Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

52 aiheeseen liittyvää kysymystä

Miten korona vaikuttaa opiskelijavaihtoihin?

Keywords Koronavirus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälinen harjoittelu Nordplus Korkeakoulutus Nordplus-ohjelma north2north

Oppilaitokset, korkeakoulut ja muut vaihto-ohjelmia ja hankkeita toteuttavat organisaatiot päättävät kansainvälisten toimintojensa toteuttamisesta sekä sopivat kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhteistyöorganisaatioidensa kanssa. Toiminnassa tulee seurata ja noudattaa koronaan liittyvää viranomaisohjeistusta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antoi 2.2.2021 oppilaitoksille suosituksen Suomeen tai Suomesta ulkomaille suuntautuvan lyhytaikaisen opiskelijavaihdon tilapäisestä keskeyttämisestä koronatilanteen takia. Lyhytaikaisella opiskelijavaihdolla tarkoitetaan lyhyitä intensiivikursseja, kieli- ja kulttuurivaihtoja, retkiä ja leirikouluja sekä muita lukukautta lyhyempiä vaihtojaksoja. Suositus koskee uusia, suosituksenantopäivän jälkeen alkavia vaihtoja.

Suosituksen mukaan täyden lukukauden tai -vuoden mittaisia opiskelijavaihtoja voidaan edelleen toteuttaa turvallisuusohjeet huomioiden.

Lisätietoja saa esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön koronaan liittyvistä UKK-vastauksista korkeakoulutukselle ja tutkimukselle:

  • Miten koronavirus vaikuttaa EU:n Erasmus-opiskelijavaihtoihin tai Suomessa opiskelevien kv. tutkinto-opiskelijoiden tilanteeseen?
  • Voiko opiskelijavaihtoja järjestää koronaepidemian aikana?

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-korona-vaikuttaa-opiskelijav…

 

KA101 Kaipaisin jotain kokemuksia tai vinkkejä KA1-hankkeeseen. Meillä olisi vielä 2 koulutusta ja 1 job shadowing jäljellä tänä keväänä. Meiltä kukaan ei ole virtuaalisesti näihin osallistunut, joten kaikki vinkit ovat tarpeen.

Keywords Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

KURSSILLE OSALLISTUMINEN VIRTUAALISESTI

Erasmus+ KA1 -hankkeen rahoituksella on mahdollista osallistua maksulliselle täydennyskoulutuskurssille, jotka toteutetaan täysin virtuaalisesti. Tukea virtuaalitoteutukseen myönnetään organisaatiotuen verran eli virtuaalikurssin tuki on 350 €/kurssi. 

Virtuaalikoulutusten etsimiseen ei ole tällä hetkellä olemassa tietokantaa. Voit etsiä koulutusta eri tavoilla:

  • Tarkistaa, onko suunnitellun lähikurssin järjestäjällä tarjota vastaavia virtuaalikursseja.
  • Jos tunnet ennestään Erasmus+ kurssinjärjestäjiä niin tarkista heidän virtuaalitarjontansa
  • Keksi Googlen hakusanaksi jokin osuva haku esim. ”virtual courses Erasmus+ KA1”

JOB SHADOWING -JAKSO (BLENDED)

Job shadowing- ja opettajavaihtojen liikkuvuusjaksoja voidaan aloittaa virtuaalisesti, jos fyysisen ulkomaanjakson aloittaminen kohdemaassa ei poikkeusolojen vuoksi ole vielä mahdollista. Fyysinen ulkomaanjakso tulee kuitenkin suunnitella ja toteuttaa kohdemaassa myöhemmin, kun tilanne sen sallii ja sen tulee täyttää Erasmus+ -ohjelman minimipituuden (2 pv) vaatimukset. Virtuaalisen ja fyysisen ulkomaanjakson välissä voi olla aikaa, kunhan fyysinen jakso päättyy hankkeen aikana. 

