Uutinen

Pehmeät taidot tulevaisuuden valttikorttina

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Kuvituskuva Moving into soft skills-hankkeen työkalusta

Pehmeät taidot ovat keskeisiä tulevaisuuden työelämätaitoja muuttuvassa ja hektisessä maailmassa, ja ne ovat keino sopeutua työelämän erilaisiin vaatimuksiin. Pehmeillä taidoilla tarkoitetaan niin sanottuja siirrettävissä olevia yksilön tunneälyyn liittyviä taitoja, jotka eivät teknisten taitojen tavoin ole yhtä helposti mitattavissa. The MOSS project — “Moving into Soft Skills” on Itä-Suomen Liikuntaopiston koordinoima strateginen kumppanuushanke, jonka tavoite on kehittää opiskelijoiden ja eri alojen ammattilaisten pehmeitä taitoja kehon liikkeen ja somatiikan avulla.

Itä-Suomen Liikuntaopiston projektikoordinaattori Annariikka Kyllönen toteaa, että pehmeiden taitojen merkityksestä puhutaan paljon, mutta niiden tuominen käytännön opetukseen ei ole yhtä yksioikoista, kuten vaikka matematiikan. MOSS -hankkeessa pehmeitä taitoja päätettiinkin lähteä kehittämään erilaisia liikkeellisiä, tanssillisia, sekä sosiaalipedagogisia menetelmiä hyödyntäen. Tässä hankkeessa pehmeiksi taidoiksi on määritelty vuorovaikutus, oppimiskyky, luovuus, johtajuus, itsesäätelytaidot, sopeutumiskyky, keskittymis- ja huomiokyky sekä ryhmätyötaidot.

Hankkeessa kehitetyt tuotteet

Hankkeessa on kehitetty kaksi tuotetta, kartoitustyökalu ja koulutus, jotka soveltuvat pehmeiden taitojen kehittämiseen. Kartoitustyökalun avulla pyritään lisäämään henkilön itsetuntemusta pehmeiden taitojen osalta ja saamaan tietoa siitä, mitä pehmeitä taitoja henkilö haluaisi itsessään kehittää. Kartoitustyökaluna toimii eräänlainen korttipeli, joka on saanut palautetta toimivuudestaan. Kyllösen mukaan hienointa tuotetta pilotoidessa on ollut nähdä ja kuulla kuinka henkilö on oivaltanut jotain uutta itsestään ja omasta tilanteestaan peliä pelatessaan. Hän pitääkin jopa odottamattomana tuotteen innovatiivisuutta ja sitä kuinka hieno keksintö siitä saatiin aikaan. Työkalu pyritään julkaisemaan kaikille helmikuun 2021 aikana.

Pehmeiden taitojen 16 tunnin koulutus pohjautuu kahdeksan pehmeän taidon kehittämiseen, joita ovat aiemmin jo mainitut vuorovaikutus, oppimiskyky, luovuus, johtajuus, itsesäätelytaidot, sopeutumiskyky, keskittymis- ja huomiokyky sekä ryhmätyötaidot. Koulutuksen toteuttamista varten on koottu suuri tietopankki pehmeiden taitojen harjoituksista, sekä käsikirja, jonka avulla kurssikokonaisuudet toteutetaan. Koulutuksen harjoitukset on luokiteltu pehmeiden taitojen mukaan, joten kartoitustyökalun tulosten perusteella kouluttaja voi räätälöidä koulutuskokonaisuuden vastaamaan ryhmän tarpeita.

Yhdessä kartoitustyökalu ja koulutus tukevat pehmeiden taitojen kehittymistä ammatillisessa koulutuksessa, sekä muilla koulutusasteilla. Työkaluja voi hyödyntää myös työelämässä, esimerkiksi rekrytoinnissa tai erilaisissa koulutuksissa. Tuotteen sovellettavuutta tukee se, että sitä on pilotoitu erilaisissa organisaatioissa, kuten Aktiivinen synnytys ry -yhdistyksessä sekä Itä-Suomen Liikuntaopiston Tanssin ja somatiikan koulutuksessa.  

Online-työkalut kansainvälisen yhteistyön tukena

Kyllönen korostaa kansainvälisen yhteistyön onnistumisessa toimivien online-työkalujen merkitystä. MOSS-hankkeessa onkin hyödynnetty laajasti erilaisia työkaluja yhteydenpidossa sekä päätöksenteossa. Yksi merkittävimmistä työkaluista on ollut Loomio, joka on eräänlainen päätöksentekofoorumi. Työkalu helpottaa yhteistä viestintää ja päätöksentekoa, sillä sen avulla on mahdollista tehdä ehdotuksia ja äänestyksiä sekä vastata niihin helposti. Tärkeäksi on koettu erityisesti se, että kaikki kumppanit ovat tulleet kuulluksi, ja päässet osallistumaan päätöksentekoon työkalujen avulla.

Kokouksien pidossa on hyödynnetty Zoomia, dokumenttien työstössä pilvikansioita ja pikaviestittelemiseen on oma kanavansa. Kyllönen toteaa, että tarkoituksenmukaiset työkalut ovat saaneet kansainvälisen yhteistyön toimimaan hyvin.

Monipuolinen kumppaniverkosto voimavarana

MOSS-hanke pitää sisällään monipuolisen kattauksen kumppaniorganisaatioita eri puolilta Eurooppaa. Kyllösen mukaan tämä on seurausta Itä-Suomen Liikuntaopiston alumnien aktiivisuudesta löytää tahoja mukaan eri maissa. Hän näkee erilaisten ja erikokoisten organisaatioiden yhteistyössä valtavasti potentiaalia, ja korostaa että myös pienemmillä organisaatioilla voi olla paljon annettavaa. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja pitänyt sisällään ennakkoluulotonta ideointia. 

Hankkeessa on mukana ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu, sekä kaksi pienempää kansalaisjärjestöä. Kyllönen kokee, että kansainvälisyys on tuonut tekemiseen laajempaa näkemystä, koska eri maissa tehdään asiat eri tavalla. Tuotteesta on saatu soveltuvampia kansainväliseen tarkoitukseen, ja kumppaniverkoston avulla sen levittäminen kansainvälisesti on mahdollista.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi: Moving into Soft Skills

Rahoitus: 195225.00 €

Hankkeen koordinaattori: Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy, Suomi

Hankkeen yhteyshenkilö: Annariikka Kyllönen, annariikka.kyllonen [at] gmail.com ()

Partneriorganisaatiot:

Fachhochschule Kärnten - gemeinnützige Privatstiftung - Austria

Fundacja Burdag - Poland

I-DEJAS MAJA – Latvia

Kesto: 1.9.2019-31.8.2021

Hanke on saanut rahoituksensa Erasmus+ -ohjelmasta

 

Teksti: Hanna Dromberg, korkeakouluharjoittelija, Opetushallitus