Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

28 aiheeseen liittyvää kysymystä

Mitä tehdään leirikouluja ja kevätretkiä varten kerätyille rahoille?

Avainsanat Koronavirus Perusopetus

Leirikouluja ja luokkaretkiä ei voida järjestää keväällä suunnitellusti poikkeustilanteen takia. Kouluissa voidaan kuitenkin miettiä, onko kerättyjä varoja mahdollista käyttää johonkin mukavaan etänä tapahtuvaan toimintaan jo kevätlukukauden aikana. Yhteistä uutta tekemistä voi suunnitella koko luokan tai ryhmän voimin.

Jos luokka tai ryhmä on olemassa vielä kesän jälkeen, voidaan suunniteltu leirikoulu tai retki siirtää seuraavalle lukuvuodelle. Vaikka luokkaa tai ryhmää ei enää uuden lukuvuoden alkaessa olisi, voidaan yhdessä päättää, että retki toteutetaan esimerkiksi vanhempainyhdistyksen ja koulun yhteistyönä.

Jos muita vaihtoehtoja ei ole ja yhdessä kerättyjä varoja joudutaan palauttamaan, noudatetaan ensisijaisesti sitä, mitä etukäteen on mahdollisesti sovittu rahojen palauttamisesta leirikoulun tai retken peruuntuessa tai oppilaan siirtyessä toiseen luokkaan tai kouluun. Jos sopimusta ei ole etukäteen tehty, huoltajien tulisi sopia asiasta. Opetushallitus suosittaa, että kerätyt rahat palautetaan noudattaen samaa periaatetta kuin niiden käyttämisessä tulisi noudattaa: kaikille huoltajille palautetaan oppilasta kohti laskettu tasasuuruinen summa.

Opetushallituksella ei ole toimivaltaa määrätä, mitä oppilaiden ja huoltajien keräämille varoille tulisi tehdä, jos niitä ei voida käyttää suunniteltuun tarkoitukseen.

Mikäli leirikoulua tai retkeä varten kerätyt varat on annettu opetuksen järjestäjälle, tämä päättää niiden palauttamisesta.

Voiko vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun järjestelyjä hyödyntää poikkeustilanteessa?

Avainsanat Koronavirus Perusopetus

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu (VSOP) on joustava järjestely, joka mahdollistaa yksilöllisen opinnoissa etenemisen oppilaan oman opinto-ohjelman mukaan. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, vain tiettyjen vuosiluokkien tai yksittäisten oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lahjakkuutta tukevana tai opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana. 

VSOP-järjestelyä voidaan hyödyntää myös poikkeustilanteessa. Oman opinto-ohjelman mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tällöin tarvittaessa tehdä hallintopäätöksenä yksittäiselle oppilaalle myös perusopetuslain 18 §:n nojalla. 

Oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma. Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan sekä määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet. Oppilaan opintojen etenemistä tulee seurata säännöllisesti.

Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle.  Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta raukeaisivat.  Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai kunnes hän eroaa koulusta.

VSOP-päätöksen voi tehdä oppilaalle riippumatta siitä, millaista tukea hän saa: vuosiluokkiin sitomattomasti opiskeleva on muiden oppilaiden tavoin oikeutettu kaikkeen koulunkäynnin ja oppimisen tukeen. VSOP-päätöstä ei tehdä niille oppilaille, joiden opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain. 
 

Miten monikielisten lasten oppimista tuetaan poikkeusoloissa?

Avainsanat Koronavirus Maahanmuuttajakoulutus Valmistava opetus Perusopetus

Kunta voi perusopetuslain 5 §:n mukaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, johon voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Valmistavan opetuksen tavoitteena on oppilaan suomen tai ruotsin kielen taidon kehittäminen ja muiden valmiuksien antaminen esi- tai perusopetuksessa opiskeluun. Suomea tai ruotsia opetetaan erityisesti maahanmuuttajille tarkoitetun suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Kunta voi järjestää myös perusopetusta täydentävää oppilaan oman äidinkielen opetusta.

6.4.2020 annetun ja 14.4. voimaan tulevan soveltamisasetuksen mukaisesti kaikilla perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilailla on oikeus lähiopetukseen. Valmistavan opetuksen oppilaalla on huoltajan pyynnöstä myös oikeus saada etäopetusta. Hallitus suosittelee vahvasti, että oppilaat opiskelisivat etäopetuksessa. 

