Uutinen

Käsitöiden ja taiteen tekemisestä hyvinvointia ikääntyneille

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle
Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia Erasmus+ -hanke syntyi tarpeesta tarjota ikäihmisille enemmän mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja käsitöitä. Konkreettisten tuotosten ohella merkittävää oli aiheeseen liittyvän tietotaidon lisääntyminen hankkeeseen osallistuneiden keskuudessa.
Käsitöiden tekemistä

Taiteiden ja käsitöiden tekeminen hyödyttää ikääntyneiden hyvinvointia. Se muun muassa parantaa käsien koordinaatiota sekä vaikuttaa positiivisesti aivotoimintaan ja mielialaan.

Ikääntyneiden parissa työskentelee pääasiassa ihmisiä, joilla ei ole ammatillista osaamista taiteen tekemisen ohjaamiseen. Taide- ja käsityöammattilaisilla ei yleensä ole hoiva-alan koulutusta, joka helpottaisi heidän työskentelyään ikääntyneiden parissa.

Näistä lähtökohdista syntyi Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia Erasmus+ -hanke.

– Ensimmäiseksi kysyin hankkeeseen mukaan Tarton yliopiston Viljandin kulttuuriakatemiaa, joiden kanssa olin tehnyt yhteistyötä aiemmin. He ehdottivat seuraavaa yhteistyökumppania ja niin edelleen, muistelee Helsingin yliopiston lehtori Sirpa Kokko.

Kokko toimi hankkeen koordinaattorina ja huomasi nopeasti, että yhteistyökumppaneiden erilaiset erityisosaamisalueet täydensivät toisiaan hyvin. Helsingin ja Tarton yliopistojen vahvuuksiin kuului tutkimus, Itävallan yliopiston taideyhdistyksellä oli taidepainotus. Iso-Britannian kumppanilla, kolmannen sektorin toimijalla, oli puolestaan paljon kokemusta erilaisista yhteistyöhankkeista.

– Jokainen partneri järjesti viikon mittaisen koulutusjakson, jossa opimme asioita kyseisen kumppanin osaamisalueelta, Kokko kertoo.

Hankkeessa kerätyistä tiedoista luotiin käsikirja

Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia -hankkeessa oli mukana seitsemän palvelukeskusta eri maista. Kaikkiaan hankkeeseen osallistui yhteensä satoja ihmisiä: opiskelijoita, mukana olevien organisaatioiden työntekijöitä, palvelukeskusten henkilökuntaa ja ikääntyneitä.

– Helsingin yliopistosta noin kaksikymmentä opiskelijaa suoritti opetukseen kuuluvan soveltavan opetusharjoittelu -kurssin ikäihmisten taito- ja taideohjaamisen parissa Kustaankartanon palvelukeskuksessa.

Soveltavan opetusharjoittelun tekeminen ikääntyneiden parissa on Helsingin yliopiston käsityönopettajan opetusohjelmassa yhä valittavana.

Tärkeimpänä konkreettisena tuotoksena hankkeessa kerätystä tiedosta syntyi Handmade Wellbeing -käsikirja. Hankkeen nettisivulla saatavilla olevassa käsikirjassa kerrotaan pedagogisesta näkökulmasta, mitä kaikkia asioita on hyvä huomioida, kun suunnittelee ja toteuttaa taito- ja taideohjausta ikääntyneille.

– Kirjoitimme käsikirjan englanniksi, mutta olemme saaneet palautetta, että se olisi voinut olla kunkin kohdemaan kielillä, Kokko sanoo.

Tietotaito lisääntyi merkittävästi

Kolme vuotta kestäneen hankkeen vaikutuksesta ikäihmisten taidetoiminta kehittyi mukana olevissa palvelukeskuksissa. Lisäksi niissä työskentelevät kokivat saaneensa uutta kipinää työhönsä.

Monelle hankkeessa mukana olleelle toiminta-alue oli uusi, joten pieniä oivalluksia koettiin matkan varrella monia. Huomattiin esimerkiksi, että hyvin vaikeasti dementoituneiden taito- ja taideohjaaminen vaatii erityisosaamista, johon tarvittaisiin systemaattisempaa koulutusta.

Kokko kertoo, että Handmade Wellbeing -hanke oli hänelle koordinaattorina työläs, mutta antelias. 

– Sain hyvää kokemusta kansainvälisestä hanketoiminnasta sekä opin yhä enemmän taiteen ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä.

Erasmus + -hanke poiki kumppaniorganisaatioiden välille kansainvälisiä kontakteja, joita yhä vaalitaan.

– Vaikka konkreettisia tuotoksiakin tuli, kuten käsikirja, seminaariesitys, muutama artikkeli ja jonkin verran medianäkyvyyttä, niin erityisen tärkeältä tuntuu aiheeseen liittyvän tietotaidon lisääntyminen hankkeeseen osallistuneiden keskuudessa.

Kokko toivoo, että hankkeessa kerättyä aineistoa hyödynnettäisiin vielä laajemmin ja syvemmin esimerkiksi tutkimuksen tekemisessä.

Hankekoordinaattorin viisi vinkkiä

1) Motivoituneet partnerit ovat edellytys yhteistyön sujumiselle.
2) Mieti etukäteen myös hankkeen kansallinen ulottuvuus.
3) Suunnittele kokousten sisällöt ja ajankäyttö.
4) Kiinnitä huomiota työn jakamiseen. Sovi selkeästi, kuka tekee mitä.
5) Tallentakaa kaikki hankkeeseen liittyvät materiaalit yhteiselle projektialustalle. 

Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia

  • Hanketyyppi: Erasmus+ aikuiskoulutukselle, strateginen kumppanuushanke
  • Koordinaattori: Helsingin yliopisto
  • Hankeaika: 9/2015–8/2017
  • Kumppanimaat: Viro, Iso-Britannia ja Itävalta
  • Rahoitus: 221 134 €

Kirjoittaja: Tiina Katriina Tikkanen