Uutinen

Tulevaisuuden taitoja kartoittamassa

Kokemuksia Aikuiskoulutus Erasmus+ aikuiskoulutukselle Kansainvälistyminen
Vuonna 2011 Euroopassa oli noin 100 miljoonaa vapaaehtoista eli yli 20-25% yli 15-vuotiaista. Vapaaehtoistoiminta on monelle ensimmäinen paikka päästä verkostoitumaan sekä oppia tärkeitä työelämätaitoja. Vapaaehtoistyö on myös mahdollisuus kouluttautua ja se voi toimia ponnahduslautana työelämään. Työelämä ja koulutuspolitiikka Euroopassa ovat murroksessa, joten muutoksia voidaan odottaa myös vapaaehtoissektorilla. Kun maailma muuttuu, myös vapaaehtoisilta odotetut tiedot ja taidot muuttuvat. Kuinka siis tunnistaa tulevaisuuden tarpeet?

Opintokeskus Siviksen koordinaattori Marion Fields toivottaa yleisön tervetulleeksi Future skills for volunteering -seminaariin. Kyseessä on Siviksen koordinoima samannimisen hankkeen loppuseminaari. Hankkeessa on keskitytty kartoittamaan uusia tapoja, joilla vapaaehtoisorganisaatiot voivat ohjata ja kouluttaa vapaaehtoisiaan.

Future skills for volunteering (FutVol) -hankkeen perimmäinen tarkoitus on auttaa vapaaehtoisorganisaatioita tulevaisuuden muutosten ja haasteiden edessä. Työelämässä ja koulutuspolitiikassa on tulevaisuudessa odotettavissa suuria muutoksia, joten niin voi odottaa myös tapahtuvan eurooppalaisella vapaaehtoissektorilla. Maailman muuttuessa myös vapaaehtoisilta odotetut tiedot ja taidot muuttuvat. Kuinka siis tunnistaa tulevaisuuden tarpeet? Tähän FutVol -hanke on pyrkinyt vastaamaan erilaisten työkalujen avulla.

Maantieteellisesti koko Eurooppaa kattavaa hanketta koordinoi valtakunnallinen aikuisoppilaitos Opintokeskus Sivis. Sivis on opintokeskus, joka ohjaa, kehittää, tukee ja toteuttaa järjestökoulutusta. Hankkeessa kartoitettiin vapaaehtoistyöntekijöiden tulevaisuustaitoja ja luotiin tunnusmerkkejä tunnistaa niitä sekä kehitettiin ja testattiin muotoiluajattelua hyödyntävää vertaisoppimismallia tulevaisuuden taitojen hallinnassa sekä niiden ennakointityökalua. Hankkeessa tuotettiin myös näihin taitoihin liittyvä tulevaisuusbarometri. Hankkeessa on kehitetty 14 tulevaisuuden vapaaehtoistoiminnan taitoa, joihin on tuotettu taidoille tietyt kriteerit ja metodit niiden arviointiin sekä validointiin.

FutVol on tuonut yhteen koulutusinstituutioita, kolmannen sektorin organisaatioita ja muita toimijoita kymmenestä eri maasta, joilla kaikilla yhteisenä tavoitteena on tunnistaa tulevaisuuden haasteita vapaaehtoistyössä Euroopassa.

Tulevaisuuden vapaaehtoissektorin trendit

FutVol -hankkeen loppuseminaarissa Osana yhteistä ratkaisua Oy:n vieraspuhujana olleen Maya Hännisen mukaan vapaaehtoistyön trendejä tällä hetkellä ovat järjestelmällisyyden ja verkostoitumisen merkityksen lisääntyminen sekä sitoutumisen väheneminen. Osana on valmennuskeskus, joka tarjoaa ohjauksen ja fasilitoinnin palveluita organisaatioille.

