Uutinen

Hyvinvoinnin monialainen kehittäminen on Mission Possible

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Hyvinvointi Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Stadin ammatti- ja aikuisopiston koordinoimassa hankkeessa kehitetään opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa heillä itsellään on aktiivinen rooli. Samalla media-alan opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiudet vahvistuvat.
Kuvituskuva hankkeeseen osallistuneista opiskelijoista ja opettajista

Kahdesta tuli yksi

”Miten voisimme oppilaitoksena edistää opiskelijoidemme hyvinvoinnin toteutumista? Miten yksittäisistä tempauksista päästäisiin systemaattisempaan lähestymistapaan?” Muun muassa näitä kysymyksiä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja Harri Heiskanen kertoo pohtineensa kehitellessään hyvinvointiteemaista hankeideaa yhdessä kollegoidensa kanssa.

Samaan aikaan media-alan opettaja ja kansainvälisten asioiden vastaava Taina Rahkola ja yrittäjyysopettaja Kirsi Mero ja olivat puolestaan pohtineet media-alaa ja yrittäjyyttä hyödyntävää ja yhdistävää hankeideaa, jossa eri maiden opiskelijat virtuaalisen etukäteistyöskentelyn jälkeen kehittelisivät media-alan yrittäjyysaihioita. Koko porukka päätti lyödä hynttyyt yhteen ja näin syntyi Mission Possible -hanke. Hankekumppanit Sloveniasta, Espanjasta ja Hollannista löytyivät oppilaitokselle jo aiemmin muodostuneiden kansainvälisten verkostojen kautta.

Neljä eri teemaa

Heiskasen mukaan esimerkiksi opintojen keskeytykset ja opintojen etenemisen haasteet eivät pääsääntöisesti johdu opiskelijan tietojen ja taitojen puutteesta opiskeltavassa asiassa, vaan aivan muista syistä. Niitä haasteita hankkeessa ratkotaan neljän eri teeman kautta: elämänhallinta, päihteet, liikunta sekä ravitsemus.

Pääpaino on hyvinvoinnin edistämisessä teemoittain, mutta lisäksi toisena tärkeänä osana hankkeessa etsitään mediatuotteistamisen ja yrittäjyysopintojen avulla mahdollisuuksia levittää opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa tietoisuutta hyvinvoinnin edistämisestä erilaisilla uusilla tavoilla.

Leiriviikoilla syvennytään ja visualisoidaan

Kukin maa vastaa yhdestä hankkeen teemasta, jonka ääreen kokoonnutaan viikon ajaksi. Sen aikana opettajilla on ennen muuta valmentajan ja mahdollistajan rooli, ja ratkaisut tulevat opiskelijoilta.

”Opiskelijoiden erilaisista taustoista johtuen kukin heistä tuo omanlaistaan perspektiiviä asiaan ja se on todella hyvä juttu”, Heiskanen toteaa ja jatkaa;

”Stadin ammatti- ja aikuisopisto vastasi ensimmäisestä leiriviikosta syksyllä 2018, jolloin kokoonnuimme Helsinkiin elämänhallintateeman ympärille.”

Ennen kutakin leiriviikkoa eri maiden opiskelijat tekevät käsiteltävää teemaa koskevan kyselyn omassa oppilaitoksessaan. Leiriviikon aikana käydään läpi tuloksia ja sitä, millaisia haasteita niistä nousee esiin. Stadin ammatti- ja aikuisopistosta hankkeeseen osallistuu yhteensä 20 opiskelijaa eri aloilta.

”Hankkeessa mukana olevat media-alan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan tuotteistamista, kun he yhdessä monikulttuurisen opiskelijaryhmänsä kanssa visualisoivat ja kehittävät ratkaisun käsiteltävänä olevaan ongelmaan”, Rahkola kertoo.

Rahkolan mukaan leiriviikoilla opetellaan kansainvälistä asiakastyötä työskentelemällä sellaisten eri aloja edustavien ja eri maista tulevien opiskelijoiden kanssa, jotka eivät ehkä tiedä media-alan tarjoamia mahdollisuuksia tuotteistamiselle.

Viikon aikana käsitellään yrittäjyyttä myös sitä kautta, millä tavoin oman ratkaisun ainutlaatuisuutta ja sopivia kohderyhmiä markkinoilla on mahdollista tutkia tai miten perustella se potentiaaliselle asiakkaalle lyhyesti ja selkeästi.

Lisäksi opiskelijat saavat harjoitusta monikulttuurisessa tiimissä toimimiseen ja heidän kokemuksensa vieraista kulttuureista lisääntyy. Mikä parasta, myös esiintymiskokemus karttuu heidän esitellessään ideansa ja tuotteensa kunkin leiriviikon päätteeksi. Kaikki edellä mainitut tiedot ja taidot ovat tärkeitä tämän päivän ja erityisesti tulevaisuuden työelämässä.

Kaikki voittavat

Heiskasen mukaan hankkeen aikana opiskelijat tulevat tietoisiksi liikunnan ja terveiden elämäntapojen merkityksestä ja heitä pyritään motivoimaan niiden ylläpitämiseen. Jos tässä onnistutaan, niin siitä hyötyvät niin opiskelija, oppilaitos kuin yhteiskuntakin.

”Toisaalta jo pelkästään se, että opiskelijat ja opettajat pääsevät tekemään kansainvälistä yhteistyötä ja oppimaan toisiltaan, on tärkeää”, Rahkola sanoo.

”Opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan on ollut todella antoisaa päästä työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä kaikille yhteisen teeman parissa. On opittu tarkastelemaan omia toimintatapoja ja huomattu, miksi nämä asiat ovat tärkeitä. Samalla on syntynyt kenties loppuelämän kestäviä ystävyyssuhteita.”

Harri Heiskasen mukaan kansainvälinen yhteistyö on ollut mielenkiintoista myös opettajan työn näkökulmasta, kun on nähnyt erilaisia toimintamalleja ja -tapoja.

”Esimerkiksi Sloveniassa opiskelijoilla on liikuntaa kaksi tuntia viikossa, kun meillä Suomessa ammatillisessa koulutuksessa kaikille pakollista liikuntaa on keskimäärin vain noin 15 tuntia koko opintojen aikana.”

Teksti:
Marko Jääskeläinen