Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

13 aiheeseen liittyvää kysymystä

Miten lukion puheviestintätaitojen koe (Puhvi) järjestetään koronatilanteessa?

Avainsanat Koronavirus Lukiokoulutus

Poikkeusjärjestelyistä kokeen suorittamiseksi sovitaan paikallisesti. Mikäli kokeeseen halukkaat ovat toisen vuoden opiskelijoita, kokeen tekemisen voi siirtää kolmanteen vuoteen. Voidaan myös sopia, että kokeet järjestetään vasta sen jälkeen, kun on palattu lähiopetukseen.

Poikkeustilanteessa koe voidaan suorittaa myös verkon kautta, mikäli

  • käytössä on sopiva järjestelmä
  • suoritukset pystytään tallentamaan
  • opiskelijat näkevät ryhmäkeskustelussa toisensa
  • opiskelijat näkevät yleisöä yksilötehtävässä
  • toinen arvioija saadaan mukaan järjestelmään.

Muutoin noudatetaan Puhvi-kokeen perusohjeita. Koesuoritusten tallentamisesta sovitaan opiskelijoiden kanssa erikseen. Näin on Puhvissa tehty ennenkin, mutta koronatilanteessa tallenteen merkitys voi olla suurempi.

Miten huolehditaan riskiryhmissä olevien työntekijöiden turvallisuudesta?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Turvallisuus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Miten huolehditaan riskiryhmissä olevien työntekijöiden turvallisuudesta?

Valtioneuvoston maanantaina 16.3. julkaisemissa linjauksissa todetaan, että toiminnassa pidettävissä varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä ja niiden yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa on lapsia ja henkilökuntaa, jotka kuuluvat perussairautensa vuoksi riskiryhmiin. Heidän osaltaan virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen heidän laittamisestaan karanteeniin. 

Henkilökunnan turvallisuudesta huolehtiminen on työnantajan tehtävä. Jos asia huolestuttaa, ole yhteydessä omaan työnantajaasi.

Kuka korvaa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana tapahtuneet tapaturmat?

Avainsanat Koronavirus Turvallisuus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Myös etäopetuksessa olevalla oppilaalla, jonka läsnäolo on varmistettu, on oikeus maksuttomaan tapaturman hoitoon. Etäopetuksessa oleville oppilaille onkin hyvä tehdä lukujärjestys, jossa näkyy päivittäinen opetuksen alkamis- ja päättymisajankohta. Tällä voidaan todentaa opetuksen aika, jota korvausvelvollisuus koskee. Etäopetusta on opettajan määrittelemä aika, jona oppilaan tulee olla tavoitettavissa opetusta varten. Esim. läksyjen tekemiseen käytetty aika ei ole etäopetusta.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön (29 §). Tämä kattaa sekä fyysisen että psyykkisen ympäristön. Perusopetuslaissa todetaan myös, että koulussa tai muussa opetuksenjärjestämispaikassa, koulumatkalla tai majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta (34 §).  

Tapaturman hoidon maksuttomuus perustuu suoraan lakiin eikä edellytä opetuksen järjestäjältä vakuutuksen ottamista, vaikka monet ovat sellaisen korvausriskin varalta ottaneet. Vakuutuksen puuttuminen ei oikeuta kieltäytymään korvauksen maksamisesta. Jos vakuutus on, opetuksen järjestäjän on syytä käydä vakuutusehdot läpi ja tarkistaa, koskeeko vakuutus myös etäopetusta.

Opetuksen järjestäjän korvausvelvollisuus koskee kaikkia mainitun säännöksen mukaisia tapaturmia. Se ei siis riipu tapaturman syystä eikä edellytä tuottamusta tai laiminlyöntiä. 
 

(päivitetty 1.4.2020)

Millaisia ikärajoja sosiaalisen median palveluissa on ja voiko niitä käyttää opetuksessa?

Avainsanat Koronavirus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Opetuksen järjestäjä linjaa, mitä oppimissovelluksia, sosiaalisen median palveluita ja digitaalisia pelejä käytetään opetuksessa ja viestinnän välineenä. Esimerkiksi WhatsAppia voidaan käyttää viestinnän välineenä oppilaalle ja huoltajalle viestittäessä. Jos opetuksessa käytetään esimerkiksi Youtubea, katsottavan materiaalin tulee olla oppilaan iälle ja kehitystasolle sopivaa.

Sosiaalisen median palveluntarjoajat asettavat ikärajat itse. Toisin kuin elokuvissa, televisio-ohjelmissa ja digitaalisissa peleissä ikärajat eivät perustu sisällön haitallisuuden arvioon, vaan niiden tarkoituksena on vähentää lapsen henkilökohtaisten tietojen kertymistä palveluntarjoajalle.

