Uutinen

Kansainvälisillä hankkeilla edistettiin lasten ja nuorten hyvinvointia

Ohjelmat Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus-ohjelma
Erasmus+ - ja Nordplus-ohjelmista on kuluvilla ohjelmakausilla rahoitettu yli 200 kansainvälistä hanketta, joilla on edistetty lasten ja nuorten hyvinvointia. Yhteensä hankkeiden avulla tuettiin lasten ja nuorten hyvinvointia yhteensä yli 16 miljoonalla eurolla Suomessa ja hankkeisiin osallistuvissa partnerimaissa. Hankkeet ovat osaltaan edistäneet myös opetussuunnitelmiin kirjattujen hyvinvointitavoitteiden saavuttamista. 
Lapset maalaamassa pöydän ääressä.

Hyvinvoinnin edistämistä käsiteltiin vuosina 2014-2020 yhteensä yli 200 Erasmus+ -ohjelman yleissivistävän koulutuksen hankkeessa. Suhteutettuna ohjelmakauden kaikkiin hankkeisiin tämä on noin 13 % kaikista hankkeista. Hyvinvointia parantavien hankkeiden rahoitus on ollut yhteensä yli 16 miljoonaa euroa, mikä on kaikista vuosien 2014-2020 Erasmus+ -yleissivistävän koulutuksen hankkeista lähes 40 %. Rahoituksen puolesta satsaus hyvinvointia käsittelevien hankkeiden tukemiseen on ollut siten merkittävä.

Erasmus+ -rahoituksen jakautuminen

Nordplus Junior ja Nordplus Horisontal -ohjelmien hankkeissa hyvinvointia käsiteltiin vuosina 2018-2020 15 hankkeessa. Kaikista vuosina 2018ꟷ2020 Nordplus Junior ja Nordplus Horizontal -ohjelmien hankkeista tämä oli n. 10 %. Nordplus Junior ja Nordplus Horisontal -hankkeille, joissa on suomalaisia tahoja mukana, myönnettiin vuosina 2018ꟷ2020 tukea yhteensä yli 3 miljoonaa euroa. Hyvinvointia kehittävien hankkeiden rahoitus oli yli 500 000 euroa.

Nordplus-rahoituksen jakautuminen

Hyvinvointia edistettiin ikätasolle sopivin tavoin

Hyvinvointia käsiteltiin hankkeissa hyvin monipuolisilla ja kekseliäillä tavoilla. Varhaiskasvatuksessa hyvinvointia kehitettiin muun muassa lisäämällä ulkoilua ja osallistamalla huoltajia. Perusopetuksen hankkeissa lisättiin oppilaiden hyvinvointia esimerkiksi positiivisen vahvuuspedagogiikan oppien avulla. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi hankkeissa keskityttiin myös henkiseen hyvinvointiin.

Lukio-opetuksen hankkeissa hyvinvointia tuettiin ja kehitettiin esimerkiksi oppilaiden motivaation parantamisen ja oppilaiden voimaannuttamisen kautta. Myös opettajat kouluttautuivat ja saivat lisää tietoa ja ymmärrystä nuorten hyvinvointiin liittyvistä haasteista.

Kansainvälisillä hankkeilla lisäarvoa kehittämistyöhön

Hanketyypistä riippuen hankkeet erosivat toisistaan siinä, liikkuivatko oppilaat ja opettajat, vain opettajat vai saiko päiväkoti/koulu vieraita ulkomailta. Hankkeissa vaihdettiin usein hyviä käytäntöjä hankkeisiin osallistuvien ulkomaisten partneriorganisaatioiden kesken. 

-    Kansainväliset hankkeet ovatkin mainio tapa kehittää päiväkodin tai koulun toimintaa ja toimintakulttuuria, sillä muiden maiden käytännöistä voi napata omaan organisaatioon sopivimmat hyviksi havaitut menetelmät, korostaa yksikön päällikkö Mika Saarinen Opetushallituksesta.

Opettajilla on ensi käden vaikutusmahdollisuus arkisissa kohtaamisissa ja opetuksen suunnittelussa. Opetushallituksen rooli näyttäytyy mahdollistavana ja tukevana, kun hyvinvoinnin tukeminen tapahtuu sekä opetussuunnitelmaperusteiden että hankkeiden tasolla. 

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma. Ohjelma kattaa kaikki koulutustasot varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Uusi seitsemänvuotinen ohjelmakausi alkaa vuonna 2021 ja kestää vuoden 2027 loppuun. Uudessa Erasmus+ -ohjelmassa painotetaan erityisesti inkluusiota, digitaalisuutta ja ympäristövastuullisuutta. 

Nordplus Junior ja Nordplus Horisontal -ohjelmat tukevat koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä. Nordplus-ohjelmakausi 2018-2022 on parhaillaan käynnissä. Opetushallitus Suomen kansallisena toimistona vastaa Erasmus+ - ja Nordplus-ohjelmista.

Kiinnostaako koulujen ja kotien välisen yhteistyön kehittäminen? 

Osallistu Opetushallituksen järjestämään kansainväliseen Building up the capacity - family and school together for well-being -seminaariin, jossa teemana on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen koulun ja kodin välisenä yhteistyönä. Seminaari järjestetään huhtikuussa 2021 Porissa hybriditoteutuksena tai webinaarina. Ilmoittaudu viimeistään 28.2.2021. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/building-capacity-family-and-school-together-well-being