286 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Taiteen perusopetus
Avainsanat Taiteen perusopetus

Palvelun käyttäminen ei vaikuta oppilaitoksen tai sen ylläpitäjän valtionosuusrahoitukseen.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Se riippuu osin siitä, millä tarkkuustasolla koulutuksen järjestäjä päättää tallentaa oppimäärän perusosien sisältämiä opintosuorituksia. Paikalliset opintokokonaisuudet voidaan tallentaa eriteltyinä tai pelkästään oppimäärän perusosien tietojen osalta ilman paikallisia opintokokonaisuuksia. Koulutuksen järjestäjät voivat itse valita tarkkuustason, jolla tallentavat tietoja samaan koulutukseen osallistuville oppilailleen.

Jos oppilas aloittaa opinnot, mutta mitään hänen opintosuorituksiaan (ei siis paikallisia opintokokonaisuuksiaan) ei koskaan arvioida ennen keskeyttämistä, opintosuoritustietoihin ei tule opintopisteitä.

Jos oppilaalle ehditään arvioida osa opinnoista, tallennetut, arvioidut ja opintopisteytetyt opintosuoritukset näkyvät siltä osin, kuin ne on hyväksytysti suoritettu.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Ei ole. Taiteen perusopetuksen tietojen tallentaminen on oppilaitoksen ylläpitäjän vapaaehtoiseen päätökseen perustuvaa.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Kyllä. Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisella avustuksella voidaan tukea hakijan toimintaa yleisesti. Tuettuun toimintaan voi sisältyä mahdollisesta KOSKI-tietovarannon käyttöönottamisesta muodostuvia kustannuksia.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Ei vaikuta.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Ei ole tulossa.

Avainsanat Esiopetus Perusopetus

Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdella ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään viisi oppituntia ja muina vuosina enintään seitsemän oppituntia. Jos opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, voi oppilaan työpäivä vuosiluokilla 7–9 olla väliaikaisesti laissa säädettyä pitempi.

Avainsanat Esiopetus Perusopetus

Koulutuksen järjestäjä päättää, monelta koulu alkaa ja päättyy. Koulutuksen järjestäjän on kuitenkin otettava huomioon opetuksen minimituntimäärät ja koulupäivien pituuden enimmäismäärät, jotka on perusopetusasetuksessa määritelty. 

Avainsanat Oppilas- ja opiskelijahuolto Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Vapaa sivistystyö

Opiskelija voi pyytää saada tietoa koulutuksen järjestäjän asiakirjoista julkisuuslain nojalla. Tällöin koulutuksen järjestäjän tulee arvioida, onko opiskelijalla oikeus pyytämiinsä tietoihin julkisuuslain 11 §:n asianosaisen tiedonsaantioikeuden perusteella. Opiskelija voi pyytää tietoja myös 12 §:n nojalla, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. Näihin oikeuksiin on säädetty joitakin rajoituksia. Julkisuuslain 11 §:n mukaan asianosaisella, tämän edustajalla tai avustajalla ei ole edellä mainittua oikeutta esimerkiksi silloin, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua.

Opiskelijalla voi myös olla tietosuojalainsäädännön mukaan oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on opiskeluhuoltokertomukseen kirjattu sekä oikeus tutustua näihin tietoihin. Kyse on rekisteröidyn oikeudesta saada pääsy omiin tietoihinsa, jota voidaan rajoittaa vain laissa erikseen määritellyissä tilanteissa. Esimerkiksi tietosuojalain 34 §:n 1 momentin mukaan rekisteröidyllä ei ole oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin muun muassa silloin, kun tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai rekisteröidyn tai jonkun muun oikeuksille. 

Opiskelijan huoltajalla on vastaavat oikeudet itseään koskevien tietojen osalta sekä ei-päätöskykyiseksi todetun alaikäisen lapsensa tietojen osalta. Huoltajan pyyntöjä käsitellessä onkin tärkeää tunnistaa, onko huoltaja esittänyt pyynnön opiskelijan puolesta tämän laillisena edustajana, vai haluaako huoltaja käyttää itselleen kuuluvia oikeuksia. Lisäksi koulutuksen järjestäjän on tarkistettava, onko huoltajalla oikeus kaikkiin pyytämiinsä tietoihin. Huoltajalla ei esimerkiksi ole oikeutta opiskelijaa koskeviin tietoihin, jos alaikäinen opiskelija on pätevästi kieltänyt tietojensa antamisen huoltajalleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain 18 §:n mukaisesti tai jos tietojen antaminen on esimerkiksi julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella vastoin lapsen etua. Arvion alaikäisen päätöskyvystä tekee opiskeluhuoltopalveluissa työskentelevä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Arvion lapsen edusta julkisuuslaissa tarkoitetulla tavalla tekee koulutuksen järjestäjä.

Rekisteröidyn oikeuksia ja niiden toteuttamista on käsitelty tarkemmin OPH:n tietosuojaoppaassa (ks. linkki alla). Tietojen luovuttamista julkisuuslain nojalla on käsitelty tarkemmin OPH:n Julkisuus- ja tiedonhallinta opetustoimessa -oppaassa (ks. linkki alla).

Näytetään 61-70/286