Uutinen

Inspiraatiota ja tietotaitoa kieltenopetukseen Espanjasta

Kokemuksia Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Järvenpään lukion liikkuvuushanke lisäsi opettajien ammattipätevyyttä, antoi uusia virikkeitä opettamiseen ja johti oppilasvaihdon syntymiseen.
Kuvituskuva, aikuisopiskelijat tekevät ryhmätyötä

Järvenpään lukio kannustaa oppilaitaan ja henkilökuntaansa kansainvälistymään. Yksi tapa tutustua eri kulttuureihin on opiskella vieraita kieliä. Vieraiden kielten opiskelu on kuitenkin vähentynyt Suomessa, ja kielenopettajalla onkin haastetta saada oppilaat motivoitumaan vieraan kielen opiskeluun. Tällaiset haasteet ovat universaaleja, ja sen pohjalta syntyi Erasmus+ liikkuvuushanke, jonka tavoitteena oli syventää osallistuvien kulttuuri- ja sosiaalitietämystä ja näin lisätä opettajien ammatillista osaamista sekä antaa työkaluja heidän omaan opettamiseen.

Kokemusten ja käytänteiden jakoa puolin ja toisin

Osallistujille haluttiin tarjota kokemuksia Espanjalaisesta koulujärjestelmästä ja kieltenopetuksesta Espanjassa, jonka vuoksi he vierailivat kahdessa espanjalaisessa koulussa. Koulujen kanssa laadittiin monipuolinen vierailuohjelma. Osallistujat seurasivat ja havainnoivat kielten tunteja, ja keskustelivat koulun henkilökunnan ja oppilaiden kanssa muun muassa eri toimintakulttuureista, koulujärjestelmistä, opetusmenetelmistä ja opetuksen hyväksi todetuista käytännöistä. Osallistujat myös keskustelivat käytännön työstä opettajana ja tutustuivat oppimateriaaleihin. He myös havainnoivat, millä tavoin opettaja eriyttää ja miten vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä espanjalaisessa koulussa toimii. Kokemuksia ja käytäntöjä jaettiin puolin ja toisin, ja vierailu olikin hyvin opettavainen. Järvenpään Lasten ja nuorten sekä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualuejohtaja Marju Taurulan mukaan ”vierailu ei siis ollut yksisuuntainen tutustuminen espanjalaiseen kouluun, vaan vuorovaikutteinen dialogi kahden hyvin erilaisen koulukulttuurin maan edustajien välillä: myös espanjalaiset oppivat paljon suomalaisesta koulusta”.

Hanke johti kontaktien lisääntymiseen ja koulujen väliseen oppilasvaihdon kehittämiseen ja jopa edullisen, seitsemän viikon oppilasvaihdon syntymiseen. Taurula kertoo, miten hanke ”herätti toteutuessaan suurta kiinnostusta lukiolla ja osallistujat kokivat sen niin mielekkääksi, että koulu päätti tehdä uuden Erasmus+ KA1 -hankehakemuksen”. Liikkuvuushanke vaikuttaa siis olleen onnistunut.

Hankkeen nimi: Vieraiden kielten opetuksen haasteita
Vuosi: 2014
Koulu: Järvenpään lukio

Teksti: Liisi Hämäläinen