Uutinen

Opiskelutaidot ja uranhallintaopinnot avain opiskelijoiden työllistymiseen

Ohjelmat Euroguidance Elinikäinen ohjaus Opetus ja ohjaus
Tanskan Euroguidance-keskus järjesti toukokuussa 2019 opintovierailun, jonka teemana oli uranhallintataidot. Vierailulle osallistui 16 uraohjauksen ammattilaista Suomesta, Ruotsista, Kroatiasta, Tanskasta, Islannista, Virosta ja Latviasta. Suomesta vierailulle osallistui Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori ja opintojen ohjaaja Aija Lundahl ja Haaga-Helian opintojen ohjaaja Katariina Kainu.


Tanskan Euroguidance-keskuksen Birtha Theut ja Etelä-Tanskan yliopiston Kim Baeksgaard Hansen

Syddansk universitet (SDU, University of Southern Denmark) Odensessa on vuodesta 2014 määrätietoisesti kehittänyt uranhallintataitojen opintokokonaisuuksia, Career Management Studies (CMS) kaikille opiskelijoilleen. Opinnot ovat tuottaneet opiskelijoille erinomaisia työllistymisvalmiuksia. Esikuvana opintoihin on ollut brittiyliopistoissa kuten King’s College Londonissa ja University of Derbyssa käytössä olevat urakurssit. Näistä lähtökohdista SDU:n yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden koordinaattori Kim Baeksgaard Hansen tiimeineen on kehittänyt opinnot tanskalaiseen yliopistokontekstiin ja työelämään sopiviksi. 

Uranhallintataitojen opinnot auttavat työllistymisessä 

SDU:n opiskelijoista noin 400 opiskelijaa suoritti vuonna 2014 uranhallintataitojen opinnot, ja vuonna 2018 opintojen suorittajia oli jo noin 1500 opiskelijaa. Käytännönläheisten opintojen myötä opiskelijat tulevat myös tietoisiksi työllistymismahdollisuuksistaan. Tietoisuus lisää opiskelijan kiinnostusta osallistumiseen kursseille. Opintojen vaikutusta työllistymiseen on seurattu vuosittain. Uranhallintataitojen opintojen suorittaneista noin 6 % oli vailla työtä opintojensa jälkeen, kun aikaisemmin sama luku oli noin 15 %. Opinnoilla on siis selkeästi ollut vaikutusta opiskelijoiden työllistymiseen. Urahallintataitojen opinnot ovat pakollisia ja niiden toteuttamiseen on sitoutettu koko opetushenkilökunta. Työllistymistä tuetaan opiskelijoita aktivoiden, ei niinkään uraohjauksessa opintoihin liittyvänä toimena. Tämä näkyi myös ohjaushenkilökunnan profiilimuutoksena ohjaajasta konsultiksi. 

Mind the Gap, piirros seminaarin materiaalista How to Uni.
Mind the Gap. Piirros materiaalista How to Uni.

Uranhallintaopinnot on sisällytetty opetukseen 41 koulutusohjelmassa. Olennaisiksi opinnot ovat muodostuneet erityisesti esimerkiksi humanistisilla aloilla, joista valmistutaan ns. generalisteiksi ilman selkeää ammattia. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden ja ne voi opiskella joko tanskaksi tai englanniksi riippuen siitä, mihin opintokokonaisuuteen ne sisältyvät. Opintoihin kuuluu loppukoe, jonka tarkoituksena on opintojen aikaisten käytännön työelämä- ja uranhallintataitojen reflektointi. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja henkilökohtaistettuja. Opiskelijan toiminta suuntautuu ulos yliopistosta: opiskelija etsii ja ottaa yhteyttä alan ammattilaisiin ja tekee heidän kanssaan yhteistyötä sekä hankkii itselleen työelämämentorin.

