311 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Oppilas- ja opiskelijahuolto Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Vapaa sivistystyö

Koulutuksen järjestäjä saa luovuttaa kuraattorille opiskelijan nimen ja syntymäajan sekä luokka- tai ryhmätiedon opiskelijan yksilöintiä varten ja sen tarkistamiseksi, onko opiskelijalla oikeus saada kuraattoripalveluita. Kuraattorille saa myös luovuttaa opiskelijan huoltajan nimen, yhteystiedot ja tiedonsaantioikeudet, kun kuraattorilla on tarve olla yhteydessä opiskelijan huoltajaan. Jos kuraattorilla on tarve saada opiskelijaan liittyviä muita tietoja palvelun tarpeen ja kiireellisyyden arviointia varten, kuraattori määrittelee tapauskohtaisesti tarvitsemansa välttämättömät tiedot. Näiden tietojen luovuttaminen perustuu suoraan lakiin, eikä tietojen luovuttamiseen pyydetä suostumusta.

Jos kuraattori tarvitsee muita tietoja kuraattoripalveluiden toteuttamista varten, kuraattori määrittelee tarvitsemansa välttämättömät tiedot tapauskohtaisesti. Välttämättömien tietojen luovuttaminen perustuu suoraan lakiin (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 20 §), eikä tietojen luovuttamiseen pyydetä suostumusta. Muiden kuin välttämättömien tietojen luovuttaminen edellyttää suostumusta opiskelijalta tai hänen huoltajaltaan opiskelijan itsenäisestä päätöskyvystä riippuen.

Koulutuksen järjestäjä vastaa tietojen luovuttamisen lainmukaisuudesta. Lue tarkemmin tietojen luovuttamisesta kuraattoripalveluihin Opetushallituksen tukimateriaalista (ks. linkki alla).

Avainsanat Oppilas- ja opiskelijahuolto Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Vapaa sivistystyö

Koulutuksen järjestäjä saa luovuttaa terveydenhoitajalle opiskelijan nimen, syntymäajan sekä luokka- tai ryhmätiedot opiskelijan yksilöintiä ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusten järjestämistä varten. Terveydenhoitajalle saa myös luovuttaa opiskelijan huoltajan nimen, yhteystiedot ja tiedonsaantioikeudet, kun terveydenhoitajalla on tarve olla yhteydessä opiskelijan huoltajaan. Näiden tietojen luovuttaminen perustuu suoraan lakiin, eikä tietojen luovuttamiseen pyydetä suostumusta.

Jos terveydenhoitaja tarvitsee muita tietoja opiskelijan tuen tarpeen selvittelyä ja tukemista varten, terveydenhoitaja määrittelee tapauskohtaisesti tarvitsemansa tiedot. Näiden tietojen luovuttaminen edellyttää suostumusta opiskelijalta tai hänen huoltajaltaan opiskelijan itsenäisestä päätöskyvystä riippuen.

Koulutuksen järjestäjä vastaa tietojen luovuttamisen lainmukaisuudesta. Lue tarkemmin tietojen luovuttamisesta koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Opetushallituksen tukimateriaalista (ks. linkki alla).

Avainsanat Perusopetus

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen oppimäärän vaihtaminen on mahdollista, mutta oppilaan huoltajaa on kuultava asiassa perusopetuslain (628/1998, 30 §) mukaisesti. On suotavaa, että oppimäärän valinta on pitkäkestoinen, minkä vuoksi päätös tulee tehdä aina harkiten. Oppimäärän voi kuitenkin vaihtaa, kun sille on olemassa riittävät perusteet. Oppimäärien valinnoista ei tarvitse tehdä hallintopäätöstä. Sen voi kuitenkin laatia, jos halutaan syystä tai toisesta osoittaa, että huoltajien näkemys on otettu huomioon.

Avainsanat Arviointi ja todistukset Henkilökohtaistaminen Opiskelijavalinnat Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus

Sukupuolen vahvistamisesta annetun lain mukaan henkilö vahvistetaan kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Sukupuolen vahvistamista seuraa rekistereiden, asiakirjojen, henkilöllisyystodistusten ja vastaavien muuttaminen siltä osin, kuin muutos vaikuttaa niissä oleviin merkintöihin. Tämä voi koskea myös koulutodistuksia.

Koulun tai oppilaitoksen entisellä oppilaalla tai opiskelijalla, joka on vahvistanut sukupuolensa, on oikeus saada uusi, nykyisellä nimellään ja henkilötunnuksellaan varustettu todistus. Todistuksesta ei saa ilmetä suoraan tai epäsuorasti, että hän on vahvistanut sukupuolensa. Vanha todistus on kuitenkin säilytettävä. Todistus päivätään aikaisemman todistuksen tilalle annettavan todistuksen laatimisajankohtaan.

