheutuvan vakavan taudin riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Poissaolon tarpeellisuuden pitäisi ensisijaisesti perustua lääkärin arvioon.  

Opetushallitus suosittelee, että poissaolon sijasta riskiryhmiin kuuluvien opetus järjestettäisiin erityisinä opetusjärjestelyinä etäopetuksena. 

Jos oppilas ei voi esimerkiksi omaan terveydentilaan liittyvistä syistä osallistua lähiopetukseen, hänelle on mahdollista tehdä yksilökohtainen päätös perusopetuslain 18 §:n mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä. Opetus voidaan tällöin antaa poikkeuksellisesti esimerkiksi etäopetuksena. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta. Järjestely on mahdollinen ainoastaan yksittäisten oppilaiden osalta terveydellisin perustein. Päätöksenteossa voidaan hyödyntää lääkärin arviota. Perusopetuslain mukaiset erityiset opetusjärjestelyt ovat olleet mahdollisia jo ennen koronavirusepidemiaa. 

Koronavirusepidemian yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut, että mahdollisuus erityisiin opetusjärjestelyihin tarjottaisiin yhtäläisesti myös lapsille, jotka ovat perustellusti poissa opetuksesta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi, jos erityisiä opetusjärjestelyitä tehdään lapsille, jotka kuuluvat riskiryhmiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus suosittelevat, että näin toimittaisiin väliaikaisesti akuutin koronavirusepidemian ajan.

Lue lisää Opetushallituksen poissaolo-ohjeesta (alla).

2.8.2022 päivitetty tekstiä ja linkityksiä vastaamaan syyslukukauden 2022 alun tilannetta.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-toimitaan-jos-lapsi-tai-oppilas-kuuluu-riskiryhmaan-tai-jos-heidan-perheissaan

Avainsanat Koronavirus Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ohjeistaa milloin lapsi voi tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen koronavirustartunnan saatuaan. 

Kun huomaat, että lapsellasi on virusinfektioon sopivia oireita, THL suosittelee, että hän ei mene kouluun tai varhaiskasvatukseen. 

Jos lapsi on saanut positiivisen tuloksen kotitestistä tai terveydenhuollon koronatestistä, hän voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun  oireiden alkamisesta on kulunut vähintään viisi vuorokautta ja kuume on ollut poissa ja muut oireet ovat selvästi vähentyneet ainakin kahden vuorokauden ajan.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/milloin-lapsi-voi-tulla-kouluun-tai-varhaiskasvatukseen-koronavirustartunnan

Avainsanat Koronavirus Perusopetus

Teksti tarkastettu 2.8.2022

Koulu päättää, miten oppilaiden työskentelyä kotona ohjataan ja tuetaan luvallisen poissaolon aikana. Opettajat voivat toimivaltansa puitteissa tehdä erilaisia pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja, kuten antaa oppilaille tehtäviä kotiin. Tehtäviä voivat välittää myös muut oppilaat, mutta koulu vastaa, että kaikki oppilaat saavat tehtävät ja niihin liittyvää ohjausta. 

2.8.2022 päivitetty tekstiä ja linkityksiä vastaamaan syyslukukauden 2022 alun tilannetta.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-perusopetuksessa-oppilasta-voidaan-tukea-poissaolon-aikana

Avainsanat Koronavirus Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus

Teksti tarkastettu 2.8.2022

Opettajien ja muiden kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta työturvallisuus on varhaiskasvatuksen tai opetuksen järjestäjän eli työnantajan vastuulla. Ensi sijassa työntekijän kannattaa työturvallisuutta koskevissa kysymyksissään kääntyä esihenkilönsä tai varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjän puoleen. Tarvittaessa voi olla yhteydessä myös työsuojeluvaltuutettuun tai työterveyshuoltoon.

Työterveyslaitos on julkaissut koronavirukselle altistumisen ehkäisemistä koskevat ohjeet, jotka on suunnattu päiväkodeille ja kouluille sekä muille työpaikoille, joissa järjestetään varhaiskasvatuslaissa ja perusopetuslaissa tarkoitettua varhaiskasvatusta ja opetusta. Ohjeessa keskitytään ehkäisemään työntekijöiden altistumista ja annetaan toimintaohjeita työnantajalle. Sitä voidaan käyttää soveltuvin osin paikallisesti tai alueellisesti päätettävin tavoin.

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen työnantajia koskevat myös Työterveyslaitoksen yleiset ohjeet työnantajalle koronavirusepidemiaan varautumiseksi.

Opetushallituksen Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja koronavirus -koontisivulta löytyy tietoa, tukimateriaalia ja UKK-vastauksia erilaisiin koronavirusepidemian aiheuttamiin tilanteisiin.

4.4.2022 Päivitetty linkki THL:n ja OKM:n suositukseen varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjille.

30.12.2021 päivitetty linkki THL:n ja OKM:n suositukseen opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille.

18.10.2021 päivitetty vastaamaan OKM:n ja THL:n 12.10. annettuja suosituksia opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille.

6.8.2021 tekstiin on päivitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön uusi suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

2.8.2022 päivitetty tekstiä ja linkkejä vastaamaan syyslukukauden 2022 alun tilannetta.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/millaisia-ohjeita-paivakodeille-ja-kouluille-tyontekijoiden-altistumisen

Näytetään 41-50/254