Uutinen

4 miljoonaa ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen – kaksivuotiset valtionavustushankkeet käynnistyvät vuoden 2020 alussa

Avustukset Ammatillinen koulutus Valtionosuudet Laatu ja kehittäminen
Opetushallitus on myöntänyt 4 miljoonaa euroa valtionavustusta vuoteen 2030 luotaavan ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen. Avustusta sai yhteensä 13 ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostohanketta, joissa on toteutetaan laatustrategiajulkaisun vaikuttavuustavoitteisiin tähtääviä kehittämistoimia.

Hakemuksia saapui 14 kappaletta ja neljä näiden hankkeiden koordinaattoria haki myös painopistekoordinaattoriksi.  Haettu summa oli painopistekoordinoinnit mukaan luettuna yhteensä yli 4,4 miljoonaa euroa.  Kehittämistyön painopisteet ja niiden painopistekoordinaattorit ovat seuraavat:

 • Laadunhallinta on kokonaisvaltaista (Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä).
 • Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana (Oulun seudun koulutuskuntayhtymä).
 • Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa (Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä).
 • Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä).

Hankkeiden teemat 

Painopisteissä keskitytään seuraaviin teemoihin:

 • vertaisarvioinnin ja itsearvioinnin toimintatapojen kehittäminen ja niiden hyödyntäminen valtakunnallisen laadunhallinnan systemaattisuuden ja tasalaatuisuuden edistämisessä
 • palveluverkostojen ja kumppanuusyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen
 • tavoitteiden asettaminen toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle ja tulosten seuraamisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen systematisointi
 • tiedonhallinnan ja tietovarantojen hyödyntäminen sekä tietojärjestelmien, tietovarantojen ja niiden yhteentoimivuuden kehittäminen valtakunnallisesti
 • palautejärjestelmien käyttöönoton edelleen kehittäminen ja tiedon hyödyntämismenettelyt, valtakunnallisesti yhteisiä malleja palaute- ja asiakastiedon hyödyntämiseen ja tähän liittyvää koulutusta
 • koulutuksen järjestäjien henkilöstön ja työelämäkumppaneiden osaamisen kehittäminen mm. ennakointitiedon sekä seuranta- ja vaikuttavuusmittareiden hyödyntämiseen sekä laatuluotsi-toiminnan jatkokehittäminen
 • ennakointiedon hyödyntämisen toimintamallien kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä valtakunnallisen ennakointi- ja tulevaisuustyökalupakin kokoaminen

Hankkeiden toiminta

Hankkeissa otetaan käyttöön ja edelleen kehitetään aiemmissa hankkeissa (mm. laadunhallinnan valtionavustushankkeissa ja Parasta hankekokonaisuuden hankkeissa) kehitettyjä menettelytapoja ja työkaluja sekä kehitetään uusia toimintamalleja. Toiminnassa hyödynnetään vertaisoppimista, mitä tukee avoin hanketoiminta ja painopistekohtaiset valtakunnalliset tapahtumat.

Vaikuttavuuden ja synergiaetujen saavuttamiseksi eri verkostohankkeiden yhteisten painopisteiden pohjalta on muodostettu kehittämisryhmiä, joille kullekin on hakemuksien perusteella nimetty painopistekoordinaattori. Painopistekoordinaattoreista muodostuu hakuryhmän koordinointiryhmä, joka koordinoi, seuraa, ohjaa ja tukee verkostohankkeiden toimintaa yhdessä Opetushallituksen kanssa. 

 

Lisätiedot

Yli-insinööri Inga Sihvo, p. 0295 331 560, inga.sihvo [at] oph.fi

Opetusneuvos Anne Liimatainen, p. 029 533 1293 anne.liimatainen [at] oph.fi

Yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema, 029 533 1262 kati.lounema [at] oph.fi