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Tutkinnon tunnustamishakemuksen käsittely kestää yleensä enintään kahdesta kolmeen kuukautta. Käsittely on nopeampaa, jos hakemuksessa on heti mukana kaikki tiedot ja todistukset. 

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä näin: 
- Lue ohjeet ja täytä hakemus huolellisesti.  
- Lue sähköpostiasi. Jos saat viestin Opetushallitukselta, vastaa siihen nopeasti. Tarkista myös roskapostit.

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Kyllä voi, mutta valmistavan opetuksen oppilaista ei voi hakea valtionavustusta. Oman äidinkielen opetus lasketaan osaksi valmistavan opetuksen tuntimäärää, mikäli se on osa oppilaan omaa opinto-ohjelmaa.

Avainsanat Maahanmuuttajakoulutus Valmistava opetus Perusopetus

Ei voida ilman päätöstä. Perusopetuslain (13.6.2003/477) 3 pykälän mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Oppivelvollisuuslain 2 pykälän mukaan oppivelvollisuus alkaa perusopetuslaissa tarkoitetun lukuvuoden alkaessa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. 

Jos oppilas sijoitetaan ikäkauttaan alemmalle vuosiluokalle, tulee siitä tehdä päätös perusopetuslain 18 §:n perusteella.  Päätös perustuu tällöin 1 momentin 2 kohtaan, jonka perusteella oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta. Perusteena tulisi olla, kuten muissakin erityisiä opetusjärjestelyjä koskevissa päätöksissä esimerkiksi se, että oppilaan aikaisemmat opinnot huomioon ottaen hänen olisi kohtuutonta osallistua ikäkauttansa vastaavan vuosiluokan opetukseen ja siksi hänet sijoitetaan vuotta alemmalle vuosiluokalle. Huoltajia tulee myös kuulla ennen päätöksen tekemistä.   

Avainsanat Perusopetus

Ei voi. Valtionavustus S2-opetukseen ja muun opetuksen tukeen on tarkoitettu S2-oppimäärää opiskelevien oppilaiden opetukseen. Jos samassa perusopetuksen ryhmässä on sekä S2- että S1-oppimäärää opiskelevia oppilaita ja S2-opetus järjestetään samanaikaisopetuksena, ryhmä voidaan jakaa tarkoituksenmukaisesti. Tällöin valtionavustusta voidaan hakea S2-opettajan antamaan opetukseen.  

 

 

S2-oppimäärän luonne on moninainen, kuten POPS 2014 kuvaa: Oppimäärän tehtävänä on lapsen ja nuoren kasvun tukeminen kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Monilukutaidon tavoite on keskeinen: tavoitteena on kehittää oppilaan taitoa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioida ja analysoida erilaisia suomenkielisiä tekstejä. S2-opetuksen tavoitteena on edelleen tukea kielitaidon eri osa-alueiden ja eri tiedonalojen kielten kehittymistä. S2-oppimäärän erityisenä tehtävänä on oppilaan monikielisyyden kehittymisen ja oppilaan kielivarannon käyttämisen tukeminen sekä kiinnostuksen herättäminen kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Suomen opiskelu tukee myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.  

Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet. S2-oppimäärä on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä, jolla on omat tavoitteensa ja sisältöalueensa. Vaikka S2-oppimäärän luonteeseen kuuluu tukea muuta oppimista, se ei kuitenkaan ole tehostettua tai erityistä tukea saavan oppilaan tukitoimi.  

Lisätietoa arvioinnista saa Opetushallituksen kirjasta Kielitaidon kehittymistä edistämässä - S2-oppimäärää opiskelevan oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi, jonka voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta. 

S2-oppilaan arvioinnissa tulee noudattaa arvioinnin yleisiä periaatteita. Niitä ovat arvioinnin monipuolisuus, tarkoituksenmukaisten arviointimenetelmien valinta ja mahdollisuus osoittaa oppimista ja osaamista eri tavoin ja tavoitteiden kannalta sopivin keinoin. Samoin pitää huomioida oppilaan ikäkausi ja edellytykset: oppilaan kielitaidon taso koulun opetuskielessä ja kyseisen oppiaineen tiedonalan kielessä.

Arvioinnin periaatteisiin kuuluvat myös avoimuus, yhteistyö ja osallisuus. Oppilaille tulee selvittää oppiaineiden tavoitteet ja arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta he ymmärtävät, mitä tavoitteita on ja miten opittua arvioidaan.

Lisätietoa arvioinnista saa Opetushallituksen kirjasta Kielitaidon kehittymistä edistämässä - S2-oppimäärää opiskelevan oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi, jonka voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta.  

Näytetään 51-60/311