Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

10 aiheeseen liittyvää kysymystä

Mistä löytyy Opettajan opas ja muut materiaalit Move! -mittauksia varten?

Keywords Move! Perusopetus

 Move! -järjestelmän verkkosivujen osoite on www.oph.fi/move. Sivuilta löytyvät kaikki keskeiset käytännön toteutukseen liittyvät materiaalit. "Opettajan oppaalla" kysyjä tarkoitti varmaankin Opettajan käsikirjaa, joka löytyy mittausten käytännön järjestelyihin ohjeistusta ja tukea tarjoavalta Move!-mittaus-sivulta.

Miten mittauksia sovelletaan ja miten sovelletut tulokset merkitään valtakunnalliseen tietokantaan?

Keywords Move! Perusopetus

 Move! -soveltavat mittaukset on tarkoitettu oppilaille, joilla on pitkäaikaisia (kroonisia) tai pysyviä vaikeuksia nähdä, kuulla, liikkua, keskittyä, huolehtia itsestä tai kommunikoida. Kyseessä on siten pitkäaikainen tai pysyvä, toimimista vaikeuttava haitta tai vamma. 

Soveltava osio EI ole tarkoitettu oppilaille, jolla on tilapäinen toimimista vaikeuttava haitta tai vamma, kuten nilkan nyrjähdys/-murtuma, flunssa- tai kuume. Näissä tapauksissa mittaustulokset toteutetaan ja kirjataan siltä osin kuin on mahdollista ja käytetään normaalia tuloslomaketta. Mikäli oppilas ei suorita esim. flunssan takia yhtä tai useampaa mittausosiota, valtakunnallisessa tietojärjestelmässä jokaisen mittausosion kohdalle on mahdollista laittaa rasti ”ei suorittanut”.

Mikäli oppilaan osalta on perusteltua toteuttaa yksi tai useampi mittausosio sovelletusti, noudatetaan seuraavaa menettelyä:
Oppilaan tulokset kirjataan erilliselle sovelletulle tuloslomakkeelle. Lomakkeelle kirjataan myös tapa, jolla mittausosiota on sovellettu. Mikäli oppilas ei voi suorittaa jotakin mittausosiota lainkaan, kirjoitetaan lomakkeeseen ”ei suorittanut”. Tärkeintä on, että oppilas ja hänen perheensä saavat mittauksista tietoa oppilaan fyysisestä toimintakyvystä. Lisäksi fyysisestä toimintakyvystä päästään keskustelemaan oppilaan ja perheen kanssa laajassa terveystarkastuksessa (mikäli huoltaja on antanut luvan mittaustulosten siirtämiseen käytettäväksi laajassa terveystarkastuksessa).  

Tulosten kirjaaminen valtakunnalliseen tietojärjestelmään: 
Mikäli oppilas suoritti yhden tai useamman mittausosion sovelletusti, ei numeerisia mittaustuloksia syötetä järjestelmään lainkaan. Näin turvataan oppilaan anonymiteetti. Syöttölomakkeessa kysytään: ”Suorittiko oppilas jonkun mittausosioista sovelletusti? Jos kysymykseen vastaa ”kyllä”, niin numeeristen tulosten syöttöruudut menevät ”harmaiksi” ja tuloksia ei pääse syöttämään. 

Uudet soveltamisohjeet on päivitetty Opettajan käsikirjaan, jonka löydät alla olevasta linkistä.

Miten kouluterveydenhuolto toimii oppilaan henkilökohtaisen tuloslomakkeen kanssa tarkastuksen jälkeen? Tarvitseeko terveydenhoitajan arkistoida heille toimitetut lomakkeiden yläosat?

Keywords Move! Perusopetus

 Seuraavassa vastaus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäriltä:

Tuloslomake on tarkastuksessa hyvä antaa takaisin oppilaalle tai huoltajalle. Se on ”muistilappu”, jota ei tarvitse arkistoida sen jälkeen, kun sen sisältämä oleellinen tieto on kirjattu potilasasiakirjoihin.