Hännisen mukaan verkostoituminen korostuu taidoissa työskennellä kenen tahansa kanssa kaikissa tilanteissa. Se on joustavuutta jakaa omia kokemuksia, taitoja, kontakteja ja ideoita. Se on myös taitoa oppia toisilta. Hänninen kuitenkin korostaa, että vain muutamalla taidolla ei voi olla hyvä verkostoitumisessa ja listaa voisi jatkaa paljon pidemmäksi.

Ihmiset ovat entistä kriittisempiä vapaa-aikansa suhteen ja miettivät tarkasti mihin haluavat antaa aikansa ja energiansa. Sitoutuminen vapaaehtoistyöhön on vähentynyt, kun mietitään mitä toiminnasta saa itselleen ja riittäkö se työhön sitoutumiseen. Työhön sitoutumisen kannalta tärkeitä taitoja ovat Hännisen mukaan kyky arvioida muita sekä tukea motivaatiota. Työntekijöiden motivaation arviointi on tärkeää, jotta organisaatiossa vallitsee realistinen käsitys käytettävissä olevista aikaresursseista. Motivoitunut vapaaehtoinen on innostuneempi, kekseliäämpi ja siten myös tehokkaampi kuin ei motivoinut.
Vapaaehtoissektori on Hännisen mukaan muuttumassa asiakaslähtöiseen suuntaan, jossa vapaaehtoinen on asiakas. Työtehtävät kustomoidaan motivaation ja tavoitteiden mukaan. Hänninen korostaakin, että vapaaehtoiset ovat taitavia tunnistamaan omat tavoitteensa. Organisaatioiden tulee siis pystyä selittämään tavoitteensa vapaaehtoisilleen tiiviisti ja muovautua vapaaehtoisten tavoitteiden ja motivaation muuttuessa.

Kuvituskuva, opiskelijat opiskelevat kirjastossa

‘’Tulevaisuuden tärkeimpiä teemoja ovat digitaalinen inkluusio ja verkostoituminen’’

Loppuseminaarin paneelikeskustelussa esiin nousi digitaalisten taitojen tärkeys ja merkitys tulevaisuuden vapaaehtoissektorin kehittämisessä. Asiantuntijat nostaisivat lähes yksimielisesti tulevaisuuden tärkeimmiksi taidoiksi juurikin digitaalisen inkluusion ja verkostoitumistaidot. Se miten näihin liittyviä taitoja voitaisiin jakaa, herätti keskustelua. Panelistit pohtivat tuleeko mikrovapaaehtoisuus lisääntymään tulevaisuudessa, kun resurssit käyvät ajallisesti vähäisemmiksi. Teknologian roolin kasvua korostettiin entisestään ja tulisikin myös muistaa, että digitaaliset taidot eivät ole ainoastaan tulevaisuuden haaste, vaan haaste, joka on läsnä jatkuvasti koko ajan.

Tulee siis pohtia mihin taitoihin voimme panostaa nyt, mutta myös mihin taitoihin tarvitaan panostusta tulevaisuuden vapaaehtoisoganisaatioissa. Panelistit pohtivat, että liikkeelle voisi lähteä miettimällä mitä tulevaisuustaitoja on jo hallussa. Digitaaliset taidot korostuvat, mutta minkälaiseen spesifiin osaamiseen kannattaa panostaa? Koodaamiseen vai nettisivujen tekemiseen? Tulevaisuutta ei voi ennustaa, minkä vuoksi hankkeessa tuotetut työkalut ovat hyödyllisiä näitä kysymyksiä pohdittaessa ja ennakoitaessa. Myös käytännön tasolla on hyvä pohtia, miten taitojen hankkiminen tapahtuu.

