Uutinen

Jo 25 vuotta Euroguidance-toimintaa Suomessa

Ohjelmat Euroguidance Elinikäinen ohjaus Kansainvälistyminen
Vuonna 1995 Suomesta tuli Euroopan unionin täysivaltainen jäsenmaa. Samana vuonna Suomi liittyi eurooppalaiseen koulutustiedotuksen ja neuvonnan verkostoon. Silloisen opetusministeriön päätöksellä Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO nimettiin Suomen kansalliseksi ohjausalan resurssikeskukseksi. 2000-luvun alussa verkosto sai nimekseen Euroguidance. Vuodesta 2017 lähtien Opetushallitus on toiminut Suomen kansallisena Euroguidance-keskuksena.
Euroguidance-verkosto kokoontui Helsingissä lokakuussa 2019.
Euroguidance-verkosto kokoontui Helsingissä lokakuussa 2019.

Alusta asti kansallisten keskusten tehtävänä on ollut edistää ohjausalan kansainvälistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä Euroopan maiden välillä sekä tukea ohjauksen ammattilaisia opetus- ja työhallinnossa kansainvälisen liikkuvuuden asioissa. Suomessa tämä on tarkoittanut läheistä ja aina ajassa muuntuvaa yhteistyötä opetus- ja kulttuuri- sekä työ- ja elinkeinoministeriön, korkeakoulujen ohjaajakoulutusyksiköiden, ELY-keskusten, TE-toimistojen, Suomen opinto-ohjaajat ry:n, EU-rahoitteisten verkostojen kansallisten keskusten, kuten Europassin, Eurodeskin, Euresin, ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ohjausalan ammattilaisille suunnattu kansainvälisesti painottunut tiedotus ja viestintä sekä tiedontuotanto ovat olleet Euroguidance-toiminnan keskiössä koko 25-vuotisen toiminnan ajan. Täydennyskoulutusta on järjestetty opinto-ohjaajakoulutusyksiköiden, työ- ja elinkeinohallinnon sekä nuorisotoimen kanssa. Lisäksi ohjaajien kansainvälistä liikkuvuutta ja ammatillista pätevöitymistä on edistetty muun muassa Academia-ohjaajavaihdoilla ja tukemalla osallistumista ulkomailla järjestettyihin seminaaritapahtumiin.  

Paperista digiaikaan

Euroguidance-vuosien aikana kansainvälisen koulutus- ja työelämätietouden määrä on suuresti kasvanut ja sen merkitys ohjauksessa muuttunut.

Alkuvuosina tuotettiin maaopas-sarjaa painotuotteena työhallinnon tarpeisiin työministeriön rahoitustuella. Opiskelusta ja harjoittelusta eri maissa kertova julkaisusarja oli aikanaan erinomainen työväline työvoimatoimistoille. Siirryttäessä 2010-luvulle maakohtaiset tiedot oli jo kokonaisuudessaan siirretty verkkoon CIMOn maatieto.net -palveluun, joka myöhemmin integroitiin osaksi Maailmalle.net-palvelua.

Ohjaukseen ja kansainvälistymiseen liittyviä esitteitä ja materiaalia.
Nykyisin Euroguidance jakaa kansainvälistymiseen liittyvää tietoa painotuotteiden sijaan pääosin verkossa.

Digitaalisuus on mahdollistanut uusien kanavien ja välineiden käytön ohjaajille suunnatun tiedon levityksessä. Alun perin sähköpostilistaa käytettiin Euroguidance-uutiskirjeen jakeluun. Verkkopohjaisten uutiskirjealustojen tultua markkinoille, siirryttiin niitä käyttämään vuodesta 2015 alkaen. Uutiskirje on hyvin löytänyt yleisönsä ja sen tilaajamäärä on jatkuvassa kasvussa.

Sosiaalinen media on tätä nykyä tärkeä osa Euroguidance-viestintää. Facebook on yleisesti ohjausalan ammattilaisten käytössä ja sitä kautta myös Euroguidance tavoittaa heidät hyvin. Euroguidance Twitter-tilin seuraajat ovat ohjaajien ohella koulutuksen ja työelämän kansainvälistymisestä kiinnostuneita asiantuntijoita. Molemmissa somekanavissa jaetaan tietoa ohjausalan kansainvälisistä tapahtumista, työvälineistä, uutuusjulkaisuista ja muiden maiden ohjauskäytännöistä.

Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kulttuurienvälisyys ohjauksessa

Ohjaustyö on kansainvälistynyt nopeasti. Erityisesti ohjauksen arjessa ihmisten moninaisuus on lisääntynyt ja samalla se, millaista ohjauksellista tukea he tarvitsevat. Se on synnyttänyt ohjauksen ammattilaisille uusia osaamistarpeita. Näihin kuuluvat muun muassa se, kuinka kohdata toisesta maasta, kulttuurista ja etnisestä ryhmästä tuleva henkilö, miten opastaa maailmalle opiskelemaan lähtöä suunnittelevaa nuorta tai neuvoa ohjattavaa ulkomailla hankitun osaamisen näkyväksi tekemisessä. 

