Tiedote

Uudistuvassa lukiossa tuetaan entistä enemmän oppimista ja opinnoissa jaksamista sekä hankitaan valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään

Ajankohtaista Lukiokoulutus Hyvinvointi Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Opetussuunnitelma Oppilas- ja opiskelijahuolto
Lukio-opiskeluun on pian luvassa muutoksia, kun koulut lähtevät muovaamaan opetustaan uusien valtakunnallisten lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Nämä julkaistaan 7.11. Lukiopäivillä Helsingissä.
Ylioppilashattuja rivissä

Monilta osin lukioissa opetus jatkuu kuten ennenkin. Näkyvimmät muutokset liittyvät opittaviin elämänhallinnan ja vastuullisen vaikuttamisen taitoihin, opinto-ohjaukseen ja opintojen jäsentämiseen.

Täysin uutena lukioissa opiskellaan jatkossa laaja-alaisen osaamisen tietoja ja taitoja, jotka tukevat opiskelijoiden kasvua hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi. Tavoitteena on, että opiskelija saa vastaisuudessa lukiosta entistä kattavammat valmiudet jatko-opintoihin, työelämään ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin kuuluvat hyvinvointi-, vuorovaikutus-, globaali- ja kulttuuriosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen sekä eettisyys- ja ympäristöosaaminen. Näitä tietoja ja taitoja opetellaan osana lukion eri oppiaineiden opetusta.

– Ennen kaikkea uudistuksella tähdätään tasapainoisempaan arkeen niin, että lukio voisi olla inspiroiva, elämänmakuinen ja mielekäs paikka opiskella ja työskennellä. Yleissivistys pysyy keskeisenä tavoitteena. Lukion tehtävä on tarjota jokaiselle opiskelijalle hyvät eväät niin työmaailmaan kuin muuhun elämään, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen painottaa.

Lukiolaisen oikeus opinto-ohjaukseen laajenee

Jatkossa lukiolaiset saavat entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta. Opiskelijalla on esimerkiksi oikeus saada erityisopetusta tai muuta oppimisen tukea.

Elokuussa 2019 voimaan tulleen lukiolain myötä niin sanottua jatko-ohjausta on annettava myös opiskelijalle, joka on hakeutumassa muihin opintoihin, joka aikoo erota tai joka hakee jatko-opintoihin mutta ei lukion oppimäärän suoritettuaan saa opiskelupaikkaa.

Muutoksilla pyritään entistä paremmin tukemaan oppimista, ehkäisemään ja tunnistamaan varhain mahdollisia oppimisen vaikeuksia sekä edistämään lukiolaisten hyvinvointia ja jaksamista.

Kurssit muuttuvat opintojaksoiksi

Nykyisten kurssien sijaan opinnot suoritetaan vastaisuudessa opintojaksoittain. Lukio-opintoihin käytettävä vähimmäistuntimäärä, eli laajuus, ei muutu nykyisestä.

Koulutuksen järjestäjien itse määrittelemät opintojaksot koostuvat eri laajuisista rakennuspalasista – opetussuunnitelman perusteissa kuvatuista moduuleista. Opintojaksot voivat koostua yhden oppineen moduuleista, kuten kolmesta historian moduulista. Vaihtoehtoisesti opintojaksot voivat koostua useamman oppiaineen, kuten vaikkapa yhteiskuntaopin ja matematiikan moduuleista.

Opintojaksojen ansiosta opinnot jäsentyvät opiskelijalle aiempaa eheämpinä kokonaisuuksina, mikä helpottaa eri asiayhteyksien hahmottamista yli oppiainerajojen. Näin voidaan myös välttää samojen tai samantyyppisten asioiden opiskelemista useampaan kertaan, mikä voi osaltaan vähentää opiskelijoiden ja opettajien työkuormaa.

Laajamittainen lukioväen yhteinen ponnistus

Uusien opetussuunnitelmien mukainen opetus alkaa kaikissa Suomen lukioissa elokuussa 2021. Koulutuksen järjestäjien omien tai lukiokohtakohtaisten opetussuunnitelmien työstäminen on jo käynnissä monessa kunnassa. Paikalliset opetussuunnitelmat pohjaavat valtakunnalliseen perustetekstiin.

Opetushallitus tukee työtä koulutuksilla, tukimateriaaleilla ja käytännön työkaluilla.

– Näin mittavan uudistuksen valmistelu ja toteutus on vaatinut laajaa yhteistyötä koko lukioväeltä, ja yhteistyö on sujunut hienosti, Opetushallituksen lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen yksikön päällikkö Petri Lehikoinen muistuttaa.

Opetussuunnitelman perusteita on ollut laatimassa Opetushallituksen omien asiantuntijoiden lisäksi yli 200 lukion arjen asiantuntijaa, kuten opettajia, rehtoreita, opiskelijoita sekä tutkimuksen ja opettajankoulutuksen edustajia.

– Haluamme kiittää kaikkia yhteisestä ponnistuksesta, vireästä vuoropuhelusta ja siitä innostuneesta otteesta, jolla uudistusta on lähdetty tekemään.

Fakta: Lukio uudistuu

  • Uusi lukiolaki astui voimaan elokuussa 2019, minkä takia myös lukion opetussuunnitelman perusteet uusittiin
  • Uudistuksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, tukea yksilöllistä oppimista sekä kehittää lukion toimintakulttuuria yhä yhteisöllisemmäksi ja osallistavammaksi
  • Pyrkimyksenä on nostaa suomalaisten koulutustasoa sekä lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä ja jatko-opintoihin valmistavana väylänä. Samalla halutaan vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle
  • Paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2021