Tiedote

Kouluvuosi päättyy poikkeuksellisissa olosuhteissa – valmistuvien määrässä ei suuria muutoksia

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Tilastot
Arviolta noin 59 000 peruskoululaista ja noin 47 000 ammattiin opiskelevaa suorittaa tänä keväänä opintonsa päätökseen. Lisäksi uusia ylioppilaita valmistuu runsaat 25 000. Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta valmistuvien määrissä ei ole suuria muutoksia.
Todistus ja ruusu kädessä

Kouluvuosi päättyy peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 30.5. Peruskoulun päättötodistuksen saa tänä keväänä arviolta noin 59 000 oppilasta. Perusopetuksen päättävien määrän arvioidaan olevan tänä keväänä hieman viime vuotta suurempi, sillä perusopetuksen päättävä ikäluokka on vuodesta 2018 lähtien ollut hienoisessa kasvussa.

Perusopetuksen päättävistä 6 % eli noin 3 500 oppilasta tekee opintonsa ruotsinkielisessä oppilaitoksessa.

Peruskoulun oppimäärän voi suorittaa myös aikuisten perusopetuksessa, esimerkiksi aikuislukiossa tai kansanopistossa.

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä on ollut laskussa

Uusia ylioppilaita valmistuu tänä keväänä noin 25 100. Määrä on hieman vähemmän kuin viime keväänä, mutta luku ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin, sillä tilastointitapa on muuttunut syksyllä 2019. Nyt ylioppilaaksi lasketaan henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon neljä pakollista ainetta sekä lukion oppimäärän, kun aikaisemmin mukaan on laskettu kaikki ylioppilastutkinnon neljä pakollista ainetta hyväksytysti suorittaneet. Vajaalla 8 prosentilla kevään uusista ylioppilaista on opiskelukielenä ruotsi.

Tilastointitavan muuttumisesta huolimatta voi kuitenkin sanoa, että keväällä ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä on ollut laskussa jo usean vuoden ajan. Lasku johtuu lähinnä ikäluokan pienenemisestä. Hieman yli puolet peruskoulun päättäneistä hakee ja sijoittuu lukiokoulutukseen, eikä lukiokoulutuksen suosiossa ole tapahtunut muutoksia. 

Kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui noin 43 000 kokelasta, mikä on noin 3 000 enemmän kuin viime keväänä. Taustalla voi vaikuttaa muun muassa korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus: kokeita pyritään uusimaan, kun korkeakouluihin valitaan opiskelijoita enemmän todistuksen perusteella. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Kevät on suosituinta aikaa myös ammattiopinnoista valmistumiselle

Kevätlukukaudella eli tammi-kesäkuussa 2020 ammatillisen tutkinnon suorittaa arviolta 47 000 opiskelijaa, heistä noin 34 000 ammatillisen perustutkinnon ja 13 000 ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.

Ammatillisen tutkinnon saajista noin 5 500 suorittaa tutkintonsa oppisopimuskoulutuksena. Ammatillisia tutkintoja voi suorittaa pitkin vuotta, mutta kevätkausi ja erityisesti toukokuu on suosittu ajankohta valmistumiselle.

Ammatillisen tutkinnon suorittavien määrän arvioidaan laskeneen 5–8 prosenttia edellisvuodesta, jolloin noin 50 000 opiskelijaa suoritti ammatillisen tutkinnon. Syynä laskuun on opiskelijamäärän pienentyminen, mutta myös koronakriisi on voinut vaikeuttaa muun muassa näyttöjen suorittamista.

Poikkeuksellisista oloista huolimatta kevään opiskelijavalinnat toiselle asteelle näyttävät toistaiseksi sujuvan aikataulussa. Valinnat lukiokoulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen pystytään näillä näkymin tekemään aikataulussa ja ilmoittamaan hakijoille 11.6. mennessä.

Lisätietoa:

Perusopetus: Irma Garam, +358 29 533 8549, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
Lukiokoulutus: Pirjo Karhu, +358 29 533 1317, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
Ammatillinen koulutus: Siru Korkala, +358 29 533 8610, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Arvio perusopetuksen suorittavista perustuu Vipunen-tilastopalvelun ja Tilastokeskuksen tietoihin perusopetuksen oppilaista ja väestöstä. Arvio ammatillisen tutkinnon suorittavista perustuu Koski-palvelun tietoihin opiskelijoista ja tutkinnon suorittavista. Luvut ylioppilastutkinnon suorittaneista on saatu Ylioppilastutkintolautakunnalta.