  • Rakennat itse vastaanottavan tahon kanssa jakson sisällöt.
    • Varjostuksen ydin on observoinnissa ja keskustelussa. Observointi tapahtuu helposti niin, että verkkoyhteys on lähiluokassa auki, tai etäopetuksessa linkin kautta. Erittäin tärkeää observoinnin jälkeen on keskustelu opettajien kesken siitä, mitä tunnin aikana tapahtui.
    • Job shadowing -virtuaaliosuuden suunnitteluun kannattaa ydinvaiheen lisäksi käyttää aikaa.  Virtuaaliosassa kannattaa hyödyntää kaikkea verkossa jo olevaa materiaalia esim. koulun esittelyvideoita. Jos teet uuden virtuaalipaketin niin huomaa, että voit hyödyntää samaa pakettia myös mahdollisissa muissa liikkuvuuksissa. Virtuaalipaketin suunnittelussa mieti, miten saisit tehtyä näkyväksi kaikkea muuta kokemusta, jota lähitapaamisessa on. Jos olet job shadowing -isäntänä tee, vaikka kännykkävideoesittely, jossa puhut tavallisen esittelykerroksen ja jossa näkyy missä koulu sijaitsee, miltä sisääntulo ja aula näyttää, lyhyt tervehdys rehtorilta ja muilta kollegoilta, tietoa koulusta, miltä luokat ja ruokala näyttää eli kaikki se, mitä tapahtuisi lähiesittelyn yhteydessä. Jos tapananne on järjestää vieraille muunlaisia kierroksia koulun ympäristössä, niin kuvaa ja kerro myös niistä paikoista.

 TODENTAMINEN

Sekä virtuaalinen että fyysinen ulkomaanjakso todennetaan Erasmus-ohjelman edellyttämin dokumentein.  Virtuaalisen jakson aikana osallistujalle ei makseta Erasmus+ apurahaa, mutta hankkeen toteuttaja/koulu/organisaatio on oikeutettu normaaliin liikkuvuuden organisointitukeen virtuaalisen jakson alettua. Kun fyysinen ulkomaanjakso alkaa, osallistuja saa normaalin Erasmus+ apurahan.

SOPIMUSLISÄYS

Virtuaaliliikkuvuuteen osallistumisen edellytys on, että Erasmus+ KA101 -hankkeenne on allekirjoittanut syksyllä 2020 Covid-19 -sopimuslisäyksen. Tämä asiakirja oli englanninkielinen ” Addendum to the Grant Agreement for KA1 Actions”.

KA120 Voiko organisaatio hakea konsortion akkreditointia kevyessä menettelyssä, jos sillä on yksittäinen ammatillisen koulutuksen peruskirja? Entä päinvastoin?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Ei. Muutosta yksittäisestä akkreditoinnista konsortioon tai päinvastoin pidetään merkittävänä kansainvälistymisstrategian muutoksena, joten hakijan on toimitettava täydellinen hakemus vakiomenettelyssä. 

KA120 Onko ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan haltijoille tulossa kevyttä menettelyä myös seuraavalla akkreditoinnin hakukierroksella 2021?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Ei, vuoden 2021 akkreditoinnin hakukierroksella ei tulla enää järjestämään kevyttä menettelyä liikkuvuusperuskirjan haltijoille. Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan haltijoiden kannattaa siis hakea nyt akkreditointia uudelle ohjelmakaudelle.  

KA101 Onko organisaatio X hakukelpoinen aikuiskoulutuksen / ammatillisen koulutuksen / yleissivistävän koulutuksen sektorilla?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Hakukelpoiset organisaatiot on kuvattu kunkin sektorin osalta kansallisen toimiston verkkosivuilla https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kohti-uutta-erasmus-ohjelmakautta-2021-2027 Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä kansalliseen toimistoon.  

