311 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Perusopetus

Ei voi. Valmistavan opetuksen oppilas voi osallistua samoihin suomi toisena kielenä -opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen ryhmiin perusopetuksen oppilaiden kanssa, mutta heitä ei lasketa valtionavustusta varten laskettavaan ryhmäkokoon. 

Avainsanat Maahanmuuttajakoulutus Perusopetus

Oppilailla tulee olla opettaja, joka opettaa heille S2-oppimäärää joko erillisessä ryhmässä osan tai kaikkien viikkotuntien aikana tai samanaikaisopetuksena suomen kieli ja kirjallisuus -tunneilla yhdessä suomen kieli ja kirjallisuus (S1)-opettajan kanssa. Opettajien yhteistyössä pitää kiinnittää erityistä huomiota yhteissuunnitteluun, kielitietoiseen opetukseen ja yhdessä tehtävään arviointiin.  

Kun S2-oppimäärää opetetaan erillisessä ryhmässä tai S2-opettaja toimii samanaikaisopettajana, opetukseen voidaan hakea takautuvasti valtionavustusta. Opetuksen järjestäjä hakee valtionavustusta suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksesta ja oman äidinkielen opetuksesta erillisellä valtionavustushakemuksella, jonka hakuaika on vuosittain syksyllä. 

 

Avainsanat Perusopetus

S2-oppimäärän opetukseen osallistumisen syynä on oppilaan suomen taidon taso, ei väestötietojärjestelmässä oleva äidinkieli, etninen tausta, synnyinmaa, kansalaisuus tai ulkomaalaiselta vaikuttava nimi. Jos oppilaan äidinkieleksi on virallisesti merkitty suomi, se ei estä S2-opetukseen osallistumista, jos oppilaalla on puutteita suomen kielen peruskielitaidossa ja hänellä on muutoin monikielinen tausta.  

Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat: 

  • oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai  
  • oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.  

Oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta 

Jos väestötietojärjestelmässä oppilaan äidinkieleksi on merkitty suomi, tämän oppilaan S2-opetuksesta ei voi hakea S2-valtionavustusta. 

 

Avainsanat Perusopetus

Maahanmuuttotaustaisella oppilaalla voi olla väestötietojärjestelmässä äidinkielenä suomi, mutta hän saattaa silti tarvita S2-opetusta, jos hänen suomen kielen peruskielitaidossaan on puutteita jollakin kielitaidon osa-alueella. Oppilas saa päättötodistukseen arvosanan S2-oppimäärästä, jos hän on opiskellut ko. oppimäärää 9. vuosiluokalla riippumatta siitä, mikä hänen äidinkielensä on väestötietojärjestelmässä. 

S2-oppimäärän opetukseen osallistumisen lähtökohtana on siis oppilaan suomen taidon taso, ei väestötietojärjestelmässä oleva äidinkieli, etninen tausta, synnyinmaa, kansalaisuus tai ulkomaalaiselta vaikuttava nimi. Jos huoltaja on syystä tai toisesta merkinnyt väestötietojärjestelmässä lapsen äidinkieleksi suomen, tämän oppilaan opetuksesta ei voi hakea S2-valtionavustusta.  

Avainsanat Arviointi ja todistukset Osaamisen arviointi Perusopetus

S2-oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014) ei käytetä eurooppalaista 10-portaista taitotasoasteikkoa, vaan kehittyvän kielitaidon asteikkoa. Siihen voi tutustua täällä Kielitaidon kehittymisen kuvaus | Opetushallitus (oph.fi). Kehittyvän kielitaidon asteikko on tarkoitettu opetuksen suunnittelun sekä oppilaiden kielitaidon arvioinnin ja itsearvioinnin tueksi.

Kaikkien perusopetuksen oppiaineiden ja oppimäärien osalta päättöarviointi perustuu opetuksen tavoitteista johdettuihin päättöarvioinnin kriteereihin, joihin voi tutustua täällä Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 31.12.2020_1.pdf (oph.fi)

 

Todistusten kääntämistä ei voida suoranaisesti vaatia, sillä Suomeen tulee lapsia esim. konfliktialueilta, joissa koulunkäynti on saattanut olla joko hyvin epäsäännöllistä tai sitä ei ole ollut ollenkaan. Näissä tilanteissa ei todistuksiakaan välttämättä edes ole olemassa.  

