Uutinen

Yhtenäinen arviointikriteeristö perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Ammatillisten perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin ja niiden osa-alueisiin on valmisteilla yhtenäinen arviointikriteeristö. Samalla osa-alueiden osaamistavoitteiden kuvausta täsmennetään. Muutos ei vaikuta osa-alueiden vaatimustasoon tai osaamispisteisiin, vaan ne säilyvät ennallaan. Yhteisten tutkinnon osien uudenlainen arviointikriteeristö tulee voimaan 1.8.2022 kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa.
Kaksi naisopiskelijaa pöydän ääressä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa.

Alkuvuonna 2020 muutamat yhteisten tutkinnon osien opettajat antoivat Opetushallitukselle palautetta siitä, miten yhtenäinen arviointikriteeristö soveltuisi yhteisten tutkinnon osien osaamisen arviointiin. Testattavana oli se, pystyttäisiinkö eri osa-alueissa osaamista arvioimaan samoilla arviointikriteereillä. Testi pohjautui kriteereihin, jotka on vuonna 2019 kehitetty perustutkintojen ammatillisiin tutkinnon osiin. Saadun palautteen perusteella uudenlaista, kaikille osa-alueille yhteistä arviointikriteeristöä pidettiin selkeänä ja helppokäyttöisenä. Kriteeristön uskottiin lisäävän arvioinnin luotettavuutta ja opiskelijoiden tasa-arvoa.

Kommentteja yhtenäisen arviointikriteeristön käytöstä saatiin osa-alueilta

  • viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi
  • viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti
  • matematiikka ja matematiikan soveltaminen
  • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
  • työelämässä toimiminen.


Opetushallitus on jatkanut työtä yhteisten tutkinnon osien arviointikriteeristön kehittämiseksi. Uudenlaisen arviointikriteeristön käyttöönotto edellyttää esimerkiksi osaamistavoitteiden kuvausten selkeyttämistä. Uudistuksella ei kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa tutkintojen nykyistä vaatimustasoa tai tutkinnon osien laajuuksia.     

 

Osallistu perusteiden kehittämiseen

Syksyn 2020 aikana arviointikriteeristön luonnoksia on tarkoitus tuoda käsiteltäväksi eri foorumeilla ja luonnoksiin pyydetään palautetta. Arvioitu lausuntokierroksen ajankohta on alkuvuonna 2021. Työn etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan Opetushallituksen verkkosivuilla.

Syksyn 2020 aikana toteutetaan kolme webinaaria, joissa kerrotaan perustetyön etenemisestä ja tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta yhteisten tutkinnon osien kehittämiseksi.

 

Uudet arviointikriteeristöt myös perustutkintojen ammatillisiin tutkinnon osiin

Arviointikriteeristöä uudistetaan myös ammatillisten perustutkintojen ammatillisissa tutkinnon osissa. Tavoite on, että kaikissa ammatillisissa tutkinnon osissa on yhtenäinen arviointikriteeristö. 1.8.2020 uudet arviointikriteerit otettiin ensimmäisenä käyttöön kaivosalan, musiikkialan, sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoissa. Uudistusta valmistellaan tutkintoihin vaiheittain ja arvio on, että kaikissa perustutkinnoissa uusi arviointikriteeristö saadaan käyttöön viimeistään vuoden 2025 aikana.

 

Lisätietoa