Vapaaehtoisuus Euroopassa

Vapaaehtoiset tarvitsevat tehtävässään monia taitoja, joita voidaan käyttää monissa muissakin konteksteissa kuten töissä tai formaalin koulutuksen parissa. Vapaaehtoisuus opettaa myös tärkeitä kansalaistaitoja, joiden avulla vapaaehtoiset voivat oppia miten vapaaehtoisuus on yhteydessä eurooppalaisuuteen. FutVol- hankkeessa selvisi, että tärkeitä teemoja vapaaehtoistoiminnassa EU:ssa ovat vapaaehtoisten jaetut arvot ja vastuut, nuorten ja organisaatioiden osallistaminen, solidaarisuus ja monikulttuurinen ymmärrys. EU aloitteilla, voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden roolilla sekä kasvatusinstituutioilla ja kolmannen sektorin organisaatioilla on mahdollisuus tehdä muutoksia eurooppalaisessa vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoissektori myös rikastuttaa yksityistä sektoria tuottamalla eettisiä näkökantoja ja korostamalla pehmeitä taitoja sekä arvoja (soft skills). Vapaaehtoissektori myös kouluttaa nuorisoa, opettaa taitoja ja voi auttaa nuoria ponnahtamaan työelämään.

Vapaaehtoisten esimiehet, vapaaehtoiset ja muut kolmannen sektorin toimijat voivat käyttää hankkeen tuottamaa vertaisoppimisen mallia, joka auttaa vapaaehtoisia ja heidän organisaatioitaan keräämään tulevaisuuden taitoja ja hallitsemaan muutosta ympäristössään. Malli antaa vapaaehtois- ja muille kolmannen sektorin organisaatioille helppokäyttöisiä apuvälineitä koulutukseen. Mallin testaaminen taas johtaa uuteen tietoon vapaaehtoistyön tulevaisuuden taidoista ruohonjuuritasolla. Kumppaneilla ja sidosryhmillä on tällöin myös selkeämpi käsitys eri taitojen tarpeista tulevaisuuden vapaaehtoistyössä sekä dokumentoituja oppimistuloksia niihin liittyviin oppimisprosesseihin ja taitojen validointiin. Tästä on apua heille muun muassa vapaaehtoisten valvonnassa sekä strategisessa suunnittelussa.

Future skills guide to volunteering -julkaisu auttaa alan vapaaehtoisia, kumppaneita ja harjoittajia ymmärtämään taitojen tarpeita ja vapaaehtoisten valvontaa sekä suunnittelemaan työtään paremmin. Myös muut sidosryhmät kuten päättäjät voivat rakentaa tietoisuuttaan vapaaehtoissektoriin vaikuttavista ongelmista, mikä auttaa heitä yleisesti kehittämään infrastruktuuria vapaaehtoisille. Future skills for volunteering -hanke pyrkii herättämään keskustelua tulevaisuuden vapaaehtoistyöstä Euroopassa osallistamalla hankkeen toimijoita: osana oppimisprosessiaan oppijat keräävät tietoa tulevaisuuden vapaaehtoistyöstä ruohonjuuritasolla, partnerit tuottavat julkaisuja ja järjestävät tapahtumia sekä webinaareja tavoittaakseen asiantuntijoita sekä päättäjiä keskusteluissa.

Pitkällä aikavälillä FutVol -hanke lisää vapaaehtoisten ja muiden kolmannen sektorin organisaatioiden kykyä rakentaa vapaaehtoistensa kapasiteettiä ymmärtää oppimistarpeitaan vastaamaan tulevaisuuden haasteita sekä tuottamaan taitokartta (skills concept), joka on hyödyllinen oppijoille ja helposti sovellettavissa moniin konteksteihin.

Voit katsoa seminaarin jälkikäteen täältä. Lisää tuloksista englanniksi täällä ja hankkeen sivuilla.

Future Skills for Volunteering on aikuiskoulutuksen strateginen kumppanuushanke (KA2). Hankkeen rahoittaa Erasmus+ aikuiskoulutukselle ohjelma, jota Suomessa hallinnoi Opetushallitus. Erasmus+ on suurin ja tärkein aikuiskoulutuksen kansainvälisen yhteistyön ohjelma, joka rahoittaa erilaisia liikkuvuus- ja kumppanuushankkeita ympäri Eurooppaa. Erilaiset kumppanuushankkeet etsivät aktiivisesti uusia tapoja vastata yhteiskunnan muutoksen mukana tuomiin haasteisiin koulutuksen keinoin.

Teksti: Oona Hallasaari