Jos oppilaan perheellä on mahdollisuus käännättää todistukset, helpottavat englanninkieliset todistukset koulutyön aloitusta Suomessa. Toki oppilaan aloittaessa koulussa järjestetään palaveri tulkin avustuksella. Siinä käydään läpi aiempi kouluhistoria, oppilaan mahdollinen tuen tarve jne. Viralliset dokumentit täydentävät aina kuvaa oppilaan koulutaustasta, ja se on lapsen etu. 

 

Avainsanat Perusopetus

Opetushallitus myöntää valtionavustusta (opetusministeriön asetus 1777/2009) S2-oppimäärän mukaan opiskelevien oppilaiden opetukseen enintään kolmesta opetustunnista viikossa jokaista neljän oppilaan laskennallista ryhmää kohti. Jos oppilaita on opetuksen järjestäjän kouluissa vähemmän kuin neljä, ryhmän koko voi olla myös vähintään kaksi oppilasta. Avustusta voidaan myöntää suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaiseen opetukseen sekä muun opetuksen tukeen enintään kuuden ensimmäisen vuoden ajalta opetukseen osallistumisen aloittamisesta. Esiopetuksessa olevat, samoin kuin koulussa pidempään olleet voivat osallistua tällä valtionavustuksella rahoitettavaan opetukseen, mutta heidän opetukseensa ei voi hakea tätä valtionavustusta.

Avainsanat Arviointi ja todistukset Osaamisen arviointi Perusopetus

S2-oppilaan arviointi perustuu opetuksen tavoitteisiin ja niistä johdettuihin kriteereihin sekä jatkuvaan ja monipuoliseen havainnointiin ja näyttöön opetussuunnitelman mukaisesti.

Arvioinnin tehtävä on tukea oppilaan kehitystä ja ohjata oppilasta tunnistamaan oman osaamisensa edistymistä, vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Muissa oppiaineissa on lisäksi hyvä ottaa huomioon, että opiskelussa tarvittavan kielitaidon saavuttaminen vie aikaa, joten kaikkien oppiaineiden opetuksessa tulee oppilaalle tarjota kielellistä tukea. Kaikkien aineiden opetuksen tulee olla kielitietoista: jokainen opettaja on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja.

Lisätietoa S2-oppilaan arvioinnista saa tästä teoksesta: Kielitaidon kehittymistä edistämässä. S2-oppimäärää opiskelevan oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi. Kirjan voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta: Kielitaidon kehittymistä edistämässä | Opetushallitus verkkokauppa (oph.fi) .

Avainsanat Perusopetus

Kunkin oppilaan tarpeen S2-oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Perusopetuslain mukaan oppilaan huoltaja tekee lopullisen päätöksen oppimääriä koskevista valinnoista (628/1998, 30 §).

Koska opetus tulee järjestää oppilaiden iän ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta (628/1998, 3 §). Asiasta keskusteltaessa on hyvä tuoda huoltajien tietoon suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteet ja sisällöt ja vertailla niitä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin ja sisältöihin sekä oppilaan senhetkiseen opetuskielen kielitaitoon. 

 

Avainsanat Perusopetus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että valtioneuvoston antaman tuntijakoasetuksen (422/2012 8 § 2 mom.) mukaan koulun opetuskielen mukaisen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai eriyttämällä suomen tai ruotsin kieltä erityisesti maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti.

Oppilas opiskelee S2-oppimäärää, jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollain tai joillain kielitaidon osa-alueella, jolloin hänen osaamisensa ei vielä anna edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä. Näin toimitaan myös silloin, jos oppilaan suomen kielen taito on muutoin riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun. Käytännössä kuitenkin oppilaan on opiskeltava jotakin äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärää, koska äidinkieli ja kirjallisuus on perusopetuslaissa (628/1998 11 §) kaikille yhteinen oppiaine. Saman lain 3 §:ssä todetaan, että opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti niin, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Eli jos opetuksen järjestäjä tarjoaa esimerkiksi vasta vähän aikaa Suomessa olleelle maahanmuuttotaustaiselle oppilaalle tukea vain suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaisessa opetuksessa, ei opetusta ole järjestetty oppilaan tarpeiden tai edellytysten mukaisesti.

Näytetään 71-80/311