KA120 Otammeko koronatilanteen huomioon akkreditointihakemuksen vuosittaisia liikkuvuusmääriä määritellessämme?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Liikkuvuuksien määrittelyn lähtökohtana on oppilaitoksen / konsortion toiminta normaalitilanteessa ilman koronan vaikutusta. Pitkäkestoisen suunnittelun näkökulmasta on tärkeää pohtia ja hakemuksessa perustella, aiotaanko liikkuvuusmääriä pitää samalla tasolla tai kasvattaa vuosien mittaan. 

KA120 Mitä liitteitä hakemukseen voi liittää tai tulisi liittää?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Hakemuksen keskeinen tietosisältö tulee esittää hakemuslomakkeessa. Hakulomakkeessa annettu tila on rajallinen, joten hakijoiden on valittava kaikkein olennaisimmat tiedot ja esitettävä ne tehokkaasti. Hakijat voivat liittää hakemukseensa liitteitä; näiden liitteiden on kuitenkin oltava hakulomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisia. Erityisesti kaikkien hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi liitteitä ei voi käyttää pitempiin vastauksiin samoihin kysymyksiin kuin hakulomakkeessa. Jos arvioijat päättelevät, että tämä on liitteen päätarkoitus, kyseistä liitettä ei oteta huomioon. 

Mikäli organisaatiolla / konsortiolla on kansainvälisyysstrategia, kannattaa se liittää hakemukseen mutta avata sen sisältöä keskeisiltä osin itse hakemuslomakkeessa. Yleisesti ottaen strategisten asiakirjojen tarkoituksena on tarjota lisää taustatietoa organisaation Erasmus-suunnitelmasta tai kertoa organisaation ohjelman ulkopuolisista aloitteista. 

 Ammatillisen koulutuksen alalla (erityisesti Guide to internationalisation) määritelty kansainvälistymisstrategia on esimerkki strategisesta asiakirjasta. 

KA120 Hakukelpoisuuden edellytyksenä on kahden vuoden kokemus kyseisellä sektorilla. Entä jos kyseessä on oppilaitos, joka on syntynyt vanhojen oppilaitosten yhteenliittymänä myöhemmin kuin kaksi vuotta sitten?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Oppilaitosten kokemus ennen yhdistymistä otetaan tässä kyllä huomioon. 

KA120 Akkreditointikuulutuksessa valintaperusteina mainitaan taloudelliset edellytykset, mitä se tarkoittaa?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Hakukuulutuksessa mainitaan vaatimus siitä, että hakijoilla on oltava vakaat ja riittävät rahoitusvarat, jotta ne voivat harjoittaa säännöllistä toimintaansa ehdotetun Erasmus-suunnitelman täytäntöönpanon aikana. Tämä on EU:n varainhoitoasetuksen vakiovaatimus. Rahoitusvalmiuksia ei tarkasteta akkreditointivaihteessa, vaan vasta apurahahakemuksia tarkastettaessa ja hyväksyttäessä kuten on tehty tähänkin saakka Erasmus+ -ohjelmassa. 

KA120 Miten kansalliset toimistot tarkastavat organisaation valintakelpoisuuden toiminnalliset valmiudet?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Toiminnalliset valmiudet todennetaan hakemuksen sekä organisaation organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään toimittamien asiakirjojen perusteella. Huomioon otetaan myös tiedot hakijan aiemmasta osallistumisesta vuosien 2014–2020 Erasmus+ -ohjelmaan. Hakijat, jotka eivät täytä hakulomakkeessa vaadittuja tietoja, voidaan hylätä tällä perusteella. 

 

Tarkastus perustuu hakemuslomakkeeseen ja erityisesti sen ”Tausta”- ja ”Erasmus-suunnitelma: hallinto” -osioihin sekä organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään (esimerkiksi organisaation perustamisajankohdan todentamiseksi). Kansallinen toimisto voi pyytää lisätietoja ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden ja asianmukaisuuden todentamista varten.  

Näytetään 1-10/52