Uutinen

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset jatkoivat lievää kasvuaan

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Rahoitus
Ammatillisessa koulutuksessa kustannukset opiskelijavuotta kohden laskivat hieman, mutta kokonaiskustannukset kasvoivat hieman opiskelijavuosien lisääntyessä. Lukiokoulutuksessa opiskelijakohtaiset kustannukset jatkoivat lievää nousua.
Puutyöluokan työvälineitä

Tiedot toisen asteen koulutuksen kustannuksista on julkaistu tuoreissa raporteissa jotka perustuvat Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen vuosittain keräämiin tietoihin. Myös vapaata sivistystyötä, taiteen perusopetusta sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden kustannuksia koskevat tiedot on nyt julkaistu. Esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kansalaisopistojen kustannustiedot julkaistaan marraskuussa.

Ammatillisen koulutuksen kustannuksissa ei suuria muutoksia

Ammatillisen koulutuksen kokonaiskustannukset nousivat 1,4 prosenttia vuodesta 2018 ja olivat 1 837 miljoonaa euroa vuonna 2019 (1 812 miljoonaa euroa vuonna 2018). Yhden opiskelijavuoden kustannukset olivat vuonna 10 443 euroa, mikä 1,7 % vähemmän kuin vuonna 2018. Keskimääräinen valtionosuusrahoitus vuonna 2019 oli 9 927 euroa opiskelijavuotta kohden.

Kustannuksista 55,2 prosenttia oli välittömiä opetuskustannuksia ja loput muita koulutuksen järjestämisen kustannuksia kuten kiinteistökustannuksia sekä opiskelijaruokailusta ja majoituksesta aiheutuneita kustannuksia. Kiinteistökustannusten osuus kaikista ammatillisen koulutuksen kustannuksista oli 18,9 %, opiskelijaruokailun 3,6 % ja opiskelijoiden majoituksen 1,4 %.

Ammatillisessa koulutuksessa rahoituksen perusteena käytetään opiskelijavuosi-käsitettä. Opiskelijavuosi on yksi 365 päivän mittainen periodi, jonka opiskelija on koulutuksessa.

Vuonna 2019 opiskelijavuosia toteutui 175 914 mikä on 3 % enemmän kuin vuonna 2018. Tästä perustutkintokoulutusta oli 76 %, valmentavaa koulutusta 3 %, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta 20 % sekä muuta ammatillista koulutusta 1 %.

Suurin prosentuaalinen muutos tapahtui oppisopimuskoulutuksen määrässä, joka kasvoi noin 16 % edellisvuodesta. Oppisopimuskoulutusta järjestettiin yhteensä 32 971 opiskelijavuotta (28 502 vuonna 2018) eli noin 18,7 % ammatillisesta koulutuksesta. Oppisopimuskoulutuksessa työantajille maksettavien koulutuskorvausten kokonaissumma oli 15,8 miljoonaa euroa (16,7 miljoonaa euroa vuonna 2018), joka on 0,9% kaikista ammatillisen koulutuksen kustannuksista.

Ammatillista koulutusta järjesti vuonna 2019 yhteensä 156 koulutuksen järjestäjää (159 vuonna 2018).

Lukiokoulutuksen kustannukset jatkoivat lievää nousuaan

Lukiokoulutuksen vuoden 2019 kokonaiskustannukset olivat 809 miljoonaa euroa, jossa nousua oli 3,2 % vuoteen 2018 verrattuna. Keskimääräinen opiskelijakohtainen kustannus oli 7 939 euroa.

Kustannusten jakauma ja kehitys noudattivat edellisvuosien trendiä. Kustannuksista 64,2 % aiheutui opetuksesta. Yksityisillä koulutuksen järjestäjillä opiskelijakohtaiset kustannukset olivat keskimäärin edelleen pienemmät (6 771 euroa) kuin kuntien ylläpitämissä lukioissa (8 035 euroa). Kalleinta lukiokoulutuksen järjestäminen oli ja valtion lukioissa (13 229 euroa) ja yliopistojen harjoittelukouluissa (10 269 euroa/opiskelija). Opiskelijamäärä lukioissa oli edellisvuoden tasossa.

Yksityisiä lukiokoulutuksen järjestäjiä vuonna 2019 oli 35, kunnallisia 217 ja kuntayhtymiä 6. Valtion lukioita oli 3 ja yliopistojen harjoittelukoulujen määrä oli 8. Lukion opiskelijamäärä jakaantui eri omistajatyyppien mukaan siten, että kuntien lukioissa opiskelijoita oli 84 523, yksityisissä lukioissa 10 103, kuntayhtymien lukioissa 4 646, yliopistojen harjoittelukoulujen lukioissa 2 299 ja valtion lukioissa 359.

Maakunnittain tarkasteltuna korkeimmat lukiokoulutuksen kustannukset olivat Lapissa ja Pohjanmaan maakunnassa ja alhaisimmat Etelä-Savon maakunnassa. Keskimäärin lukiokoulutuksen rahoituksen perusteena käytetty yksikköhinta kattoi 82 % kustannuksista.

Opetustoimen rahoituksesta vastaavat valtio ja kunnat yhdessä. Valtio osallistuu rahoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmää hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka toimii valtionapuviranomaisena. Opetushallitus vastaa muun muassa valtionosuusjärjestelmän tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta.

Lisätietoja:

Kouluneuvos Antti Markkanen, puh. 029 533 1423, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Lukiokoulutus
erityisasiantuntija Sirpa Kesti, puh. 029 533 1094, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Ammatillinen koulutus, kesäyliopistot ja liikunnan koulutuskeskukset
erityisasiantuntija Seppo Hänninen, puh. 029 533 1598, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Esi- ja perusopetus, taiteen perusopetus
erityisasiantuntija Leena Matilainen, puh. 029 533 1691, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Museot, teatterit ja orkesterit, kansanopistot ja kansalaisopistot
asiantuntija Mikko Rantanen, puh. 029 533 1329, etunimi.sukunimi [at] oph.fi