Uutinen

Päivitetty 13.3: Opetustoimi ja koronavirus – varaudu ottamaan käyttöön joustavia toimintamuotoja

Ajankohtaista Koronavirus
Koronaviruksen leviämistä tulee aktiivisesti ehkäistä kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa. Opetushallitus ei ohjeista terveydenhuoltoon liittyviä asioita vaan ohjauksesta vastaavat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä paikalliset terveysviranomaiset. Terveydenhuoltoviranomaiset päättävät myös tartunnan leviämistä rajoittamista toimenpiteistä, kuten päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sulkemisesta tai henkilöiden karanteeniin asettamisesta tai eristämisestä.
Kirja

 

Epidemia-aikana on syytä panostaa tartunnan ennaltaehkäisyyn sekä viruksen leviämisen ehkäisyyn. Tämän vuoksi on varmistettava terveydenhuoltoviranomaisten ohjeiden kattava käyttöönotto ja noudattaminen myös opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa sekä näiden ohjeiden käsittely henkilöstön, lasten ja nuorten kanssa. Näin voimme hidastaa nyt uhkaavan koronavirusepidemian puhkeamista ja laajenemista suojaten samalla erityisesti haavoittuvia väestöryhmiä.

Jos sinulla on lievän hengitystieinfektion oireita, lepää ja sairasta rauhassa kotona. Ota yhteyttä terveydenhuoltoon vain, jos sinulle tulee vakavia oireita.

Ajantasaista ja oikeaa tietoa terveydenhuoltoviranomaisilta saat parhaiten seuraamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuja:

Tutustu myös valtioneuvoston 12.3.2020 antamaan suositukseen. 

Oppilaiden ja opettajien poissaolot

Kaikille ulkomailta palaaville oppilaille suositellaan kahden viikon poissaoloa. Poissaolosta ja paluusta kouluun tai päiväkotiin tulee sopia rehtorin tai opettajan kanssa. Poissaolosta tehdään päätös, kuten muistakin poissaoloista.

Koronatilanne saattaa johtaa myös siihen, että huoltajat hakevat koulussa oppilaana olevalle lapselleen lupaa olla poissa koulusta, vaikkei lapsi ole ollut ulkomailla eikä hän ole sairas tai häntä ei ole määrätty karanteeniin. Poissaoloon tulee saada lupa ja se voidaan myöntää vain erityisestä syystä. Opettaja voi turvautua harkinnassa esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisiin. 

Opettaja antaa oppilaalle tehtäviä poissaolon ajaksi. Myöhemmin tukiopetuksella voidaan vastata poissaolosta johtuviin tuen tarpeisiin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittaa, että varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja korkeakoulujen henkilöstö jää kotiin matalalla kynnyksellä, jos työntekijä on palannut matkalta tai tuntee flunssan oireita.

OKM:n ja STM:n suositus

Varaudu ottamaan käyttöön joustavia toimintamuotoja

Koronatilanteen takia normaalia koulutyötä perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa sekä toimintaa varhaiskasvatuksessa voidaan joutua järjestämään toisin mahdollisesti pidemmänkin aikaa. Lähtökohtana järjestelyissä on se, että poikkeukset normaalista toiminnasta ovat mahdollisimman pienet. Opetushallitus kehottaa suunnittelemaan toimintatapoja ja tekemään tarvittavia järjestelyjä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Oppilaita tai opettajia on poissa suuri määrä.
  • Oppilas tai henkilökunnan jäsen sairastuu kesken koulupäivän.
  • Opetusta on järjestettävä oppilaalle, joka on karanteenissa tai eristyksissä.
  • Kokonaisia kouluja tai päiväkoteja suljetaan.

Käytännössä kysymykseen voivat tulla esimerkiksi muutokset opetuksen järjestämispaikkoihin ja -tapoihin, opetusryhmien yhdistäminen, muutokset työaikoihin tai koejärjestelyihin sekä varautuminen tukiopetuksen järjestämiseen opetuksesta jälkeen jääneille. Tarvittaessa koulun tai oppilaitoksen vuosisuunnitelmaa muutetaan ja tehdään päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä (esim. perusopetuslaki 18 §), kuten etäopetuksesta perusopetuksessa. Jos esi- tai perusopetuksen oppilas joutuu potilaaksi sairaalaan tai muutoin erikoissairaanhoidon piiriin, hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään hänelle opetusta siinä määrin kuin se kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista (perusopetuslaki 4 a §).

Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa voidaan edellä todettujen muutosten ohella lisätä opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä.  Ammatillisessa koulutuksessa on lisäksi varmistettava yhteydenpito oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä sekä suunnitella etukäteen mahdolliseen poikkeustilanteeseen varautumista. Oppilaitoksen toimintatavoista on hyvä tiedottaa työpaikoille sekä sopia työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja tiedonkulusta ongelmatilanteissa. Esimerkiksi oppilaitoksen antama työpaikalla tapahtuva oppimisen ohjaus voidaan toteuttaa etänä. 

Ylioppilastutkintolautakunta on antanut erillisen ohjeen koronaviruksen leviämiseen varautumisesta. Ohjeet ja tiedotteet löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan internetsivuilta (ks. linkki tekstin lopussa).