Monikulttuurinen ohjaustyö on ollut Euroguidance-toiminnassa mukana 1990-lopulta lähtien. Vuonna 1997 tehtiin osana kansainvälistä hanketta selvitys siitä, millaista ohjauksellista tukea suomalaisissa oppilaitoksissa annetaan maahanmuuttajanuorille. 2000-luvun taitteessa Suomen Euroguidance-keskus koordinoi kuuden maan EU-rahoitteista hanketta. Siinä kehitettiin kulttuurienvälisen ohjauksen täydennyskoulutusmoduuli, joka jo silloin toteutettiin osin verkko-opintoina ja videoneuvotteluna. Hanke sai Euroopan komission Best practice -tunnustuksen vuonna 2004.

Euroguidance järjesti Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen kanssa monikulttuurisen ohjauksen täydennyskoulutuksia Suomessa vuosina 2002-2004. Vuonna 2005 ilmestyi niiden yhdessä toimittama englanninkielinen käsikirja ’Multicultural guidance and counselling – Theoretical foundations and best practices in Europe’. Sitä käytetään edelleen ohjaajakoulutuksessa monissa maissa.

Monikulttuurisuusasiat ovat tälläkin hetkellä Suomen Euroguidance-tiimin agendalla. Viime vuosina on tarjottu alueellisia täydennyskoulutuspäiviä uusitulla konseptilla ’Monikulttuurisen ohjauksen neliapila – tieto, taito, tahto ja tunne’ (esimerkiksi Kuopion tilaisuuden ohjelma 26.4.2019). Koulutusta on tarkoitus tarjota jatkossakin ja mielellään niin, että tilaisuuksia järjestetään muualla kuin pääkaupunkiseudulla.  

Suomi aina aktiivinen toimija Euroguidance-verkostossa

Suomen keskus on aivan alkumetreiltä saakka aktiivisesti osallistunut tiedonvaihtoon, yhteistyöhön ja kehittämistoimintaan eurooppalaiseen Euroguidance-verkostoon kuuluvien muiden kansallisten keskusten kanssa. Tämä on näkynyt mukanaolona verkoston työ- ja ohjausryhmissä, sekä aloitteellisuutena Euroopan komission suuntaan verkoston rahoitusta, toiminnan painopisteitä ja tulevaisuutta koskevissa kysymyksissä.

Suomi on isännöinyt Euroguidance-verkostokokouksia Helsingissä vuosina 1997, 2015 ja 2019. Tuona aikana verkostoon kuuluvien jäsenmaiden määrä on kaksinkertaistunut – nykyisin 34 maata. Kun keskisen Itä-Euroopan maat liittyivät verkostoon vuonna 1998, veti Suomen keskus työryhmää, jonka tehtävänä oli mentoroida ja tukea näitä uusia maita. Tarkoituksena oli varmistaa tiedon- ja kokemustensiirto näille maille, jotka tuolloin käynnistivät omia kansallisia keskuksiaan ja tarvitsivat siinä opastusta.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden Euroguidance-keskukset ovat tehneet läheistä yhteiskehittelyä 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Työn tulokset ovat konkretisoituneet muun muassa julkaisuina, seminaaritapahtumina ja ohjaajille tarkoitettuina työvälineinä. Vuonna 2020 on tavoitteena pilotoida verkkokoulutus, jossa käsitellään kansainväliseen liikkuvuuteen ohjaamista.

Aivan viime vuosina Euroguidance-verkosto on tehnyt paljon töitä tunnettuutensa eteen. Verkosto on organisoitunut sisäisesti uudella tavalla, jotta se paremmin kykenisi vastaamaan ajassa oleviin haasteisiin. Vuonna 2019 perustettu ohjausryhmä, johon Suomi kuuluu, koordinoi verkoston toimintaa. Temaattiset työryhmät keskittyvät viestinnällisiin, ammatillisen kehittymisen ja kansainvälisen liikkuvuuden kysymyksiin. Etenkin Highlights-vuosijulkaisu ja uusitut verkkosivut ovat huomattavasti lisänneet verkoston ja sen palveluiden näkyvyyttä sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Kohti tulevaisuutta

Euroguidance-verkosto ja Suomi sen osana katsovat luottavaisesti tulevaisuuteen, vaikka koko maailma on myllerryksessä 2020-luvun alussa. Koronaviruksen aiheuttama rajojen sulkeminen voi hetkellisesti nostaa Euroguidance-työn haastekerrointa. Tosiasia on, että kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan tulevinakin aikoina.

Nykyinen Erasmus+ -ohjelmakausi on päättymässä vuoden 2020 lopussa ja uusi Erasmus+ -kausi alkamassa (2021–2027). Tulevalle ohjelmakaudelle on asetettu kovat tavoitteet. Varsinkin kansainvälistä liikkuvuutta halutaan kasvattaa entisestään. Niinpä ohjausalan ammattilaiset tarvitsevat jatkossakin tietoa, työvälineitä ja täydennyskoulutusta kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusasioissa. Työsarkaa siis riittää Euroguidancelle Suomessa ja muissakin Euroopan maissa.

Teksti: Mika Launikari 

Kuva: Mirkku Uotila