Uutinen

Lukioiden erityisen koulutustehtävän tiedonkeruut ja rahoitus

Palvelut Lukiokoulutus Valtionosuudet Rahoitus Tilastot

Rahoituksen perusteeksi tarvittavat lukiokoulutuksen erityisten koulutustehtävien opiskelijamäärät tulee ilmoittaa lukioittain ja koulutustehtävittäin valtakunnallisen opinto- ja tutkintorekisteri KOSKI-tietovarannon kautta. Lisäksi siirtymävaiheen aikana erityisen koulutustehtävän opiskelijamäärät ilmoitetaan lukioittain ja koulutustehtävittäin Opetushallituksen syksyn tilastointipäivän tiedonkeruussa siihen saakka, kunnes rahoitus lasketaan KOSKI-tietovarannon tietojen perusteella. Rahoituksen laskentaa varten KOSKI-tietovarannon erityisten koulutustehtävien koodeja tullaan muuttamaan tarkemmalle tasolle, jotta opiskelijamäärätiedot saadaan rahoituksen laskentaan tarvittavalla tarkkuudella.

Erityisen koulutustehtävän rahoitus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti erityisen koulutustehtävän rahoituksen määräytyminen ja laskenta muuttuivat 1.1.2019 alkaen.  Vuoden 2019 rahoituksesta alkaen erityisen koulutustehtävän perusteella ei koroteta enää koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa, vaan erityisen koulutustehtävän sekä valtakunnallisen kehittämistehtävän rahoitus perustuu lukiokoulutuksen järjestäjille myönnettävään lisärahoitukseen. Lisärahoitusta ei kuitenkaan myönnetä sellaiselle koulutuksen järjestäjälle, joka perii opiskelijoilta muulla kuin kotimaisella kielellä järjestettävästä opetuksesta lukiolain (714/2018) 34 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksuja. Erityisten koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoitukseen on käytettävissä lisärahoituksena euromäärä, joka yhteensä vastaa lukiokoulutuksen valtakunnallisista kokonaiskustannuksista vähennettyä 1,57 prosentin osuutta muutettuna kyseisen varainhoitovuoden kustannustasoon.

Koulutuksen järjestäjän erityisen koulutustehtävän rahoitus määräytyy sillä perusteella, mikä on koulutuksen järjestäjän erityisen tehtävän opiskelijamäärän suhteellinen osuus kaikkien koulutuksen järjestäjien erityisten koulutustehtävien opiskelijamääristä. Lisäksi erityisille koulutustehtäville on määrätty laskennassa käytettävä painokerroin.

  • Erityisen koulutustehtävän opiskelijamäärää painotetaan seuraavilla kertoimilla:
  1. koulutus, joka tähtää International Baccalaureate -tutkinnon suorittamiseen 0,22
  2. liikunta- tai urheilupainotteinen koulutus, kuvataidepainotteinen koulutus, musiikkipainotteinen koulutus, tanssipainotteinen koulutus 0,15
  3. muu koulutus 0,05

Lisärahoituksen laskemiseksi koulutuksen järjestäjän suoritteet saadaan laskemalla yhteen varainhoitovuotta edeltävän vuoden syyskuun 20. päivän erityisen koulutustehtävän opiskelijamäärien ja erityiselle koulutustehtävälle säädettyjen painokertoimien tulot. Mikäli syyskuun 20. päivän opiskelijamäärä ylittää lukiokoulutuksen järjestämislupaan kirjatun rahoituksen perusteeksi laskettavan opiskelijoiden enimmäismäärän, niin laskennassa käytetään järjestämislupaan kirjattua opiskelijoiden enimmäismäärää. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi koulutuksen järjestäjäkohtaisesti korottaa painokertoimia erityiseen koulutustehtävään sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän perusteella. Jaettavissa oleva 1,57 prosentin osuus lukiokoulutuksen kustannuspohjasta jaetaan edellä mainitulla tavalla laskettuna koulutuksen järjestäjien suhteellisten osuuksien mukaan.

Erityisen koulutustehtävän lisärahoituksella voidaan kattaa myös ennen 1.8.2018 voimassa olevien erityisten koulutustehtävien opiskelijoiden erityisen koulutustehtävän rahoitus vuosien 2019 ja 2020 aikana, mikäli opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2018 ja heidän opintonsa ovat vielä kesken vuonna 2019 ja/tai vuonna 2020.

Niiden koulutuksen järjestäjien, joiden järjestämisluvassa ei uusittu erityistä koulutustehtävää 1.8.2018 alkaen tai joilla alkoi 1.8.2018 uutena erityinen koulutustehtävä, vuosien 2019 ja 2020 rahoituksen laskennassa käytetään arviota varainhoitovuoden syyslukukauden opiskelijamäärästä. Seuraavan varainhoitovuoden rahoitusta laskettaessa otetaan huomioon meneillään olevan varainhoitovuoden syksyn arvio-opiskelijamäärän ja toteutuneen opiskelijamäärän erotus ja tämä erotus viedään seuraavan varainhoitovuoden rahoituksen laskentaan. Vuoden 2020 rahoituksen perusteena olevia opiskelijamääriä laskettaessa huomioidaan vuoden 2019 toteutuneen ja arvioidun opiskelijamäärän erotus. 

Erityisen koulutustehtävän rahoituksesta ei tehdä päätöstä rahoituksen tarkistamisesta varainhoitovuoden lopussa, vaikka lukiokoulutuksen muu valtionosuusrahoitus edelleen tarkistetaan varainhoitovuoden opiskelijamäärän mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä.