Uutinen

Vaativan erityisen tuen toimijoiden osaamisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen jatkuu VIP-verkostossa

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus
VIP-verkoston toiminta saa jatkoa. Verkostomainen työskentely tiivistää vaativan erityisen tuen toimijoiden yhteistyötä Suomessa, jotta jokainen lapsi tai nuori voisi saada tarvitsemaansa tukea helposti ja oikea-aikaisesti.
Afrikka-piirros

VIP-verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäiseviä ja varhaisia tuen muotoja. Vuonna 2018 alkanut työ jatkuu nyt uudella kaksivuotisella toimikaudella.

Very Important Person eli VIP viittaa lapsiin ja nuoriin, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa. Oppilaalla voi olla esimerkiksi vakavaa psyykkistä oireilua, autismikirjon häiriöitä, kehitysvammaisuutta tai vaikea- ja monivammaisuutta. Annettava tuki on yleensä pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua.

Opetus pyritään järjestämään ensisijaisesti oppilaan omassa lähikoulussa tai esiopetuksen järjestämispaikassa. Oppilaan kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan hänen tarpeidensa mukaisesti. Verkoston tavoitteena on, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus saada opetusta toteutuu aina, kun se on hänen terveydentilansa huomioiden mahdollista.

Työllä halutaan tukea toimintakulttuurin muutosta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden osaamista sekä syventää yhteistyötä opettajankoulutuksen ja tutkimuksen edustajien kanssa. Samalla parannetaan kuntien ja yksityisten koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia hyödyntää vaativan erityisen tuen asiantuntijoiden osaamista oppilaan omassa lähikoulussa tai varhaiskasvatuksen yksiköissä. Tuen aihepiireistä tuotetuilla oppailla ja selvityksillä kasvatetaan koulutusalan henkilöstön, vanhempien sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden tietämystä aiheesta.

Paikallista apua kouluille ja opettajille

VIP-verkoston työtä tehdään kansallisesti ja alueellisesti. Suomi on jaettu viidellä eri alueella työskenteleviin yhteistyöverkostoihin, joihin lukeutuu runsas joukko monialaisia vaativan erityisen tuen toimijoita. Voit katsoa koko listan uutisen lopusta.

Yhteistyöverkostojen työtä suunnittelee ja koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koolle kutsuma moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen edustajia. Heidän valinnassaan otetaan huomioon maakunnallinen edustavuus.

Verkostojen tehtävänä on kartoittaa oman alueensa vaativan erityisen tuen tarjontaa ja keskeisimpiä kehittämiskohteita sekä edistää ennaltaehkäisevää työtä. Ne myös ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat tapoja, joilla vaativan erityisen tuen kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan. Verkostot muun muassa tukevat ja ohjaavat alueensa kouluja ja opettajia vaativan erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä järjestävät täydennyskoulutusta.

Uudella kaudella aluetyön tärkeä painopiste on kuntien kanssa tehtävä yhteistyö. OKM kutsuu kaikista kunnista kaksi yhteyshenkilöä VIP-verkoston työhön. Nämä VIPU-henkilöt välittävät tietoa verkoston ja kuntien välillä sekä osallistuvat erilaisiin kehittämistoimiin.

VIP-verkoston toiminnan vakiinnuttamisessa on tärkeää hyvä ja saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä niin alueellisella kuin kansallisella tasollakin, opetusneuvos, yksikön päällikkö Marjo Rissanen sanoo.

Sukelletaan syvemmälle eri aihepiireihin

Alueellisen toiminnan lisäksi VIP-verkostossa tehdään erilaisten teemojen ympärille keskittyvää yhteistyötä. Verkoston asiantuntijat paneutuvat teemaryhmissä ajankohtaisiin aiheisiin sekä jakavat kokemuksia ja tietoa ryhmäläisten ja koulutusalan henkilöstön arjen työn avuksi.

Yksi päättyneellä kaudella käsitellyistä teemoista oli koulua käymättömät oppilaat. Aiheen parissa työskennellyt ryhmä tuotti esimerkiksi erilaisia malleja poissaoloihin puuttumiseen ja monialaiseen yhteistyöhön.

Muita käsiteltyjä teemoja olivat toiminta-alueittain järjestettävä opetus sekä sijoitetut lapset ja nuoret. Nämä kaksi teemaryhmää jatkavat uudella kaudella.

Uutena temaattisena ryhmänä aloittaa tänä keväänä käytöksellään oireilevien lasten ja nuorten problematiikkaan perehtyvä ja heidän tarvitsemaansa tukea kehittävä ryhmä.

Konsultaatiopalveluista tukea lähikoulujen arkeen

Kolmas tärkeä osa VIP-verkoston toimintaa on vaativan erityisen tuen opetusyksiköiden edustajien Vaatu-yhteistyö. Tällä tarkoitetaan Elmeri-koulujen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, sairaalaopetuksen ja Valtion koulukotikoulujen ryhmittymää.

Vuoden 2021 aikana on määrä käynnistyä näiden neljän toimijan tuottaman moniammatillisen konsultaatiopalvelun pilotointi esi- ja perusopetukseen. Konsultaation tarkoituksena on löytää yhdessä oppilaan lähikoulun kanssa ratkaisuja lapsen tai nuoren erityisen vaativiin kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä haastaviin tilanteisiin sekä vahvistaa paikallista pedagogista tukea ja monialaista yhteistyötä.

VIP-verkoston toimintaa ohjaa johtoryhmä, jonka jäsenet koostuvat OKM:n ja Opetushallituksen edustajista. Puheenjohtajana toimii OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen. Opetushallitus vastaa verkoston kansallisesta koordinoinnista.

 

VIP-verkoston alueellista työtä suunnitteleviin ryhmiin kuuluvat jokaisella alueella ainakin:

 • Rehtori
 • Sivistystoimen johto
 • Vaativan erityisen tuen opetusyksiköiden edustus (Vaatu-toimijat)
 • Varhaiskasvatus
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimijat (LAPE)
 • Osaamis- ja tukikeskukset (OT)
 • Erikoissairaanhoito
 • Oppilashuolto
 • Yliopistotutkimus
 • Opettajankoulutus
 • Lastensuojelu
 • Aluehallintovirasto