Tiedote

Koulun tehtäviin kuuluu edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta – lakisääteisistä velvoitteista tarvitaan lisää tietoa

Ajankohtaista Perusopetus Tasa-arvo ja osallisuus
Koulujen tasa-arvon edistämiseksi tekemässä työssä on kehitettävää. Tämä selviää Opetushallituksen kyselytutkimuksesta, jolla selvitettiin lain velvoittaman tasa-arvosuunnittelun toteutumista perusopetuksessa.
Kuvituskuva: Reppuja ja takkeja naulakossa

Laki edellyttää, että koulut tekevät suunnitelmat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi perusopetuksessa. Erityisesti toiminnalliselle tasa-arvosuunnitelmalle on määritelty tarkat vähimmäisvaatimukset. Suunnitelma on tehtävä koulukohtaisesti – opetuksen järjestäjän, kunnan tai toisen koulun suunnitelman käyttö ei täytä lain vaatimuksia.

Isossa osassa koulujen tasa-arvosuunnitelmia on puutteita. Opetushallituksen vuonna 2019 toteuttamaan kyselyyn osallistui yli tuhat peruskoulua. Vain reilulla puolella vastanneista oli käytössä koulukohtainen suunnitelma. Noin 40 % vastaajista ilmoitti, että he noudattavat kunnan tai seutukunnan suunnitelmaa, suunnitelmaa ei ole tai sen laatiminen oli kesken.

Tulokset viittaavat siihen, että kouluilla on tasa-arvolain suunnittelua koskevien velvoitteiden tuntemuksessa aukkoja. Koulut tarvitsevat lisää opastusta ja neuvoja, jotta tasa-arvotyötä voidaan tehdä paikallisesti koulujen ominaispiirteet ja tarpeet huomioiden, sanoo opetusneuvos Satu Honkala.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä sekä edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Yhdenvertaisuuslaki edistää samanarvoisuutta koulutuksessa ja kieltää syrjinnän esimerkiksi iän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Täsmälliset tavoitteet muuttuvat arjen teoiksi

Tulosten mukaan tasa-arvoa koskevat toimenpiteet jäävät kouluissa usein melko yleisen tason tavoitteiksi, joihin kaivattaisiin lisää konkretiaa.

Useimmin suunnitelmissa oli huomioitu seksuaalisen häirinnän (69 %) sekä sukupuoleen perustuvan häirinnän ennaltaehkäiseminen ja poistaminen (64 %). Lisäksi on kirjattu toimenpiteitä sukupuolistereotypioista vapaisiin oppiaine- ja kurssivalintoihin rohkaisemiseksi (54 %), sukupuolenmukaisten oppimiserojen kaventamiseksi (45 %) ja sukupuolitietoiseen opetukseen (42 %).

Sukupuolten tasa-arvoa edistävinä konkreettisina toimenpiteinä mainittiin muun muassa sekaryhmät oppiaineissa, sukupuoleen perustuvien ryhmäjakojen poistaminen oppitunneilta ja ryhmä- ja parinmuodostustilanteista, sukupuolitietoinen kielenkäyttö sekä opettajien täydennyskoulutus. Lisäksi kouluissa järjestetään esimerkiksi teemaan liittyviä oppitunteja, päivänavauksia ja teemaviikkoja tai -päiviä. Huomiota kiinnitetään myös oppimateriaalien valintaan ja arviointikäytäntöihin.

Sukupuolen moninaisuus huomioitiin erityisesti koulujen tilallisissa ratkaisuissa kuten wc-tiloissa.

Tukimateriaalia ja koulutuksia

Tulosten mukaan lainmukaisesti toteutettu tasa-arvosuunnittelu näkyi kouluissa vuorovaikutuksen lisääntymisenä, ja tasa-arvoon liittyvät asiat ovat asettuneet luontevasti osaksi arkea.

Suunnitelmavelvoitteen tarkoituksena on ohjata kouluja pitkäjänteiseen ja systemaattiseen tasa-arvotyöhön. Opetushallitus julkaisi 2015 oppaan, joka sisältää erilaisia esimerkkejä ja ohjeita työn tueksi. Lisäksi Opetushallitus on järjestänyt ja rahoittaa teemaan liittyviä koulutuksia.

– On vaara, että poikkeustilanteessa haavoittuvimmassa asemassa olevien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ei huomata varmistaa tai esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksien toteuttamisesta tingitään. Kartoitukset kevään koronatilanteen vaikutuksista kertovat, että poikkeukselliset opetusjärjestelyt aiheuttivat haasteita etenkin niille, jotka olivat valmiiksi heikommassa asemassa. Tästä syystä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö on erityisen tärkeää juuri nyt, sanoo oppiminen ja kansainvälistyminen päätoiminnon johtaja Anni Miettunen.

Lyhyesti kyselystä:

  • Opetushallitus lähetti kyselyn kaikkiin perusopetuslain mukaista opetusta järjestäviin oppilaitoksiin
  • Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 1 003 koulua, joka on 45 prosenttia kaikista perusopetuslain mukaista opetusta järjestävästä 2 244 oppilaitoksesta
     

Lisätietoa verkkosivuillamme:

Lisätietoa muualla verkossa:

Lisätietoja:

opetusneuvos Satu Honkala, Opetushallitus, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, +358 29 5331544