Uutinen

Digiloikkia pienin askelin, omaan tahtiin

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Digiosaaminen on tänä keväänä ollut ajankohtaisempi aihe kuin koskaan ennen. Koronatilanteen myötä oppilaitokset ovat joutuneet siirtämään opetuksen ja ohjauksen pääosin verkkoon, mikä on ollut monelle kouluttajalle uutta.
Kuvassa Anu ja Jouni perehtyvät ohjelmoitaviin Legoihin.
Anun ja Jounin poluilla tavoitteena on myös kokeilla jotain ihan uutta, kuten perehtyä ohjelmoitaviin Legoihin.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on viime vuosien ajan panostanut henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen ja tänä keväänä on päästy hyödyntämään kehittämistyön tuloksia. Yksi esimerkki kehittämistyöstä on TAKKin koordinoima Erasmus+ -hanke Digitalized Learning Path for Educational Organizations. Hankkeessa luodaan kolme digiosaamisen kehittämisen polkua: organisaation polku, kouluttajan polku ja yhteistyökumppaneiden polku. Kumppaneita hankkeessa on Saksasta, Itävallasta ja Portugalista, sekä asiantuntijakumppanina digiosaamisen edelläkävijäorganisaatio Tanskasta. Kansainvälinen yhteistyö tuo uusia näkökulmia ja hyvien käytänteiden jakaminen sekä toisilta oppiminen edesauttaa myös organisaatiokohtaisten polkujen rakentamista. Learning Path on epätavallinen hanke, koska projektityöntekijöinä on myös organisaatioiden johdon edustajia. Tällä varmistetaan, että kehittämistyö etenee strategian mukaisesti ja koko henkilöstö sitoutetaan tavoitteisiin. TAKKin osalta johtoryhmän edustaja on hallintojohtaja Maria-Liisa Korolainen, joka on mukana suunnittelemassa organisaation polkua.

Organisaation polku

Organisaation polun kehittäminen aloitettiin Selfie-työkalulla toteutetulla digiosaamisen nykytilan kartoittamisella. Selfien myötä saatiin yleiskuva niin johdon, kouluttajien kuin opiskelijoidenkin digiosaamisen tasosta. Organisaation polulla määriteltiin tarkemmat kehittämiskohteet sekä henkilöstön osaamistason minimivaatimukset. Osaamistasoissa noudatettiin DigCompEdu:n osaamistasoasteikkoa A1-C2. Tarkoitus ei ole, että koko henkilöstö olisi samalla tasolla, vaan että kaikki yltäisivät vähintään organisaation määrittämälle minimitasolle. Organisaatiossa tarvitaan eritasoista osaamista, ja henkilöstö kehittää omaa digiosaamistaan minimitasolta eteenpäin oman polkunsa mukaisesti.

TAKKin tapauksessa organisaation polku sisältää mm. Office 365 -perusteiden hallinnan. Office 365 on niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin käytössä, ja siksi on tärkeää, että jokainen TAKKilainen hallitsee vähintään perusteet. Office 365 -perehdytys toteutettiin koulutusaloittain pidetyillä pakollisilla valmennuksilla, minkä jälkeen kaikki suorittivat O365-perusteet verkkokurssin. Näiden valmennusten ansiosta mm. Teamsin hyödyntäminen verkko-opetuksessa sujuu nyt oikein hyvin.

Kouluttajan polku

Organisaation polun pohjalta on jatkettu kouluttajien yksilöllisen digiosaamisen kehittämiseen. Tässä työkaluna käytetään Check-In Tool -reflektointityökalua, jonka avulla kouluttaja pääsee pohtimaan omaa digiosaamistaan sekä arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Reflektoinnin jälkeen työkalusta saa koosteen, joka sisältää palautetta ja vinkkejä, miten jatkaa eteenpäin. Jokainen muodostaa oman polkunsa ja valitsee kehittämiskohteensa kohti osaamisasteikon seuraavaa tasoa organisaation yleiset tavoitteet huomioiden.

Learning Path -projektin työntekijät, erityisopettaja Anu Erkinheimo ja liiketoiminta-alan kouluttaja Jouni Hanhinen, ovat toimineet suunnannäyttäjinä oman digiosaamisen polun mallintamisessa ja levittämisessä. Anu ja Jouni aloittivat tekemällä Check-In Tool:n itsearvioinnin, jota he pitivät erinomaisena: “Check-In Tool on käytännönläheinen ja selkeä, ja erityisen hyödyllinen sen tarjoamien tulosten osalta”, toteaa Jouni.

Itsearvioinnin jälkeen molemmat keskittyivät omiin kehittämistarpeisiinsa ja asettivat itselleen tavoitteet. Anun ensimmäisenä tavoitteena oli opetella Moodlen, Formsin ja Swayn käyttöä. Anu kokeili Formsia tekemällä henkilökunnalle kyselyn ja huomasi työkalun olevan helppo käyttää myös tulosten analysoinnissa. Jouni puolestaan aloitti perehtymällä siihen, miten Office 365:n OneDrivea voisi paremmin hyödyntää näyttötutkinnon ohjauksessa.

Digimentoritoimintaa ja kokemusten jakamista

Learning Pathin projektityöntekijät toimivat nyt sekä TAKKin henkilöstövalmennusten digivalmentajina, että digimentoreina muulle henkilökunnalle auttaen heitä suunnittelemaan omia polkujaan. Digimentoritoiminnan myötä hankkeen kehittämistoimintaa on saatu levitettyä organisaation sisällä. OKM:n rahoittamassa Digityökalut käyttöön -hankkeessa alun perin kehitettyä digimentoritoimintaa on kehitetty edelleen Learning Path-hankkeessa. Learning Path -projektityöntekijät eivät vain auta mentoroitavaa hänen kysymyksensä kanssa, vaan ohjaavat hänet pohtimaan digiosaamisensa kehittämistä laajemminkin.

Oman polun suunnittelussa on tärkeää muistaa, että ei aseta itselleen liian suuria tavoitteita – tarkoitus on edetä pienin askelin omaan tahtiin. Onnistumisen kokemukset ruokkivat motivaatiota ja pilkottujen tavoitteiden saavuttaminen kannustaa ottamaan seuraavan askeleen.

Learning Path -mallin mukaisen digiosaamisen kehittämisen vahvuus onkin innostaminen ja onnistumisen kokemukset. Mentoritoiminnalla tuetaan kollegoita juuri niissä asioissa, joissa apua tarvitaan, ja mentorin omien kokemusten jakaminen on havaittu erittäin hyödylliseksi.

“Kokeilemalla ja virheitäkin tekemällä olen jatkanut erilaisten työkalujen opettelua”, Anu kertoo. “Tärkeää on innostus, ja sen jakaminen kollegoille. Olen pitänyt henkilökunnalle digivalmennuksia, joissa olen kertonut omista kokemuksistani. Olen saanut hyvää palautetta innostuksestani sekä siitä, miten tavallinen kouluttaja voi ottaa haltuun digiasioita ja kertoa niistä tavallisella, ymmärrettävällä tavalla.”

Hanke:

Digitalized Learning Path for Educational Organizations

1.9.2018 – 31.8.2020

Erasmus+

Koordinaattori TAKK, kumppanit BFI Wien, OSZ-IMT, VUC & ISQ.

https://www.takk.fi/fi/takk/hankkeet/digitalized-learning-path/

https://eulearningpath.com/

Teksti:

Tuuli Oksanen, kehittämiskoordinaattori TAKK