Opiskelija tunnistaa osaamisensa jo opintojensa aikana 

Joustavaan ja yhteistyöhön perustuvaan toimintaan on kytketty vahvasti ohjaus sekä opiskelijan kohtaamien tilanteiden ja tuntemusten reflektointi. Näin opiskelijoille kehittyy opintojen aikana vahva käsitys omasta osaamisestaan ja osaamisen soveltuvuudesta käytännön töihin. Lähtökohtana on, että opiskelija kykenee ottamaan osaamisensa oikeissa tilanteissa käyttöön. Uranhallintaopinnot myös auttavat opiskelijaa suuntaamaan valintojaan opintojensa aikana. Uranhallintataitojen opinnot toimivat erinomaisena alustana työelämätaitojen harjoitteluun. Lisäksi opiskelijan henkilökohtainen mentori ja käytännön harjoitukset opinnoissa tuovat työelämän odotukset hyvin lähelle opiskelijaa.

SDU:n yliopistossa uranhallintataitojen opintojen merkitys nähtiin selkeästi. Hyvänä orientaationa uranhallintataitoihin toimivat jo opintojen alussa suoritettavat opiskelutaidon opinnot, Study Skills -studies, joilla nähtiin olevan myös suora yhteys opinnoissa menestymiseen sekä opiskelijan kykyyn ottaa opinnot vastuullisesti haltuun alusta alkaen. Akateemisen henkilökunnan ja opettajien mukanaolo ja aktiivisuus koettiin tärkeäksi kummassakin opintojaksossa. 

Oppia muiden maiden hyvistä uraohjauksen käytännöistä 

Tanskan toimintamallien esittelyn lisäksi Tanskan Euroguidance-keskuksen järjestämän opintovierailun erinomaista antia olivat kaikkien osallistujien jakamat hyvät käytännöt ja toimintatavat. Good Practices -sessio toteutettiin paitsi jakamalla kunkin osallistujan laatima tiivistelmä etukäteen, myös keskustellen learning café -tyyppisesti kustakin teemasta tarkemmin. Oli todella mielenkiintoista kuulla ja tutustua tarkemmin uraohjauksen käytäntöihin ja teemoitettuihin opintoihin, tapahtumiin ja toimintatapoihin eri maissa. Osa toimintatavoista liittyi tuttuihin työhaastattelutilanteiden harjoitteluun tai CV-klinikoihin. Myös erilaisia tilaisuuksia opiskelijoiden, alumnien ja työelämän kohtauttamiseksi järjestettiin paljon. Omaan työhöni soveltaisin mieluusti kroatialaisten kehittämää ja Martina Matejicin avaamaa Career Boot Camp -konseptia tai ottaisin vinkkejä ruotsalaisten mentorointiohjelmasta. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun mielenkiintoinen thesis diary mahdollistaa työelämälähtöisen opinnäytetyön tekemisen työssäkäyville ja sen ytimessä on oman osaamisen, tiedon ja työn haasteiden reflektointi opinnäytteenä.   

Opintovierailun ohjelma
Opintovierailun ohjelma

Tanskalaisten järjestäjien toimintatavat kannustivat oman osaamisen esilletuomiseen ja käytännön verkostoitumiseen. Tämä koski sekä meitä uraohjauksen ammattilaisia että työmme kohderyhmää, opiskelijoita ja opiskelijoiden ohjausta. Kaksipäiväinen seminaari tuotti tietoa paitsi yhteisistä haasteista liittyen opiskelutaitoihin, osaamisen näkyväksi tekemiseen ja työllistymiseen, mutta myös ideoita ratkaisuiksi ja toimintatavoiksi toteutettavaksi omassa toimintaympäristössämme. Mitään esille tuoduista ideoista, kokemuksista, toimintatavoista ei kannattaisi jättää kokeilematta tai soveltamatta omaan kontekstiin tavoitteena lyhentää matkaa opinnoista työllistymiseen. ”Mind the Gap” on tanskalaisten holistinen käsitys opiskelutaidoista työllistymisen tukemiseen, ja siihen suuntaan mieluusti menen. 

Teksti ja kuvat: Aija Lundahl

Kirjoittaja osallistui koulutuspäiviin Odensessa Tanskassa. Aija Lundahl toimii lehtorina ja opintojen ohjaajana muotoilun koulutuksessa Hämeen ammattikorkeakoulussa.