Uutinen

Kohti ympäristövastuullisempaa Erasmusta ammatillisessa koulutuksessa

Julkaisut Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Akkreditointi Ilmasto Kansainvälistyminen
Vuonna 2021 alkaneella Erasmus+ -ohjelmakaudella yksi ohjelman painopisteistä on ympäristövastuullisuus. Tässä artikkelissa tarkastellaan miten ammatillisen koulutuksen organisaatiot kertovat edistävänsä ympäristövastuullisuutta. Lähteenä on käytetty vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen akkreditointia hakeneiden ammatillisen koulutuksen organisaatioiden hakemuksia. Artikkelissa esitellään hakemuksissa kuvattuja erilaisia toiminnan osa-alueita ja konkreettisia tapoja, joilla ympäristövastuullisuus tuodaan osaksi ammatillisen koulutuksen organisaatioiden kestävämmän toiminnan suunnittelua ja toteutusta.
Paperiin leikattu jalanjälki nurmikolla.

Kestävämpää matkustamista

Hankkeiden ympäristövastuullisuusajattelua tukee se, että jo liikkuvuuksia suunnitellessa mietitään, miten matkustaminen ulkomaille voitaisiin toteuttaa kestävämmin ja vähemmän ympäristöä kuluttaen. Useimmissa organisaatioissa on suosittu esimerkiksi matkustamista junalla, laivalla tai muilla julkisen liikenteen muodoilla. Aina lentomatkojen välttäminen ei kuitenkaan onnistu, ja lennettäessä osassa organisaatioita on pyritty suosimaan suoria lentoja sekä kompensoimaan lentopäästöjä.

Useassa organisaatioissa kestävämmän liikkumisen edistäminen on pyritty ottamaan huomioon myös partnerimaiden strategisella valinnalla suosimalla lähialueita, kuten Pohjoismaita, Venäjää ja Baltian maita kaukaisempien kohteiden sijasta. Ympäristövastuullisuuden edistäminen itsessään voi toimia myös kimmokkeena kumppanuudelle; esimerkiksi Liiketalousopisto Perhon hakemuksessa kerrotaan, että partnerien ja työssäoppimispaikkojen panostukset vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen toimivat kriteerinä uusia kumppaneita valitessa.

Ympäristövastuullisuus tutuksi ammatillisessa opetuksessa

Valmiudet toimia ympäristöä säästäen on olennaista ympäristövastuulliselle toiminnalle, ja siksi osallistuvat organisaatiot pykivät varmistamaan niin tiedot kuin taidotkin toimia ympäristövastuullisesti sekä liikkuvuuden aikana että sen jälkeen. Useimmissa ammatillisissa oppilaitoksissa kestävän kehityksen opiskelu kuuluu jo osaksi ammatillista tutkintoa, ja myös kansainväliseen toimintaan osallistuvien valmennuksissa ohjeistetaan ympäristövastuulliseen toimintaan liikkuvuusjaksoilla.

Opiskelijoita osallistetaan myös itse pohtimaan omaa vastuuta ja valintoja ympäristövastuullisuuden edistämiseksi. Esimerkkeinä hakijoiden mainitsemista toimista nousevat muun muassa opiskelijoiden oman hiilijalanjäljen tarkastelu, yhteistyön suunnitteleminen vapaaehtoisjärjestön kanssa sekä liikkuvuusjakson aikana pidetty päiväkirja, jossa pohditaan ja havainnoidaan kestävää kehitystä. Hevosopisto Oy kertoo hakemuksessaan, että liikkuvuusjakson tavoitteena on myös viedä opiskelijoiden vastuullisen toiminnan periaatteita kohdemaan toimijoille.

Digitaalisuus ja virtuaalisuus ympäristövastuullisuuden tukena ja mahdollistajana

Ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää organisaatioissa myös virtuaalisin ja digitaalisin keinoin. Dokumenttien ja oppimisympäristöjen sähköistämistä suositaan paperin säästämiseksi, ja matkustuksen tarpeen vähentämiseksi hankkeissa on myös suosittu virtuaalisia koulutuksia, perehdytyksiä, kokouksia ja tapaamisia. Hyödyntämällä verkkovälitteisen toiminnan luomia mahdollisuuksia toimintaa voidaan tehdä joustavammaksi ja helpommin tavoitettavaksi, samalla ympäristöä säästäen.

Virtuaalisuus voi toimia myös perustana itse hankkeelle; viisi organisaatiota nosti esiin, että kansainvälinen yhteistyö ja -toiminta voidaan toteuttaa onnistuneesti oppilaitoksissa myös etäyhteyksin. Etelä-Savon Koulutus Oy mainitsee hakemuksessaan, että jo aiemmin liikkuvuuksissa luodut suhteet tarjoavat hyvän ja realistisen pohjan lähteä rakentamaan yhteistyössä myös kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Ympäristövastuullisuus organisaatioiden agendalla

Yllä mainittujen toimien lisäksi organisaatiot ovat ottaneet ympäristövastuullisuusajattelun huomioon toiminnassaan myös kokonaisvaltaisemmin. Kuudelle organisaatiolle on akkreditointihakemusten mukaan myönnetty ympäristösertifikaatti osoituksena kestävän kehityksen ansiokkaasta edistämisestä. Lisäksi viisi hakijaa nosti esiin ottavansa toiminnassaan huomioon YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 periaatteet, ja kolme organisaatiota noudattaa ISO14001:2015 standardien mukaista ympäristöjärjestelmää.

Suurin osa hakijoista nosti myös esiin organisaatioiden panostukset kestävämpiin valintoihin materiaali- ja kulutusvalintoihin vaikuttamalla. Tämä näkyy esimerkiksi kierrätyksessä, energiankulutuksessa ja ruoan kulutusvalinnoissa. Raision seudun koulutuskuntayhtymä kertoo hakemuksessaan, että organisaatiossa kansainvälisyystoiminnalle laaditaan kestävän kehityksen indikaattorit ja kriteeristö, ja toimintaa kehitetään edelleen kestävän matkailun asiantuntijoita osallistamalla.

Yllä mainitun valossa voidaan todeta, että ympäristövastuullisuutta voidaan edistää ammatillisissa organisaatioissa useilla eri osa-alueilla. Toimintaa voidaan kehittää ympäristövastuulliseksi resurssien mukaan isommalla skaalalla tai pienin askelin. Ympäristövastuullisuus tulee organisaatioissa näkyväksi niin kansainvälisyystoimintaa kehittäessä kuin myös organisaation toimintaa laajemmin ohjaavana periaatteena.

Tutustu ympäristövastuullisuuteen Erasmus+ -ohjelmassa:

Erasmus+ -ohjelman painopisteet | Opetushallitus (oph.fi)

Ympäristövastuullisuus - Erasmus+ -ohjelman painopiste | Opetushallitus (oph.fi)

 

LÄHDE: Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -akkreditointihakemukset vuonna 2020, 56 kpl

TEKSTI: Monica Buonocore