Valmistavaa opetusta, suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) -opetusta ja oppilaan oman äidinkielen opetusta annetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti etäopetuksena. Opetuksessa edetään koulun opetussuunnitelman mukaisesti, mutta tavoitteiden ja sisältöjen painotuksessa valinnassa otetaan huomioon poikkeustilanne. 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajat, S2-/R2-opettajat ja oman äidinkielen opettajat ovat organisoineet etäopetustaan onnistuneesti monin eri tavoin. Käytössä ovat oppi- ja harjoituskirjojen sekä muiden koulusta annettujen materiaalien lisäksi moninaiset digitaaliset oppimateriaalit, verkkoaineistot ja -alustat. Yhteydenpito oppilaisiin tapahtuu muun muassa Wilman tai muun opetuksen järjestäjän verkkopalvelun avulla.

Tietoturva- ja tietosuojasäädöksiä noudatetaan myös poikkeusoloissa. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä linjaa, mitä oppimissovelluksia, viestintävälineitä, sosiaalisen median palveluita ja digitaalisia pelejä opetuksessa käytetään. Jos oppilaan opetuksessa, ohjauksessa, oppilasta koskevien suunnitelmien laatimisessa, arvioinnissa, oppilaan tuen järjestämisessä ja oppilashuollossa käsitellään julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja tai tietosuoja-asetuksen mukaisia erityisten henkilötietoryhmien tietoja, tulee sovellukseksi ja viestintävälineeksi valita sellainen väline, jossa tietosuojan ja tietoturvan taso on riittävä. Salassa pidettäviä tietoja ja erityisiä henkilötietoryhmiä ovat esimerkiksi oppilaan terveystiedot.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana korostuu säännöllisen opiskelurytmiin ohjaaminen sekä henkilökohtainen yhteys sekä oppilaisiin että huoltajiin puheluiden, tekstiviestien ja sähköpostin kautta. Oppilaan oman äidinkielen opettajat, kulttuuriohjaajat ja muut vastaavat omakieliset tukihenkilöt voivat olla tässä apuna. On myös hyödyllistä kartoittaa oppilaiden huoltajista ne, jotka ovat valmiita tukemaan ja neuvomaan muita saman kieliryhmän huoltajia.

Oppilaiden tavoittaminen voi kuitenkin olla haasteellista, samoin yhteydenpito huoltajiin, jos yhteistä kieltä ei ole. Myös oppilaiden digitaidot ja laitteet vaihtelevat. Tilanteeseen voi vaikuttaa myös huoltajien mahdollisesti puutteellinen suomen- tai ruotsin kielen luku- ja kirjoitustaito. 
 

On oletettavaa, että keväällä nähdään myös poikkeuksellisen paljon poissaoloja. Tuleeko niitä huomioida arvioinnissa jotenkin eri tavalla kuin aiemmin?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Tässä ei ole eroa normaaliolosuhteisiin. Oppilasta ei voida rankaista arvioinnissa sairauspoissaoloista, vaan näiden suhteen toimitaan kuten normaalioloissa. Luvattomiin poissaoloihin tulee puuttua koulujen normaalien käytäntöjen mukaisesti. Tarvittavat tukitoimet ja oppilashuollolliset toimenpiteet on aina otettava osaksi tilanteita, joissa oppilaalla on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja.

Antaako Opetushallitus tarkempia ohjeita siihen, miten kokeita tai näyttöjä pitäisi poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana järjestää?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Ei anna, koska Opetushallituksella ei ole toimivaltaa määrätä yksittäisten opetus- tai arviointimenetelmien käyttöön. Osaamisen ja oppimisen näyttöjen suoritustavoista päätetään paikallisesti kouluissa, ja opettajilla on vapaus valita työtavat ja arviointimenetelmät.

Tuleeko nyt annettuihin perusopetuksen arvioinnin ohjeistuksiin muutoksia, jos lähiopetukseen ei enää kevään aikana palata?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Poikkeusolojen mahdollisesti jatkuessa Opetushallitus täsmentää vielä esimerkiksi todistusten antamiseen liittyviä yksityiskohtia. Tarkennettua ohjeistusta tarvitaan varmasti myös oppiainekohtaisiin sisällöllisiin kysymyksiin.

Millaista helpotusta erityisen tuen ja tehostetun tuen tarvitsijat saavat arviointiin?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa on poikkeusolojen aikana huomioitava oppilaiden terveydentila, olosuhteet ja etenkin mahdolliset syyt, jotka vaikeuttavat näyttöjen antamista ja osaamisen osoittamista. Oppilaalle tarjotaan tällöin vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaamisensa. Oppilaalle tarjotaan hänen tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa kuin se poikkeusoloissa on mahdollista tilanteessa, jossa hän on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan.

