Uutinen

Kansainvälisiä kokemuksia positiivisen pedagogiikan keinoin

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Kuvituskuva vahvuuskorteista

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallistuminen kansainvälisiin liikkuvuuksiin on aiemmin ollut hyvin vähäistä. Sen vuoksi Suomen Diakoniaopiston koordinoiman hankkeen yhtenä keskeisenä päämääränä on kansainvälisten kokemusten mahdollistaminen heille ja sitä kautta opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisääminen.

Lähtökohtana omien vahvuuksien tunnistaminen

”Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden on usein vaikea tunnistaa omia vahvuuksiaan ja sanoittaa niitä. Siksi näiden asioiden kehittäminen on yksi tämän hankkeen keskeisistä teemoista”, Suomen Diakoniaopiston kansainvälisten asioiden koordinaattori Heli Ramula toteaa.

Omien vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää sen vuoksi, että se toimii ikään kuin ponnahduslautana ja mahdollistajana monille muille asioille.

Ramulan mukaan sellaisia ovat esimerkiksi itsetuntemuksen lisääntyminen, positiivinen minäkuva sekä työelämävalmiuksien paraneminen. Parhaimmillaan opitaan näkemään paitsi omat, niin myös vertaisten vahvuudet.

Keskiössä positiivinen pedagogiikka

Hankkeen sisällöstä vastaavan erityisopettaja Satu Kervisen mukaan positiivisen pedagogiikan näkökulma ja toimintamallit ovat läsnä kaikessa hankkeen tekemisessä.

Positiivisen pedagogiikan keskeinen ajatus on, että huomataan pienikin edistys ja ylipäätään kaikki hyvä.

”Erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on usein kokemuksia huomion kiinnittämisestä niihin asioihin, jotka eivät onnistu ja joita he eivät osaa tehdä. Positiivinen pedagogiikka on vastavoima tälle”, Kervinen taustoittaa

Positiivisen pedagogiikan vahvuusajattelu on ollut Suomen Diakoniaopistossa suunnitelmallisesti ja systemaattisesti käytössä vaativan erityisen tuen opetuksessa sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa jo vuodesta 2015 lähtien.      

Toisaalta myös hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa käytetään erilaisia positiivisen pedagogiikan menetelmiä. Tavoitteena on, että oppilaitokset tutustuvat toistensa käyttämiin menetelmiin ja että ne juurtuvat luontevaksi osaksi kaikkien hankeosapuolten arkea.

Pienellä pilotilla alkuun

Hankkeessa on suomalaisten lisäksi mukana ammattioppilaitokset Fachakademie für Heilpädagogik Regensburg Saksasta ja Beau Soleil Vocational High School Ranskasta.

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana oppilaitosten henkilökunta tutustuu toistensa toimintaan erityisesti positiivisen pedagogiikan ja sen menetelmien näkökulmasta. Samalla opetushenkilökunnan ammatilliset valmiudet kaikissa kumppanimaissa vahvistuvat, kun osapuolet pääsevät vaihtamaan hyviä käytäntöjä toistensa kanssa.

Opiskelijoiden osalta tavoitteet liittyvät elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittymiseen sekä ylipäätään kansainvälisyyskasvatukseen.

Yhteensä kuusi eri opiskelijaa Suomesta osallistuu viikon mittaisille ulkomaanjaksoille Ranskassa ja Saksassa. He kaikki opiskelevat Suomen Diakoniaopistossa kodinhuoltajaksi vaativan erityisen tuen ryhmässä.

Ulkomaanjaksot sisältävät kohdemaan kulttuuriin tutustumista ja opiskelijoiden yhteistä tekemistä eri muodoissaan. Menetelminä voivat kohdemaasta riippuen olla esimerkiksi draama, kädentaidot, musiikki, tanssi tai video.

Kiitosta Opetushallitukselle

Suomen Diakoniaopisto on tällä hetkellä mukana kaikkiaan kahdeksassa eri hankeverkostossa. Tästä hankkeesta tekee erityisen se, että tämä on ensimmäinen Heli Ramulan koordinoima Erasmus+ KA2-hanke.

Heli Ramulan mukaan hankkeen hakuprosessi oli haastava, mutta Opetushallituksen järjestämät webinaarit ja koulutustilaisuudet informatiivisia ja selkeitä.

”Aina jos olemme neuvoja tarvinneet, olemme niitä saaneet. Mahdollinen laajempi jatkohanke ei jää ainakaan siitä kiinni ja kenties sellainen on tulossakin”.

Teksti: Marko Jääskeläinen