Sosiaalisen median palveluiden ikärajat vaihtelevat. Osa palveluista on ikärajattomia. Niissä missä ikäraja on asetettu, se on tyypillisimmin 13─16 vuotta. Esimerkiksi WhatsAppin käyttöehdoissa ikäraja on 16 vuotta, mutta huoltajan suostumuksella sen voi ottaa käyttöön nuorempikin. Youtuben ikäraja on 13 vuotta, mutta palvelua voi käyttää myös rekisteröitymättä.

Lue lisää

Voidaanko opettajat määrätä töihin koululle?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Etäopetusjärjestelyissä voi olla eroja riippuen koulutuksen järjestäjästä ja käytössä olevista välineistä. Valtioneuvoston linjaus on se, että julkisen sektorin työntekijät ovat etätyössä, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Työnantajalla on kuitenkin direktio-oikeus myös etätyön ja etäopetuksen aikana. Direktio-oikeus tarkoittaa sitä, että työnantaja voi tarvittaessa määrätä opettajan toteuttamaan lähiopetusta koululla tai etäopetusta ohjaamista koululta taikka kotoa käsin. Turvallisuusnäkökohtiin on luonnollisesti kiinnitettävä erityistä huomiota, mikäli opettajat antavat etäopetusta työpaikalla.

Millaisia asioita poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä tulee huomioida?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Opetushallitus on koonnut opettajille ja ekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille materiaaleja poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen tueksi. Päivitämme ja täydennämme sisältöä, kun uutta materiaalia on tarjolla.

Voidaanko karanteenissa olevat opettajat velvoittaa työn tekemiseen?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Turvallisuus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Opettajaa ei voida velvoittaa työskentelemään hänelle määrätyn karanteenin aikana. Suostumuksensa perusteella opettaja, joka on työkykyinen, voi karanteeniin liittyviä rajoituksia noudattaen jatkaa työntekoa myös ollessaan karanteenissa.

Miten kouluruokailu järjestetään toisen asteen koulutuksessa?

Avainsanat Koronavirus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Valtioneuvoston valmiuslain nojalla antaman soveltamisasetuksen (216/2020) 5 §:n mukaan lukiolaissa (714/2018) tarkoitetulla koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää mainitun lain 25 §:ssä tarkoitettua opetusta ja opintojen ohjausta oppilaitoksessa annettavana opetuksena. Asetuksen 6 §:n mukaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetulla koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää opetusta ja koulutusta vain siltä osin kuin se on mahdollista toteuttaa muissa oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa. 

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina opetussuunnitelma tai opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Kun koulutusta järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna, ei opiskelijoilla ole oikeutta maksuttomaan ateriaan eikä koulutuksen järjestäjällä ole velvollisuutta sellaista tarjota.

Jos opiskelija opiskelee koulutussopimuksella työpaikalla tai oppimisympäristö on työpaikanomainen ja he muutoin ruokailisivat oppilaitoksen ruokalassa, opiskelijoiden suositellaan varautuvan omilla eväillä. Koulutussopimuksen aikana koulutuksen järjestäjä korvaa päivittäisen ruokailun opiskelijalle rahallisesti, jos ruokailua ei muulla tavoin voida järjestää. 
 

Miten lukiodiplomien arviointi voidaan toteuttaa poikkeusoloissa?

Avainsanat Koronavirus Lukiokoulutus

Lukiodiplomien arviointimenettelyt ratkaistaan lukioissa tilanteesta ja olosuhteista riippuen. Opetushallituksen antamia lukiodiplomien suoritusohjeita voidaan poikkeusoloissa soveltaa. Lukiodiplomin suorittaminen ja näytön arviointi järjestetään ensisijaisesti hyödyntämällä vaihtoehtoisia tapoja kuten etäyhteyttä, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja. 

Mikäli lukiodiplomin näytön ja arvioinnin järjestämistä ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, joka on lukio-opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä, tulee huolehtia opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.
 

Mikä on opettajan vastuu etäopetuksessa?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Turvallisuus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Perusopetuksen oppilaat ovat opetuksen järjestäjän vastuulla kaikessa toiminnassa, jota tämä järjestää. Vastuu ulottuu kaikkiin opetus- ja toimintapaikkoihin.

Kun oppilaat ovat etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa, ei opettajalla voi olla samanlaista valvontavastuuta heistä kuin lähiopetuksessa. Opettaja on kuitenkin vastuussa antamastaan ohjeistuksesta. Opettajan tulee huolehtia, etteivät oppilaille annetut tehtävät vaaranna heidän turvallisuuttaan ja että heille annetut turvallisuus- ja muut ohjeet ovat riittäviä. 

Lähtökohtaisesti opettajan vastuu määritellään samojen periaatteiden mukaisesti myös toisen asteen oppilaitoksissa. Mitä vanhempia oppilaat ovat, sitä enemmän heiltä voi kutenkin edellyttää omaa harkintakykyä ja valmiuksia noudattaa annettuja ohjeita.     

Näytetään 1-10/13