Oppilaan kuormittuessa poikkeustilanteessa voidaan ottaa käyttöön opiskelun erityiset painoalueet yhteen tai useampaan oppiaineeseen. Jos oppilas on vaarassa saada hylätyn arvosanan lukuvuositodistukseen voi hän siirtyä opiskelemaan oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti.

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa HOJKSissa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin.

Miten peruskoulun päättävien oppilaiden arviointi tapahtuu?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Päättöarviointi tehdään suhteessa eri oppiaineiden oppimäärissä määriteltyihin opetuksen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin myös poikkeusolojen aikana. Koska kevätlukukausi on jo pitkällä, on useita tavoitteita jo opiskeltu, ja niiden osalta on näytöt annettu ja arvioitu. 

Oppilailla on jo mahdollisen väliarvioinnin ja lukuvuoden aikana toteutetun formatiivisen arvioinnin ja palautteen myötä käsitys siitä, mihin päättöarviointi perustuu ja millaisia arvosanoja on tulossa. Näitä periaatteita ja kevään aikana toteutettavaa arviointia ei ole syytä nyt tässä kohtaa muuttaa siten, että oppilaille muodostuisi kuormittavia tai kohtuuttomia tilanteita. Päättöarvosanaa muodostaessaan opettaja hyödyntää myös tiedon oppilaan osaamisesta ennen lähiopetuksen keskeytymistä.

Päättöarvosanan antamisessa käytetään hyödyksi arvosanalle kahdeksan määriteltyjä vaadittavien tieto- ja taitotason kriteereitä eri oppiaineissa.

Jos ennakoidaan, että 9. luokan oppilas ei tukitoimista huolimatta suoriudu opinnoistaan ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan siirtyä oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen ja siten ehkäistä oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen.

Jos kouluissa joudutaan paikallisesti tekemään poikkeuksia opetuksen laajuudessa tai sisällöissä, miten varmistetaan, että oppilaat osaavat peruskoulun lopuksi kaikki tarvittavat tiedot ja taidot?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Opetuksen järjestäjien on hyvä pohtia jo ennalta, millaista tukea lähiopetukseen palaavat oppilaat aikanaan tulevat tarvitsemaan ja miten tämä voidaan heille tarjota.

Kun oppilaat poikkeusolojen päätyttyä siirtyvät taas lähiopetukseen, on keskeistä varmistaa, että poikkeusolojen aikana opiskellut tavoitteet on saavutettu. Tarvittaessa voidaan vuosiluokan tavoitteisiin liittyviä sisältöjä kerrata. On myös mahdollista, että joitakin oppiaineen vuosiluokan sisältöjä ei ole tänä keväänä mahdollista opiskella riittävän syvällisesti, jolloin niihin palaaminen on seuraavalla vuosiluokalla tarpeen. Paikallinen opetussuunnitelma mahdollistaa joustoa myös siinä, missä syvyydessä sisältöjä tarkastellaan.

Onko arvosanojen muodostamiseen tulossa helpotuksia?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koronavirustilanne

Periaatteessa ei ole, sillä opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin linjaukset antavat jo nykyisellään hyvin paljon oppilaskohtaisen jouston mahdollisuuksia. Tässä vaiheessa lukuvuotta useita oppiaineen tavoitteita on jo opeteltu ja näihin liittyvät näytöt on annettu ja arvioitu. Tavoitteiden ja arvioinnin periaatteiden muuttaminen tässä vaiheessa aiheuttaisi kohtuuttoman tilanteen oppilaille ja opettajille.

Kuten normaalioloissa oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arvioinnin tulee perustua kussakin oppiaineessa eri vuosiluokille asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin, ja näissä osoitettuihin osaamisen näyttöihin. Oppilaalta ei kuitenkaan voi vaatia osaamista eikä oppilaiden osaamista arvioida sellaisten sisältöjen osalta, joissa oppilas ei poikkeusolojen aikana ole saanut opetusta ja ohjausta.

Oppilaan arvioinnissa huomioidaan oppilaan kokonaistilanne, ja ennen poikkeusoloja kuluvana lukuvuonna osoitettu osaaminen sekä aiempi suoriutuminen.

Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa on poikkeusolojen aikana huomioitava oppilaiden terveydentila, olosuhteet ja etenkin mahdolliset syyt, jotka vaikeuttavat näyttöjen antamista ja osaamisen osoittamista. Myös maahanmuuttotaustaisen oppilaiden opetuksen järjestäminen poikkeusoloissa on otettava huomioon.

Oppilaille voidaan antaa vaihtoehtoisia tapoja osaamisensa osoittamiseen. Lisäksi oppilaalle voidaan tarjota hänen tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa kuin se poikkeusoloissa on mahdollista tilanteessa, jossa hän on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan.

Näytetään 1-10/28