Tiedote

Kuudennen luokan lukuvuosiarviointiin laaditaan uusia arviointikriteerejä – täsmennysten myötä oppilaita voidaan tukea ja ohjata entistä oikea-aikaisemmin

Ajankohtaista Perusopetus Opettajat ja kasvattajat Osaamisen arviointi
Opetushallitus uudistaa kriteerejä, joiden mukaan opettajat arvioivat oppilaiden oppimista ja osaamista peruskouluissa kuudennen vuosiluokan päätteeksi. Täsmennyksillä lisätään oppilaiden yhdenvertaista kohtelua ja arvioinnin oikeudenmukaisuutta.
Oppilaita luokassa

Opetushallitus jatkaa kouluissa tehtävän oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittämistä. Seuraavaksi laaditaan arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Samalla arvosanan 8 aikaisempia kriteerejä täsmennetään. Kriteereissä kuvataan, mitä oppilaan pitää osata saadakseen oppiaineesta kyseisen arvosanan.

Arviointikriteerien laatimiselle on useita syitä. Niin opettajat kuin huoltajat ovat toivoneet, että oppilaan osaamisesta eri oppiaineissa saataisiin entistä täsmällisempää tietoa jo ennen peruskoulun lopussa annettavaa päättöarviointia. Näin myös varmistetaan, että esimerkiksi oppilaan tuen ja ohjauksen tarpeen harkinta nojaa yhdenmukaisiin kriteereihin kaikkialla Suomessa.

Perusopetuksessa oppilaan oppimista voidaan tukea eri keinoin. Oppilaalla on esimerkiksi oikeus saada hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Jos oppilas ei saamastaan tuesta huolimatta näytä saavuttavan arvosanan viisi edellyttämää osaamisen tasoa, voidaan hänen oppimääränsä yksilöllistää. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaan suorituksia yhdessä tai useammassa oppiaineessa arvioidaan suhteessa hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin.

– Oppilaat ja huoltajat saavat jatkossa entistä tarkempaa tietoa oppilaan osaamisesta opintojen aikana, jolloin oppilasta voidaan ohjata ja tukea opintiellä paremmin ja oikea-aikaisemmin. Arvioinnin kehittämisen lähtökohtana on, että arviointi selkiytyy ja yhdenvertaistuu, ja opettajat saavat työkaluja arvioinnin tekemiseen, sanoo opetusneuvos Tiina Luomanen.

Tukea nivelkohdassa tapahtuvaan arviointiin

Valtioneuvoston asetuksessa säädetty tuntijako määrittää, että perusopetus jakautuu vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä 7–9 muodostamiin kokonaisuuksiin. Perusopetuksen järjestäjät voivat paikallisessa tuntijaossa päättää tarkemmin siitä, miten eri oppiaineiden tuntimäärät jakautuvat eri vuosiluokille näiden kokonaisuuksien aikana.

– Nivelkohta, kuten kuudennen luokan päätös, on luonteva hetki tarkistaa, että oppilaita arvioidaan Suomessa yhdenvertaisin periaattein. Tässä kohtaa se on myös teknisesti mahdollista tehdä, kun opetuksessa mennään samassa kohtaa eri kouluissa, kertoo opetusneuvos Marjo Rissanen.

Osa pitkäaikaista kehitystyötä

Opetushallitus on uudistanut perusopetuksen arviointia vuodesta 2018. Kouluissa tapahtuvan arvioinnin periaatteet määritellään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

Elokuussa 2021 kouluissa otettiin käyttöön uudistetut päättöarvioinnin kriteerit, jotka kertovat, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet peruskoulun aikana. Uusia kriteerejä sovelletaan ensimmäistä kertaa 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa keväällä 2022.

Lisäksi arvioinnin linjauksia täsmennettiin vuonna 2020. Tämän myötä esimerkiksi numeroarviointi alkaa kaikissa kouluissa viimeistään neljännellä luokalla, kun se on aiemmin alkanut viimeistään kahdeksannella luokalla.

– Vaikka kriteerien määrittelyssä on keskitytty numeroarvosanoihin, on hyvä muistaa, että lukuvuoden aikana annettavalla sanallisella palautteella on erittäin tärkeä rooli oppilaan ohjauksessa kaikilla vuosiluokilla, Rissanen sanoo.

Arviointikriteerien työstäminen etenee yhteistyössä

Kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit laaditaan yhteistyössä asiantuntijoiden, opettajien ja sidosryhmien kanssa. Kriteerityö käynnistyy toden teolla joulukuussa 2021, kun työhön mukaan ilmoittautuneet opettajat aloittavat kriteerien laatimisen oppiainekohtaisissa työryhmissä.

Arvosanojen kriteeriluonnosten arvioidaan valmistuvan kesällä 2022, ja ne ovat Lausuntopalvelussa vapaasti kommentoitavissa alkusyksyllä 2022. Uudet kriteerit on määrä ottaa käyttöön kouluissa syyslukukauden 2023 alussa.

Opetushallitus on keskustellut sidosryhmien kanssa myös siitä, onko 2. ja 3. luokan siirtymävaiheeseen tarpeen tehdä esimerkiksi hyväksytyn tai riittävän osaamisen kuvauksia oppilaan oppimisen arvioinnin tueksi. Opetushallitus ryhtyykin valmistelemaan perusopetuksen toisen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin täsmentämistä tulevan vuoden aikana. Kerromme aiheesta tarkemmin lisää keväällä 2022.

Lisätietoja (sähköpostit etunimi.sukunimi(at)oph.fi):

  • Opetusneuvos Marjo Rissanen, p. +358 29 533 1776
  • Opetusneuvos Tiina Luomanen, p. +358 29 533 1080
  • Opetusneuvos Maj-Len Engelholm (ruotsinkieliset tiedustelut), p.+358 29 533 1601