Uutinen

Kurinpitoa koulussa – kysymyksiä ja vastauksia epäasialliseen käytökseen puuttumisesta

Ajankohtaista Perusopetus
Miten koulussa voidaan puuttua epäasialliseen käytökseen? Opetushallituksen lakimies Laura Francke vastaa muutamaan usein esitettyyn kysymykseen kurinpidosta koulussa.
Käsiä

Miten opettaja voi puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen?
Ensisijainen keino puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen on opettajan keskustelu oppilaan kanssa.

Millaisia muita rangaistuskeinoja opettajat voivat käyttää?
Perusopetuksessa lainmukaisia kurinpitokeinoja ja turvaamistoimenpiteitä ovat kasvatuskeskustelu, siivousvelvoite, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetuksen osallistumisen epääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, jälki-istunto, kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen tilasta, esineiden tai aineiden haltuunotto sekä tavaroiden tarkastaminen.

Saako jälki-istunnossa määrätä oppilaan tekemään töitä?
Kyllä. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia.

Saako oppilaan poistaa luokasta?
Saa. Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta, muusta opetustilasta tai koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata opettajan tai rehtorin poistumismääräystä. Ensin opettajan tai rehtorin on kuitenkin kehotettava oppilasta poistumaan tilasta.

Voiko kännyköiden käyttöä koulussa rajoittaa?
Voi. Koulun järjestyssäännöissä voidaan määrätä oppilaiden kännykän käytöstä. Oppitunnilla voidaan sallia opetukseen liittyvä käyttö, mutta häiritsevä käyttö voidaan kieltää järjestyssäännöissä. Välituntien ajaksi voidaan asettaa rajoituksia järjestyssäännöissä, mutta kännykän käyttöä ei voida kokonaan kieltää. Oppilaalle on mahdollistettava esimerkiksi yhteydenpito vanhempiin ja ystäviin kiireellisessä asiassa.

Voiko oppilaan velvoittaa rahallisiin korvauksiin, jos hän hajottaa koulun omaisuutta?
Kyllä. Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen kohtuulliseksi katsottavan määrän vahingosta. Oppilas voi siivota, puhdistaa tai korjata rikkomansa koulun omaisuuden tai vaihtoehtoisesti korvata kohtuulliseksi katsottavan määrän.

Saako opettaja puuttua oppilaan pukeutumiseen? Saako vaikkapa komentaa oppilaan ottamaan hatun pois?
Koulun järjestyssäännöissä voidaan määrätä asiallisesta käyttäytymisestä, kuten pukeutumisesta. Oppilaan pukeutuminen kuuluu oppilaan itsemääräämisoikeuden piiriin, eikä sitä tulisi rajoittaa kuin esimerkiksi turvallisuuteen, hygieniaan tai tärkeään hyvään käytökseen liittyvästä syystä. Kouluissa olisi hyvä järjestyssääntöjen valmistelun yhteydessä pohtia oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa, millaisia periaatteita kirjataan hyvistä käytöstavoista järjestyssääntöihin.

Järjestyssääntöjen vastaisessa tilanteessa opettaja saa perusopetuksessa kehottaa oppilasta ottamaan hatun pois päästään tai mikäli oppilas ei noudata kehotusmääräystä, opettaja saa ottaa hatun pois oppilaan päästä.

Saako opettaja huutaa?
Lapsia ja nuoria tulee kohdella kunnioittavasti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Huutaminen ei lähtökohtaisesti ole hyvien käytöstapojen mukaista. Jos opettaja huutaa oppilaalle, olisi hyvä selvittää tilanne oppilaan kanssa, esimerkiksi pyytämällä oppilaalta anteeksi, mikäli huutaminen on ollut aiheetonta. Jos huutaminen voisi täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön, kuten kunnianloukkauksen, koulun tulee ilmoittaa huutamisesta poliisille.

Saako oppilaan repun sisällön tarkistaa?
Kyllä. Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa sellaisen kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Jos oppilas kiusaa toista koulumatkalla, kuuluuko tähän puuttua koulusta?
Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Jotta syyllisyys voidaan todeta, tämä edellyttää tapahtuman selvittämistä.

Entä jos kiusaaminen tapahtuu somessa?
Jos opettaja tai rehtori saa tietoonsa kouluaikana, koulun toiminnassa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta kiusaamisesta koulun oppilaiden välillä, koulun tulee asiaa selvittää ja siihen puuttua. Jos taas opettaja tai rehtori saa tietoonsa oppilaaseen vapaa-ajalla kohdistunutta epäasiallista käyttäytymistä tai kiusaamista, opettaja tai rehtori voi kertoa asiasta oppilaan huoltajille. Koulu voi tarjota oppilaille ja heidän huoltajilleen mahdollisuuden keskustella tapahtuneesta.