Perusopetuksessa menetetyt työpäivät on korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä (perusopetuslaki 23 §), jos opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavuttaa. Työpäivien määrän lisääminen tulee näin ollen kysymykseen viimesijaisena vaihtoehtona, jos esimerkiksi opetuksen tehostaminen ja tukiopetuksen antaminen eivät ole riittäviä toimenpiteitä. Opetuksen järjestäjä päättää työpäivien lisäämisestä ja niiden sijoittelusta. 

Opetushallitus suosittelee, että kouluissa ja oppilaitoksissa varaudutaan yllättäviin tilanteisiin myös niin, että henkilökunta ottaa mahdollisessa etätyössä tarvittavat työvälineet mukaan työpäivän päätyttyä. Myös oppilaita voidaan kehottaa ottamaan mukaan etäopetuksessa tai itsenäisessä työskentelyssä tarvittavat välineet koulupäivän päätyttyä.

Leirikoulujen ja muiden matkojen järjestäminen 

Ulkoministeriö on suositellut välttämään kaikkea matkustamista. Ulkoministeriö ei enää muuta yksittäisten matkustustiedotteiden turvallisuustasoa koronavirusriskin vuoksi, ja THL on luopunut maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueiksi.

Opetushallitus ei anna THL:n ja ulkoministeriön ohjeistuksen lisäksi omia linjauksia matkustamisesta. Leirikouluista, luokkaretkistä ja muusta koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta ja niihin liittyvästä matkustamisesta päättävät opetuksen järjestäjät. On syytä muistaa, että opetuksen järjestäjä vastaa opiskeluympäristön turvallisuudesta. Vastuu koskee myös toimintaa ja matkoja koulun ulkopuolella. 

Juhlat ja muut yhteiset tilaisuudet

Aluehallintovirasto antoi 13.3. määräyksen, jonka mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet on kielletty Manner-Suomessa.  Vaikka se ei suoraan koske kouluja, Opetushallitus suosittelee noudattamaan vastaavaa periaatetta myös kouluissa, jos mahdollista. 

Opetushallitus suosittaa suunnittelemaan koulujen, varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten toimintaa niin, että vältetään suuria yhteisiä tilaisuuksia tai muita tilanteita, joissa kokoontuu yhteen suuri määrä ihmisiä. Tähän voidaan päästä siten, että porrastetaan esimerkiksi kouluruokailua ja välitunteja niin, että samassa tilassa tai alueella oleskelevien ihmisten määrä pysyy rajallisena.

Esimerkiksi lukuvuoden päättäjäistilaisuudet on mahdollista järjestää erilaisissa kokoonpanoissa vaikkapa vuosiluokkakohtaisesti. 

Yhteistyö muiden viranomaisten ja oppilaiden ja näiden huoltajien kanssa on tärkeää

Varautumisessa on hyvä tehdä yhteistyötä paikallisten terveysviranomaisten kanssa ml. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa. Yhteistyöhön kuuluu myös oppilaiden ja opiskelijoiden sekä henkilöstön terveydentilan yleinen havainnointi ja tarvittaessa ilmoitukset terveydenhuoltoon. Myös mahdollisten terveydenhuollon viranomaisten antaminen karanteeni- tai eristämismääräysten noudattamista tulee valvoa ja ilmoittaa esimerkiksi terveydenhuoltoon, jos karanteeniin määrätty oppilas tulee kouluun. Oppilaille ja opiskelijoille tulee tarjota tarpeen mukaan opiskeluhuollon palveluita, kuten psykososiaalista tukea, opiskelupaikasta riippumatta.

Poikkeustilanteen edellyttämistä toimista sopimisen lisäksi on hyvä varautua keskustelemaan tilanteesta oppilaiden ja opiskelijoiden sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten kanssa heidän kehitystasonsa huomioiden. Lisäksi on syytä perehdyttää koko henkilöstö menettelytapoihin sekä kertoa toimintatavoista heidän huoltajilleen. Oppilaille, opiskelijoille ja heidän huoltajilleen on hyvä kertoa myös, mihin he voivat ottaa paikallisesti yhteyttä koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen sekä opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Poikkeustilanteissa tiedonkulun varmistaminen koulun ja oppilaitoksen sekä huoltajien kesken on erityisen tärkeää. Viestintäkäytännöistä on sovittava etukäteen ja huolehdittava, että henkilöstö tuntee yhteiset toimintatavat. Huoltajien kysymyksiin vastaamiseen on varattava etukäteen riittävät resurssit. On syytä varmistaa myös, että yhteystiedot koteihin ovat ajan tasalla, jotta tarvittaessa nopea yhteydenotto huoltajiin on mahdollista.

Tilanteesta voi levitä myös väärää tietoa esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. On hyvä varautua oikaisemaan niitä aktiivisesti.

Päivitämme ohjeitamme niin nopeasti kuin mahdollista

Olemme julkaisseet Ohjeet opettajalle koronatilanteen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa.

Samanlainen ohjeistus on tulossa myös varhaiskasvatukseen.

Lisäksi valmistelemme tukimateriaalia etäopetuksen järjestämiseen.