Uutinen

Ammatillisen koulutuksen tutkintoviennin esteet poistumassa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Kansainvälistyminen Lainsäädäntö
Tutkintovientiä koskevat ammatillisen koulutuksen laki- ja asetusmuutokset ovat paraikaa eduskunnan käsittelyssä ja niiden on määrä tulla voimaan 1.1.2022. Hallituksen esityksen tarkoituksena on mahdollistaa ammatillisen koulutuksen tutkintoviennin järjestäminen sekä ammatillisen koulutuksen viennin koordinointi ja laadunvarmistus.
Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Opetushallitus on pilotoinut tutkintovientiä Euroopan talousalueen ulkopuolelle ammatillisen koulutuksen koulutusvientikokeiluissa vuodesta 2017 lähtien. Opetushallitus on antanut koulutusvientikokeilua varten kansallisista tutkinnon perusteista poikkeavat ja erilliset tutkinnon perusteet kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien käytettäviksi.

-Nyt esitettävien lakimuutosten myötä mahdollisuudet tutkintovientiin avautuvat kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, iloitsee opetusneuvos Hanna Autere Opetushallituksesta.  

Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia on tarkoitus muuttaa siten, että Opetushallitukselle annetaan toimivalta poiketa kansallisista tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista tutkintoviennissä välttämättömiltä osin. Keskeistä on varmistaa tutkintojen laadun ja osaamistason säilyminen ennallaan. Poikkeamiset voivat liittyä Suomen lainsäädäntöön, kulttuuriin, olosuhteisiin tai vastaaviin Suomeen sidoksissa oleviin reunaehtoihin.

Tutkinnon perusteisiin tehtävä poikkeus valmistellaan yhteistyössä Opetushallituksen asettaman Ammatillisen toisen asteen tutkintovientitoimikunnan kanssa. Myös tutkintovientitoimikunnan tehtävästä ja kokoonpanosta säädetään laissa. Tutkintovientitoimikunnan toimikausi on enintään kolme vuotta ja sen tehtävänä on seurata ja kehittää tilauskoulutuksen ja Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettävän tutkintokoulutuksen järjestämistä, osallistua tutkinnon perusteisiin tehtävien poikkeusten valmisteluun yhteistyössä Opetushallituksen kanssa sekä ottaa kantaa, kun Opetushallitukselta haetaan lupaa soveltaa tutkinnon perusteisiin tehtyä poikkeusta, tai kun Opetushallitus on aikeissa peruuttaa myöntämänsä luvan. Tutkintovientitoimikunnan jäsenten tulee edustaa viranomaisia ja tutkintoviennissä tarkoitettua koulutusta harjoittavia koulutuksen järjestäjiä tai muita tutkintovientiin liittyviä toimijoita.

Muutosten tultua voimaan tutkintovientiä käynnistävä koulutuksen järjestäjä hakee Opetushallitukselta lupaa tutkinnon perusteissa tehdyn poikkeuksen soveltamiseen. Opetushallitus antaa asiassa maksullisen päätöksen. Lupa voidaan hakemuksesta myöntää koulutuksen järjestäjälle, jolla on järjestämisluvassa määrätty oikeus järjestää kyseisen tutkinnon perusteiden mukaista tutkintoa, ja jolla on riittävät edellytykset laissa tarkoitettujen poikkeusten soveltamiseen. Hakemukseen on liitettävä poikkeusten soveltamista koskeva perusteltu suunnitelma. Opetushallitus tuottaa hakijoiden käyttöön lomakkeen, jolla voi ilmoittaa hakemuksen perustelut.

Koulutusvientikokeilussa olleiden koulutuksen järjestäjien on mahdollista jatkaa jo käynnissä olevia tutkintokoulutuksia kokeilua varten laadittujen tutkinnon perusteiden mukaan ilman ehdotetun lain mukaista päätöstä marraskuuhun 2022 saakka.

Jatkossa Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tutkintovientiluvan hakemiseen liittyvistä menettelyistä, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä sekä antaa tarkempia säännöksiä luvan myöntämisen edellytyksistä. 

Lisätietoa

Opetusneuvos Hanna Autere, hanna.autere [at] oph.fi, 029 533 1043

Opetusneuvos Anna Sarpio, anna.sarpio [at] oph.fi, 029 533 1684.