Uutinen

Rakennusalan ja talotekniikan perustutkinnoissa kiertotalousajattelu vahvistuu

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Tekniikan alat
Rakennusalan ja talotekniikan perustutkintoja on uudistettu. Rakennusalan perustutkinnossa uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut kiertotalouden edistäminen. Talotekniikan perustutkinnossa tutkinnon rakennetta selkeytettiin ja tutkinnon uudet osaamisalat vastaavat työelämän työkokonaisuuksia. Kumpainenkin perustutkinto tulee voimaan 1.8.2021.
Kuvituskuvassa rakennustyömaalla siirretään elementtiä

Kiertotalous auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ehkäisee luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Tutkintojen perusteita uudistettaessa rakennus- ja talotekniikka-alan asiantuntijat nostivat vahvasti esille kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita. Lisäksi perusteita uudistettaessa hyödynnettiin vuonna 2019 rakennusalan asiantuntijoille tehdyn kyselyn palautetta tutkinnon perusteista ja niiden kehittämistarpeista.  

 

Kestävää kehitystä ja kiertotalousajattelua

Rakennusalan perustutkinnossa kiertotalousajattelu näkyy uusissa tutkinnon osissa vahvasti. Jatkossa opiskelija voi vahvistaa osaamistaan pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyssä rakennustyömaalla, haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien rakentamisessa tai jätehuollon järjestämisessä työmaalla.

Myös talotekniikan perustutkinnon tutkinnon osissa on vahvistettu työnaikaisen turvallisuuden ja kestävän kehityksen ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon osiin on lisätty ammattitaitovaatimuksia muun muassa luonnonvarojen tarpeenmukaisesta käytöstä, jätehuoltosuunnitelman noudattamisesta ja jätteiden lajittelusta.  

 

Talotekniikan perustutkintoon uudet osaamisalat

Talotekniikan perustutkintoon on luotu aiempaa selkeämmät opintopolut rakennuspeltisepille ja teknisille eristäjille. Uudet osaamisalat on valmisteltu työelämän tarpeisiin. Uudistuksen toivotaan herättävän kiinnostusta rakennuspeltiasennuksesta ja teknisestä eristämisestä sekä lisäävän alalle tulevien ammattilaisten määrää. 

 

Uudet arviointikriteerit käyttöön

Uudistetuissa tutkinnon perusteissa otetaan käyttöön myös uudenlainen kriteeristö osaamisen arviointiin. Jatkossa osaaminen arvioidaan geneerisillä, kaikille perustutkinnoille yhteisillä kriteereillä. Uusilla kriteereillä arvioitaessa huomio kiinnitetään muun muassa siihen, kuinka itsenäisesti ja yhteistyökykyisesti opiskelija työskentelee ja millaiset ongelmanratkaisutaidot hänellä on. Perustutkintojen arviointiasteikko säilyy jatkossakin viisiportaisena. 

 

Opetushallitus tukee uusien perusteiden käyttöönottoa

Uudet tutkinnon perusteet rakennusalan ja talotekniikan perustutkintoihin otetaan käyttöön 1.8.2021. Vielä kevään 2021 ajan voimassa olevilla perusteilla aloitetut tutkinnot voi suorittaa loppuun 30.7.2025 asti.

Uudistuvien perusteiden käyttöönottoa tuetaan helmikuussa 2021 järjestettävillä webinaareilla. Tilaisuuksissa esitellään uudet perusteet ja keskustellaan uudistuksen vaikutuksista oppilaitosten arjessa.  

Vuosittain rakennusalan perustutkintoa opiskelee noin 11 000 opiskelijaa ja talotekniikan perustutkinnossa opiskelijoita on noin 6 000. Koulututukseen on helppo hakeutua, sillä koulutusta järjestetään ympäri Suomen. 

 

Lisätietoa

Lisätietoa uudistuneista rakennusalan ja talotekniikan perustutkintojen perusteista antaa yli-insinööri Arto Pekkala sähköpostitse osoitteessa arto.pekkala [at] oph.fi.