Uutinen

Euroguidancen sidosryhmäkysely toi esiin toiveita ja ideoita

Ohjelmat Euroguidance Elinikäinen ohjaus Kansainvälistyminen Oppilaanohjaus
Euroguidance järjesti kesällä sidosryhmille suunnatun verkkokyselyn. Kyselyllä tutkittiin sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden mielipiteitä Euroguidancen toiminnasta ja siitä, mihin suuntaan sitä tulisi jatkossa kehittää. Teema kiinnosti, sillä kyselyyn osallistui yhteensä 184 vastaajaa.
Ihminen tietokoneen ääressä kirjoittamassa

Kyselyn vastaajat jakaantuivat tasaisesti ympäri Suomen, osallistujia oli kaikista maakunnista Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Suurin vastaajamäärä, kolmasosa, oli Uudeltamaalta. Vastaajista suurin osa oli naisia, miesten määrän jäädessä 25:een. Kyselyyn osallistui monipuolisesti henkilöitä eri ammattiryhmistä. Vastaajien enemmistö oli opinto-ohjaajia (92). Sen jälkeen eniten löytyi ammatinvalintapsykologeja (23), asiantuntijoita (20) ja kansainvälisten asioiden koordinaattoreita (16). Lisäksi vastaajissa oli muun muassa opettajia, rehtoreita, lehtoreita, uraohjaajia ja tutkijoita. 

Monipuolista kansainvälistä kokemusta

Vastaajilla oli monipuolisesti kokemusta erilaisista kansainvälistymisen muodoista. Suurin osa oli hankkinut kokemusta matkustelemalla. Reilu kolmasosa oli työssään ollut kansainvälisten asioiden kanssa tekemisissä joko kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa tai työhön liittyvillä ulkomaankäynneillä, kuten opintovierailuilla tai job shadowing -jaksoilla. Myös työskentely ulkomailla oli tuttua yllättävän suurelle osalle: peräti neljäsosa vastaajista oli työskennellyt ulkomailla. 

Läheskään yhtä moni ei tunnistanut hankkineensa kansainvälistä osaamista kotimaassa, kotikansainvälistymisestä kokemusta kertoi saaneensa noin kuudesosa vastaajista. Suomessa kokemusta oli kertynyt esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden ja maahanmuuttajien parissa työskentelystä, kansainvälisten tapahtumien järjestämisestä, järjestötoiminnasta sekä perheen kautta. 

Seitsemän vastaajaa kertoi, ettei heillä ollut minkäänlaista kansainvälistä kokemusta.

Sekä ohjattavien että ohjaajien kansainvälistymisen mahdollisuudet kiinnostavat

Viestinnän sisällöiksi toivottiin eniten tietoa kansainvälistymisen mahdollisuuksista sekä ohjattaville että ohjaajille, infoa kansainvälisyysohjauksen työvälineistä sekä ajankohtaista tietoa ohjausalan kehityksestä kansainvälisesti sekä Suomessa. Vastaajat ehdottivat teemoiksi myös muun muassa lukion uuden opetussuunnitelman painopisteitä sekä ohjattavien kotoutumistarinoita. 

Vastausten jakaantuminen prosentteina, kuva

Vastaajien enemmistö suosii perinteistä tekstimuotoista viestintää. Sidosryhmät seuraisivat Euroguidancen viestintää mieluiten uutiskirjeestä (68 %). Uutiskirje oli viestintäkanavista myös tunnetuin. Videomuotoista viestintää toivoi vain viidesosa vastaajista ja podcasteja kymmenesosa. Vastaajat toivoivat myös infotilaisuuksia eri ammattiryhmille.

Vaikka lähes kolme neljästä vastaajasta oli kiinnostunut kansainvälisyysohjauksen työvälineistä, nykyistä työvälinepalettia oli käyttänyt ainoastaan kuudesosa vastaajista. Maailmalle.net-sivusto oli kuitenkin tuttu suurimmalle osalle kyselyyn osallistuneista (84 %). 

”Olemme todella iloisia siitä, että asiakaskysely kiinnosti näin monia. Saimme paljon arvokasta tietoa, jonka avulla kehittää toimintaamme paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaavaksi. Huomaamme, että tehtävää on vielä esimerkiksi siinä, että ohjausalan ammattilaiset tunnistaisivat kansainvälisyysohjauksen yhdeksi ohjauksen olennaiseksi teemaksi ja löytäisivät helpommin palvelujemme pariin”, sanoo Euroguidancen vastaava asiantuntija Anne Valkeapää.

Kehitystyö jatkuu haastatteluin - tule mukaan

Euroguidancen toiminnan kehittäminen jatkuu syksyllä sidosryhmähaastatteluilla, joissa erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin poraudutaan verkkokyselyn tulosten pohjalta syvemmin.

"Tavoitteenamme on haastattelujen kautta saada mahdollisimman monipuolinen näkemys siitä, millaista arki eri puolilla ohjausalaa on ja mitä me Euroguidancena voimme tehdä tukeaksemme sitä kansainvälisyysohjauksen näkökulmasta. Jos toimit ohjaajana tai muissa tehtävissä ohjausalan parissa ja haluat olla mukana, ole ihmeessä yhteydessä", Euroguidancen asiantuntija Satu Ryynänen kannustaa.

Haastatteluihin voi ilmoittautua osoitteeseen euroguidance(at)oph.fi.

Poimintoja vastaajien toiveista:

”Auttaa kertomaan asiakkaille ulkomaille lähdön prosessista ja mahdollisista työ- ja opiskelupaikoista.”

”Esimerkkejä, miten opetusalan henkilöstö on lähtenyt kv-asioita oppilaitoksissa kehittämään, miten houkutella opiskelijoita kv-vaihtoon, kuinka rohkaistua kv-hankkeisiin mukaan, kun hankehauissa tarvittavat termit vielä ihan hukassa englannin kielellä.”

”Tosiaankin olisi kiinnostavaa saada uutisia ohjausalan kehityksestä kansainvälisesti. Ja seminaareista, digitalisaatiosta, onnistumisista, uudenlaisista palveluista.”