Mitä kouluterveydenhuolto kirjaa oppilaskohtaisista Move!-tuloksista oppilaan potilasasiakirjoihin?

Keywords Move! Perusopetus

 Seuraavassa vastaus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäriltä:

Terveystarkastuksesta kirjataan potilaskertomukseen kaikki lapsen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta oleellinen tieto. Move!-mittauksista on sovittu kirjattavaksi vähintään testin yhteispistemäärä, mutta lisäksi voi toki halutessaan kirjata myös pisteet eri osioista. Tärkeää olisi myöhemmin pystyä seuraamaan ja keskustelemaan oppilaan kanssa 5. ja 8.- luokan välillä tapahtuneista muutoksista tuloksissa.

Move!-testin viivajuoksun merkkiääni pysähtyy 13 kohdalla. Saisiko tämän asian korjattua pikaisesti?

Keywords Move! Perusopetus

 Selvitimme yhdessä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden tiedekunnan kanssa, joka on ollut vastuussa Move!:n mittauspatteriston ja materiaalien valmistamisesta. Seuraavassa Jyväskylän vastaus: ”Ongelma johtuu iOS -laitteiden (eli iPad/iPhone) ominaisuudesta, ei niinkään tiedostojen toimimattomuudesta. Probleema esiintyy silloin, kun äänimerkkiä soittaa suoraan nettisivuilta ns. streaminä. Laite käynnistää äänen laitteen selaimen (safarin) kautta suoraan verkosta, jolloin se helposti katkeaa esim. nettiyhteyden häiriöstä johtuen. Tällöin nauha alkaa jälleen alusta.

Ongelman voi ratkaista lataamalla äänimerkki tietokoneelle ja synkronisoimalla se iPadille/iPhonelle iTunes-ohjelman kautta. Tällöin äänimerkki tulee suoraan laitteen muistilta, eikä verkosta. Eli äänimerkki tulee ladata fyysisesti laitteelle. ”

Move!-mittaukset elo-syyskuussa vievät aikaa itse liikunnanopetuksesta. Miksi tätä ei ole opettajille resursoitu?

Keywords Move! Perusopetus

 Itse asiassa liikunnan opetukseen jää elo-syyskuussa, Move!-mittauksiin käytetty aika poisluettunakin, vähintään sama aikaresurssi kuin aiemmassa perusopetuksen valtioneuvoston tuntijaossa (1435/2001).

Osaltaan Move!-järjestelmän myötä liikunta oppiaineena sai vuoden 2012 valtioneuvoston asetuksessa (422/2012) perusopetuksen tuntijaosta +2 vuosiviikkotuntia lisää opetusaikaa. Koko perusopetuksen aikaisten liikuntatuntien kokonaismäärä lisääntyykin 1.8.2016 alkaen perusopetuksen aloittaneen oppilaan kohdalla yhteensä 76 opetustunnin verran eli 684 vuosiviikkotunnista 760 vuosiviikkotuntiin.

Jos esimerkiksi 1.8.2016 lähtien vuosiluokkien 3 - 6 yhteensä yhdeksän vuosiviikkotunnin opetuksen vähimmäismäärään nyt lisätty tunti on koulussa sijoitettu 5. vuosiluokalle, niin tällöin liikunnan opetuksen tuntimäärä lisääntyy kyseistä kouluvuotta kohden 76 tunnista yhteensä 114 tuntiin. Yksittäisellä opetusryhmällä noin 4 tunnin käyttäminen Move! -mittausten toteuttamiseen vie tässä tapauksessa liikunnan 5. vuosiluokan liikunnan kaikkinensa 114 opetustunnin vuosittaisesta opetusryhmäkohtaisesta kokonaismäärästä varsin pienen osan opetusresurssin kokonaislisäykseen ja liikunta-oppiaineen roolin muutokseen terveydenhuollon tukeen nähden. Edellä mainitulla esimerkillä Move! -mittauksiin käytetyn ajan lisäksi varsinaista opetusaikaa, esimerkiksi ulkoliikuntaan, jäisi siis pelkästään syyskuun aikana ainakin 8 oppituntia.

