Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon lisää joustavuutta

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Terveys- ja hyvinvointialat
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteita on uudistettu siten, että yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen onnistuu aiempaa joustavammin. Tutkinnon osien suorittaminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteissa, joissa osaamista täytyy päivittää tai täydentää työelämän tarpeita vastaavaksi. Uudistus palvelee myös tilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa kouluttautumisväylää alan avustaviin tehtäviin.
Kuvituskuvassa hoitajat auttavat vanhusta liikkumaan

Sosiaali- ja terveydenhuollossa podetaan työvoimavajetta. Ikääntyvän väestön palvelutarve kasvaa, mutta samanaikaisesti alalla työskentelevien määrä vähenee henkilöstön eläköityessä. Yksi keino vastata kasvavaan työvoimatarpeeseen on ollut tehtävärakenteiden uudelleen arviointi ja työvoiman kouluttaminen avustaviin hoito- ja hoiva-alan tehtäviin. Esimerkiksi ammatinvaihtajille halutaan tarjota nopea kouluttautumis- ja työllistymisväylä.

 

Hoiva-avustajien koulutukseen yhtenäiset osaamisvaatimukset

Vanhuspalvelulain muutos mahdollisti 1.10.2020 alkaen hoiva-avustajien työpanoksen laskemisen osaksi henkilöstömitoitusta iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa. Uudistuneen Vanhuspalvelulain pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut 6.10.2020 suosituksen, jossa määriteltiin hoiva-avustajien tehtävänkuva, työssä tarvittava osaaminen sekä osaamistarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuus ja sisältö.

Henkilö voi toimia hoiva-avustajana välittömässä asiakastyössä ikääntyneiden palveluissa suoritettuaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat 

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen mahdollistettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa siten, että perustemääräyksestä poistettiin pakollisten tutkinnon osien suoritusjärjestystä ohjanneet rajoitukset. Rajoitusten poistuttua tutkinnon osia on mahdollista suorittaa aiempaa joustavammin esimerkiksi tilanteissa, joissa ammattihenkilöt päivittävät tai täydentävät osaamistaan.

 

Uudet perusteet 1.11.2020 alkaen

Tutkinnon osien suorittamista ohjaavat rajoitukset poistuvat 1.11.2020 alkaen. Koulutuksen järjestäjä ja opiskelija suunnittelevat tutkinnon osien suoritusjärjestyksen osana opintojen henkilökohtaistamista. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, josta hoiva-avustajan tehtävissä edellytetty osaaminen kattaa 60 osaamispistettä. Suoritetuista tutkinnon osista ei synny erillistä hoiva-avustajan tutkintoa tai tutkintonimikettä. ’Hoiva-avustaja’ ei myöskään ole Valviran rekisteröimä sosiaalialan tai terveydenhuollon ammattinimike. Opiskelija saa todistuksen suorittamistaan tutkinnon osista. Tutkinnon osat antavat hyvän pohjan, mikäli opintoja halutaan jatkaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. 

Opetushallitus järjestää 9.11.2020 keskustelutilaisuuden "Uudistuvilla tutkinnoilla osaamista iäkkäiden palveluihin". Tilaisuudessa esitellään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutoksia ja käsitellään uudistuksen synnyttämiä kysymyksiä. 

 

Lisätietoa