Uutinen

Päivitetty 4.3.: Opetustoimi ja koronavirus – valmistaudu poikkeustilanteisiin etukäteen 

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ Turvallisuus
Koronaviruksen leviämiseen varautuminen on ajankohtaista kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa sekä kansainvälisissä hankkeissa mukana oleville organisaatioille ja henkilöille. Opetushallitus ei ohjeista terveydenhuoltoon liittyviä asioita vaan ohjauksesta vastaavat terveysviranomaiset. 
Kirja

Ole aina yhteydessä puhelimitse terveysviranomaisiin, jos epäilet tartuntaa. 

THL:n sivuilta voi ladata myös vapaasti käyttöön Koronavirukseen ja käsihygieniaan liittyviä viestintämateriaaleja.

Osana varautumista pohdittava joustavia toimintamuotoja

Sairastumisten vuoksi normaalia koulutyötä perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa sekä toimintaa varhaiskasvatuksessa voidaan joutua järjestämään toisin mahdollisesti pidemmänkin aikaa. Lähtökohtana järjestelyissä on se, että poikkeukset normaalista toiminnasta ovat mahdollisimman pienet. Opetushallitus kehottaa suunnittelemaan jo etukäteen toimintatapoja esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  • Oppilaita tai opettajia on poissa suuri määrä.
  • Oppilas tai henkilökunnan jäsen sairastuu kesken koulupäivän.
  • Opetusta on järjestettävä oppilaalle, joka on karanteenissa tai eristyksissä.

Käytännössä kysymykseen voivat tulla esimerkiksi muutokset opetuksen järjestämispaikkoihin ja -tapoihin, opetusryhmien yhdistäminen, muutokset työaikoihin sekä varautuminen tukiopetuksen järjestämiseen opetuksesta jälkeen jääneille. Tarvittaessa koulun tai oppilaitoksen vuosisuunnitelmaa muutetaan ja tehdään päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä (esim. perusopetuslaki 18 §), kuten etäopetuksesta perusopetuksessa. Jos esi- tai perusopetuksen oppilas joutuu potilaaksi sairaalaan tai muutoin erikoissairaanhoidon piiriin, hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään hänelle opetusta siinä määrin kuin se kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista (perusopetuslaki 4 a §).

Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa voidaan edellä todettujen muutosten ohella lisätä opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä.  Ammatillisessa koulutuksessa on lisäksi syytä varmistaa yhteydenpito oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä sekä pohtia etukäteen mahdolliseen poikkeustilanteeseen varautumista. Oppilaitoksen toimintatavoista on hyvä tiedottaa työpaikoille ja sopia tiedonkulusta ongelmatilanteissa.

Ylioppilastutkintolautakunta on antanut erillisen ohjeen koronaviruksen leviämiseen varautumisesta. Ohjeet ja tiedotteet löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan internetsivuilta www.ylioppilastutkinto.fi.

Perusopetuksessa menetetyt työpäivät on korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä (perusopetuslaki 23 §), jos opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavuttaa. Työpäivien määrän lisääminen tulee näin ollen kysymykseen viimesijaisena vaihtoehtona, jos esimerkiksi opetuksen tehostaminen ja tukiopetuksen antaminen eivät ole riittäviä toimenpiteitä. Opetuksen järjestäjä päättää työpäivien lisäämisestä ja niiden sijoittelusta.  

Varautumisessa yhteistyö muiden viranomaisten ja oppilaiden ja näiden huoltajien kanssa on tärkeää

Varautumisessa ja varautumiseen liittyvien toimintatapojen suunnittelussa on hyvä tehdä yhteistyötä paikallisten terveysviranomaisten kanssa ml. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa. Yhteistyöhön kuuluu myös oppilaiden ja opiskelijoiden sekä henkilöstön terveydentilan yleinen havainnointi ja tarvittaessa ilmoitukset terveydenhuoltoon. Myös mahdollisten terveydenhuollon viranomaisten antaminen karanteeni- tai eristämismääräysten noudattamista tulee valvoa ja ilmoittaa esimerkiksi terveydenhuoltoon, jos karanteeniin määrätty oppilas tulee kouluun.   Oppilaille ja opiskelijoille tulee tarjota tarpeen mukaan opiskeluhuollon palveluita, kuten psykososiaalista tukea, opiskelupaikasta riippumatta.

Poikkeustilanteen edellyttämistä toimista sopimisen lisäksi on hyvä varautua keskustelemaan tilanteesta oppilaiden ja opiskelijoiden sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten kanssa heidän kehitystasonsa huomioiden. Lisäksi on syytä perehdyttää koko henkilöstö menettelytapoihin sekä kertoa toimintatavoista heidän huoltajilleen. Oppilaille, opiskelijoille ja heidän huoltajilleen on hyvä kertoa myös, mihin he voivat ottaa paikallisesti yhteyttä koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen sekä opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Ohjeita Erasmus+ -vaihtoon liittyen

Tautiepidemialla on vaikutuksia Erasmus+ -liikkuvuuteen, sillä epidemian takia kouluja ja korkeakouluja on suljettu tai ne ovat määräaikaisesti peruneet opetusta monissa maissa. Valtiot ovat myös rajoittaneet matkustusta epidemia-alueille tai niiltä pois.

Erasmus+ -ohjelman opiskelija- ja henkilökuntavaihtoja on mahdollista perua, keskeyttää ennenaikaisesti, toteuttaa toisen yhteistyökumppanin luona tai siirtää myöhempään ajankohtaan kaikissa niissä maissa ja alueilla, joita epidemia koskee. 

Ohjeita apurahalla kansainvälisiin liikkuvuusohjelmiin osallistuville

Jos sinulla on kysyttävää koronaviruksesta aiheutuvien asioiden hoitamiseksi apurahasi osalta, ota yhteyttä korkeakouluopintojen kansainvälistymispalvelut -yksikköön:
EDUFI-harjoittelu, Virkamiesvaihto sekä Suomen kieli ja kulttuuri: kv-hakulomake [at] oph.fi
EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool -apuraha: Päivi Jokinen, etunimi.sukunimi [at] oph.fi