Täällä on pohdittu Move!-tietojen syöttämisen ajankohtaa (syyskuun loppuun mennessä). Elo-syyskuu ovat parasta ulkoliikunta-aikaa ja ainakin osa mittauksista tapahtuu sisätiloissa. Olisiko mahdollista jatkossa hieman siirtää mittausajankohtaa esim. lokaku

Keywords Move! Perusopetus

 Syy alkusyksyn kireähköön aikatauluun on koulujen laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8.vuosiluokilla sekä niiden aikataulu opetuksen järjestäjän vuosikellossa. Koululiikunnasta tulee Move!:n myötä tukitoimi suomalaisten peruskoulujen ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle.

Jotta fyysisen toimintakyvyn mittaustulokset olisivat käytettävissä koulujen laajoissa terveystarkastuksissa eri puolella Suomea, päädyttiin Move! -ohjausryhmässä aikanaan tähän kompromissiin eli liikunnan tunneilla tapahtuvien mittausten järjestämiseen jo elo-syyskuussa.

Koulujen syötettyä mittaustulokset Harava-järjestelmään syyskuun aikana valtion liikuntaneuvosto vastaa siitä, että kouluille toimitetaan kustannuksettomat Move! -palauteraportit lokakuun loppuun mennessä. Näitä raportteja voidaan hyödyntää muun muassa vanhempainilloissa sekä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työskentelyssä.

Miten pitäisi toimia, kun kunnassamme on useita kouluja, joissa ei ole ollenkaan sisäliikuntatilaa?

Keywords Move! Perusopetus

Move! -mittauksia voidaan tarvittaessa soveltaa koulun olosuhteiden mukaan. Lähtökohtaisesti mittausten luotettavuuden varmistamiseksi toivotaan, että mittausosiot toteutetaan vakioiduissa olosuhteissa, mutta koulu ja opettajat voivat käyttää omaa harkintaansa. Esimerkiksi 20 metrin viivajuoksun voi toteuttaa ulkona, mikäli koulusta puuttuu riittävän kokoinen sisäliikuntatila.

Miten Move! -mittausten tulokset vaikuttavat oppilaan arvosanaan?

Keywords Move! Perusopetus

 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 on oppilaan oppimisen arvioinnin kohdassa vuosiluokilla 3–6 kirjattu muun muassa seuraavasti: ”Move! -mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina.”

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa tulee oppiaineissa noudattaa opetussuunnitelman perusteiden arvioinnista kirjattuja yleisiä periaatteita.

On muistettava, että nuoret kasvavat ja kehittyvät yksilölliseen tahtiin, ja useat tekijät – muun muassa terveydentila – vaikuttavat fyysisten ominaisuuksien harjoitettavuuteen ja tuloksiin. Oppilaan arvioinnin tulee liikunnassa olla lähtökohtaisesti rohkaisevaa ja yrittämään kannustavaa. Oppilaan tiedot ja taidot fyysisten ominaisuuksien kehittämisestä ovat arvioitavissa esimerkiksi vuosiluokkien 3–6 ja 7–9 liikunnan tavoitteessa 5. Liikunnan vuosiluokkien 3–6 tavoitteen 5 mukaan kannustetaan ja ohjataan oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan.

Kuka syöttää tiedot valtakunnalliseen järjestelmään?

Keywords Move! Perusopetus

Opetuksen järjestäjä määrittää henkilön.

Koulun edustajana Move! -sähköpostin saanut henkilö tekee salasanan Move! -tulosten syöttämistä varten. Tunnuksena toimii sähköpostin saaneen henkilön sähköpostiosoite. Tunnusta ei ole mahdollista muuttaa. Opetuksen järjestäjä määrittää henkilön, joka syöttää koulunsa Move!- mittaustulokset Harava-palveluun. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi opettaja/opettajat, koulusihteeri, koulunkäynnin avustaja tai joku muu kouluyhteisön jäsen. Tunnus ja salasana jaetaan niille, jotka syöttävät tiedot Harava-palveluun.

Näytetään 1-10/10