Uutinen

Syksyn 2020 move! -mittausten toteuttaminen

Koulutus ja tutkinnot Perusopetus Move!
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Move! tukee koulujen ja vanhempien roolia liikunnallisen elämäntavan kasvattajina.
Tytöt juoksevat

Mittausten toteuttaminen elo-syyskuun aikana

Move!-mittaukset toteutetaan elo-syyskuussa opetussuunnitelman mukaisesti 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille. Ohjeet mittausten toteuttamiseksi, tarvittavat materiaalit sekä oppilas- ja ryhmäkohtaiset tuloslomakkeet löytyvät verkkosivuiltamme. Erityisen tärkeää on tutustua opettajan käsikirjaan.

Mittaustulosten tallentaminen ja tulosten hyödyntäminen

Koulu syöttää oppilaiden mittaustulokset ilman tunnistetietoja sähköiseen järjestelmään 30.9.2020 mennessä. koulukoh-tainen linkki tulosten syöttämiseksi lähetetään elokuussa opintopolku-palveluun merkittyyn koulun yleiseen sähköposti-osoitteeseen, josta sitä voi jakaa eteenpäin tulosten syöttämisestä vastaaville henkilöille. mittaustulosten syöttämisen jäl-keen koulut saavat kustannuksettoman palauteraportin koulun mittaustuloksista marras-joulukuussa 2020.

Move! on pedagoginen työkalu, jonka tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti:

  • Oppilas saa palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystä sekä vinkkejä sen kehittämiseen. tuloksia ei käytetä op-pilaan arvioinnin perusteena.
  • Oppilaiden vanhemmat saavat tietoa lastensa fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edellytyksistä sekä siitä, mihin lasten hyvinvointiin liittyviin asioihin heidän tulisi kiinnittää huomiota.
  • Opettaja ja koulu saavat tietoa siitä, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin tulee opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnittää huomiota.
  • Vanhempien antaessa suostumuksensa mittaustulosten käyttöön kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkas-tuksissa, saadaan tietoa oppilaan jaksamista ja hyvinvointia mahdollisesti haittaavista tekijöistä.
  • Valtakunnan, kunnan ja maakunnan tasolla mm. päätöksentekijät saavat tietoa liikunnan ja terveyden edistämis-toimenpiteiden seurantaan ja kehittämiseen.

Maksutonta move!-koulutusta lukuvuonna 2020-2021

Opettajille ja kouluterveydenhuollon toimijoille on tarjolla maksutonta koulutusta move!-järjestelmästä. ukk-instituutin toteuttama ”move!sta on moneksi – kokemukset jakoon” on opetushallituksen rahoittama avoin koulutuskokonaisuus, jonka voi suorittaa omatoimisesti verkossa.

Korona-epidemian aikana opetuksen järjestäjän tulee koulutyön järjestelyissä noudattaa voimassa olevia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen antamia ohjeita. Lisätietoa mm. Opetushallituksen Korona-infosivulta.

Lisätietoja