Uutinen

Selvitys: Taiteen perusopetuksessa opiskelee noin 128 000 oppilasta lukuvuonna 2019–2020

Taiteen perusopetus
Tuoreesta Taiteen perusopetus 2020 -julkaisusta selviää, että taiteen perusopetus on vakiintunut tärkeäksi osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää ja taidekasvatusta: Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä on vuodesta 1993 lähes kaksinkertaistunut, ja kaikkiaan lukuvuonna 2019–2020 taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa opiskeli yhteensä noin 128 000 oppilasta.
Kuvituskuva, lapsi piirtää

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksessa oppilaat opiskelevat arkkitehtuuria, kuvataidetta, käsityötä, mediataiteita, musiikkia, sanataidetta, sirkustaidetta, tanssia tai teatteritaidetta.
Taiteen perusopetusta järjestetään muun muassa musiikkioppilaitoksissa, tanssioppilaitoksissa ja kuvataidekouluissa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Selvityksellä tietoa kehittämisen tueksi

Opetushallitus selvitti Taiteen perusopetuksen järjestämisen tilaa syksyllä 2019. Selvityksen on laatinut Opetushallituksen toimeksiannosta HK, Musiikkipedagogi (AMK) Tiia Luoma.
Selvitystä varten kerättiin tietoa taiteen perusopetuksen oppilaitoksista ja kansallisesta tilanteesta lukuvuonna 2019–2020 sekä verrattiin kehitystä aiempien selvityksien tuloksiin. Tietoa kerättiin verkkokyselyllä, joka suunnattiin kaikille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. Kyselyn vastausprosentti oli 86 %.

Saatujen tietojen mukaan lukuvuonna 2019–2020 maassamme oli yhteensä 424 taiteen perusopetusta järjestävää oppilaitosta. Syksyllä 2019 näistä oppilaitoksista 128 toimi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen järjestämisluvalla.

Oppilasmäärät ovat kasvaneet

Selvityksen aineiston mukaan taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa opiskeli lukuvuonna 2019-2020 yhteensä noin 128 000 oppilasta, joista kaksi kolmasosaa opiskeli laajan oppimäärän opintoja ja yksi kolmasosa yleisen oppimäärän opintoja. Vuosien 2012 ja 2019 välillä oppilasmäärä on kasvanut hieman. Vuodesta 1993 vuoteen 2019 määrä on lähes kaksinkertaistunut. Oppilasmäärältään suurimpia taiteen perusopetuksen taiteenaloja ovat musiikki, tanssi ja kuvataide.

Kyselyssä selvitettiin taiteen perusopetuksen oppilasmäärien lisäksi oppilaiden sukupuolijakaumaa. Eniten poikia oli arkkitehtuurissa. Myös mediataiteiden opetuksessa enemmistö oppilaista oli poikia. Muilla taiteenaloilla suurin osa oppilaista oli tyttöjä.

Taiteen perusopetusta hyvin saatavilla koko maassa, tarjonta keskittynyt Uudellemaalle

Vastausten perusteella 150 kunnassa, eli yli puolessa (51 %) Manner-Suomen kunnista on taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen päätoimipiste. 38 % vastaajista ilmoittaa, että heillä on sivutoimipisteitä muissa kunnissa. Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen pää- tai sivutoimipiste löytyy valtaosasta Manner-Suomen kuntia.

Maakunnittain tarkasteltuna taiteen perusopetus keskittyy Etelä-Suomeen; kolme suurinta maakuntaa päätoimipisteiden määrän perusteella olivat Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi

Oppilasmääriä tarkasteltaessa kaikista Taiteen perusopetuksen oppilaista yhteensä 44 % taiteen perusopetuksen oppilaista opiskeli Uudellamaalla. Uudenmaan jälkeen oppilasmäärät jakautuvat melko tasaisesti muihin maakuntiin.

Taiteen perusopetuksessa kehittämistarpeita oppilaaksi ottamisessa ja rekrytoinnissa

Aineiston perusteella taiteen perusopetuksen keskeisimmät kehittämishaasteet liittyvät rahoitukseen, hallintoon, rakenteisiin ja toimintakulttuuriin sekä toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.

Vastausten mukaan lähitulevaisuudessa tarvittaisiin uusia toimenpiteitä esimerkiksi koulutuksen järjestämisen rahoituksen, toimitilojen, oppilaaksi ottamisen ja opetushenkilöstön rekrytoinnin kehittämiseksi.