Tiedote

Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi jatkuu Osaamisen ennakointifoorumissa

Ajankohtaista Ennakointi
Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäinen toimikausi lähestyy loppuaan. Foorumi on tuottanut runsaasti tietoa tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt jatkaa toimintaa uudella nelivuotiskaudella.
Kuvituskuva, opiskelija mittaa kangasta

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen asiantuntijaelin, joka tuottaa ennakointitietoa osaamis- ja koulutustarpeista Suomessa. Vuodesta 2017 toimineen ennakointifoorumin tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua. Tuotettua ennakointitietoa voidaan hyödyntää muun muassa eri koulutusasteiden koulutuksen kehittämisessä.

Osaamisen ennakointifoorumi koostuu ohjausryhmästä, yhdeksästä eri osaamis- ja toimialoja edustavasta ennakointiryhmästä sekä asiantuntijaverkostoista. OEF:n jäseniin kuuluu työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen edustajia. Päättyvällä kaudella ennakoinnin parissa on työskennellyt parhaimmillaan lähes 500 eri alan asiantuntijaa.

Ennakointiryhmät tuottavat niin laadullista kuin määrällistä ennakointitietoa tulevaisuuden uusista ja muuttuvista koulutus-, osaamis- ja työvoimatarpeista. Ryhmät tekevät myös ennakointituloksiin perustuvia aloitteita ja suosituksia siitä, miten koulutusta tulisi kehittää.

Luvassa yhä kattavampi kuva tulevaisuuden kehityskuluista

Vuodenvaihteessa nimettävän uuden Osaamisen ennakointifoorumin toimikaudella panostetaan erityisesti siihen, että saatuja tuloksia voidaan hyödyntää vielä aiempaa laajemmin koulutuksen kehittämisessä, valtionhallinnossa, työelämässä ja henkilökohtaisten urapolkujen suunnittelussa. Pitkän aikavälin eli 10–15 vuoden päähän ulottuvan ennakointitiedon lisäksi foorumi tuottaa jatkossa myös keskipitkän, 5–9 vuoden aikavälin tulevaisuudennäkymien tietoa.

Aluksi keskitytään arvioimaan erityisesti koronaepidemian vaikutuksia työvoiman määrään ja osaamiseen. Tämän jälkeen pureudutaan työvoiman ja osaamisen kohtaannon kysymyksiin eli siihen, miten työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat työmarkkinoilla. Lisäksi tarkastellaan työvoima-, koulutus ja osaamistarpeita pidemmällä aikajänteellä.

– Osaamisen ennakointifoorumilla on ollut ja on myös jatkossa merkittävä rooli kansallisessa ennakointityössä sekä tulevaisuusaiheisessa työelämän ja koulutuksen vuoropuhelussa. Pyrkimyksenä on tuottaa keskipitkän ja pitkän aikavälin tiekartta koulutuksen, osaamisen ja oppimisen kehittämiseen, jotta voimme turvata osaavan työvoiman tarjonnan eri ammatti- ja toimialoilla. Samalla on lisättävä OEF:n tuottaman ennakointitiedon saavutettavuutta viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin laajemmin yhteiskunnassa. Näin voimme vahvistaa ennakoinnin vaikuttavuutta entisestään, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Asiantuntemus syntyy yhteistyössä

OEF:n uudet ennakointiryhmät ja ohjausryhmä asetetaan tammikuun 2021 aikana, minkä jälkeen työskentely käynnistyy. Ennakointiryhmien tehtäviä selkiytetään ja toimintaa kehitetään entisestään aiemmalta toimikaudelta saadun palautteen perusteella.

Opetushallituksen keräämän palautteen ja Owal Group oy:n toteuttaman ulkoisen arvioinnin perusteella uudella toimikaudella pyritään panostamaan erityisesti myös toimintaan osallistuvien sitoutumisen lisäämiseen ja tuloksista viestimiseen.

– Ennakointitiedon tuottaminen on tulevaisuustyötä, johon tarvitaan laajamittaista koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden yhteistyötä ja asiantuntemusta. Ennakointitiedolle löytyy paljon käyttöä. Opetushallinto käyttää sitä koulutuksen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Arviointitulosten mukaan myös ennakointityössä mukana olevat sidosryhmät ovat hyödyntäneet tuotettua ennakointitietoa monipuolisesti omassa kehittämistyössään, sanoo ylijohtaja Mika Tammilehto opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tammilehto on toiminut OEF:n ohjausryhmän puheenjohtajana toimikaudella 2017–2020.

Lisätietoa:

opetusneuvos Kari Nyyssölä, Opetushallitus, puh. 029 533 1159etunimi.sukunimi [at] oph.fi
opetusneuvos Ulla Taipale-Lehto, Opetushallitus, puh. 029 5331207, etunimi.sukunimi [at] oph.fi