Uutinen

Ennakointiosaaminen tulevaisuuden kilpailu- ja menestystekijä

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Ennakointi Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen
Ennakointi ja sen johtaminen on noussut viime vuosien aikana yhä näkyvämmäksi osaksi koulutuksen laadunhallintaa. Opetushallitus rahoittaa laadunhallinnan hankekokonaisuutta, jossa ennakointityö on yhtenä keinona koulutuksen jatkuvassa kehittämisessä. Vuoden 2020 lopussa valmistui YAMK-opinnäytetyö laatustrategian toteuttamiseen kohdentuvassa hankekokonaisuudessa osana Samassa veneessä 7 -hankeverkostoa. Opinnäytetyö käsitteli ennakoinnin edellyttämää osaamista ja johtamista osana koulutuksen laadunhallintaa.
Puukuutiot

Ennakointia ja siihen liittyvää osaamista tarvitaan organisaation kaikilla tasoilla nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän. Maailmalla, työelämässä ja organisaatioissa lisääntyvien, kiihtyvien ja yllätyksellisten muutosten myötä tarvitaan sopeutumisen lisäksi ymmärrystä ja osaamista muutosten havaitsemiseen, tunnistamiseen ja tulkitsemiseen. ”Opinnäytettä tehdessä kävi ilmi, että ennakointi on monitahoinen ja -tulkintainen tulevaisuussuuntautunut aihe. Opinnäytteen tutkimustulosten perusteella ennakointi on tärkeä osaamisalue organisaation kaikilla tasoilla kilpailukyvyn ja menestyksen tekijänä”, toteaa Aino Koskinen. 
Kyse on ennakointiin liittyvästä osaamisesta, joka organisaation osaamispääomana auttaa varmistamaan organisaation toiminta- ja kilpailukyvyn sekä menestymisen tulevaisuudessa. ”Jo tietoisuus ennakointitiedon ja ennakoinnin merkityksellisyydestä on osaamista, joka kasvattaa organisaation osaamispääomaa”, Aino Koskinen sanoo. 


Tutkimustuloksissa ennakoinnin tarpeellisuus ja merkityksellisyys kohdentui organisaatio- ja yksilötasoille. Organisaatiotasolla ennakoinnin merkitys tunnistettiin organisaation menestymiseen talouden ja toimintakyvyn osalta. Yksilötasolla ennakoinnin merkitys nousi esille myös turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyen. Tämä toteutuu esimerkiksi, kun työyhteisöä osallistetaan mukaan ennakointityöhön ja tulevaisuustiedon kautta saadaan kuvaa siitä, minnepäin ollaan menossa. Ennakointiosaamisen merkityksellisyyden korostuminen työhyvinvointiin ja verkostoihin liittyen olivat tutkimusaineistosta esille nousseita tärkeitä tekijöitä.
 

Ennakointiosaamisen neljä osa-aluetta ja johtamisen mallit

Tutkimustulosten kautta ennakointiin liittyvä osaaminen käsitteellistyi ennakointiosaamiseksi, joka koostui neljästä osa-alueesta. Nämä osa-alueet ovat ymmärrys, tietämys, kyvykkyys ja innovointi. Tunnistamalla ja johtamalla näitä ennakointiosaamisen osa-alueita, on mahdollista kehittää osaamista organisaation osaamispääomaksi. Tuloksista muodostui myös kaksi mallia ennakoinnin johtamiseen: ennakoinnin osaamisen tiekartta ja ennakointiosaamisen johtamisen kompassi. 

Ennakoinnin osaamisen tiekartta on malli, joka ilmentää suuntaviittoja organisaation osaamispääoman kehittämiseen ennakoinnin osalta. Tiekarttaan on purettu ennakointiosaamisen osatekijöiden sisällöt havainnollistavaan kokonaiskuvaan. Ennakointiosaamisen johtamisen kompassi puolestaan havainnollistaa ennakointiosaamisen johtamiseen kuuluvat elementit. Ennakointiin liittyvää osaamista ja sen johtamista voidaan tarkastella mallien avulla joko yksilön tai organisaation näkökulmista. Opinnäytteen tutkimustuloksia ja malleja voidaan hyödyntää työelämän kehittämiseen ennakoinnin osaamisen johtamisessa erilaissa organisaatioissa laadunhallinnan jatkuvassa parantamisessa. 

Ennakointi osaamispääomana

Tulosten mukaan ennakointi on aiheena tuttu, mutta aiheen ilmeneminen käytännön osaamisena ja organisaation osaamispääomana vaatii vielä paljon työtä niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Osallistuminen tutkimukseen koettiinkin hyödylliseksi osaamispääoman kehittämisessä: ”Ennakointiin liittyvä osaaminen hankeverkoston toimijoiden kesken lisääntyi ja ennakoinnin merkityksellisyyden ymmärrys verkostossamme lisääntyi” kertoo kokemuksistaan kehittämisasiantuntija Merja Salminen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiasta.

Jotta ennakointiosaamista voidaan kehittää osana organisaation osaamispääomaa, tulee osaamisen kehittämisen rakenteiden olla kunnossa. Ennakointiosaamista tukevat rakenteet muodostuvat tutkimustulosten mukaan johtamistyylistä, toimintalinjauksista, osallistamisesta, luottamuksesta ja ilmapiiristä. Nämä ovat kaikki tekijöitä, jotka kuuluvat laadunhallintaan organisaation eri tasoilla ja ilmenevät toiminnassa tavalla tai toisella toteutuen. Ennakointi ei voi olla irrallinen osa organisaation toiminnanohjausta ja laadunhallintaa, vaan kiinteä osana jokaisen työtä ja laadukasta kokonaisuutta. Tämä ennakoinnin merkityksellisyys kiteytyi tutkimuksen haastatteluissa esille tulleeseen viisauteen: ”Tulevaisuuden tulisi kiinnostaa meitä kaikkia, sillä se on väistämättä meidän kaikkien edessä ja tulemme viettämään siellä loppuelämämme.” 

Lisätietoja opinnäytetyöstä antaa:
Aino Koskinen, aino.koskinen(at)jypao.fi 

Opetushallituksen yhteyshenkilö:
Inga Sihvo, inga.sihvo(at)oph.fi