Uutinen

Varautuminen ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, esi- ja perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutusten vuoden 2021 kustannusten tiedonkeruussa tapahtuviin muutoksiin

Palvelut Valtionosuudet

Ohjetta päivitetty 30.12.2021. Uutisen alkuperäinen julkaisuaika: 23.6.2021.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja vapaasta sivis­tystyöstä annetun lain (632/1998) 21§:n mukaan valtionosuuden saajan tulee ilmoittaa val­tion­apuvi­ranomai­selle rahoituksen määrää­mi­seksi tarvit­tavat tiedot toiminnastaan ja ta­lou­destaan. Valtionosuusjärjestelmän toimeenpano ja seuranta edellyttävät kustan­nuksia ja suo­rit­teita koskevien tietojen keräämistä koulutuksen järjestäjiltä, oppilaitoksilta sekä taide- ja kulttuurilaitoksilta. Samassa yhteydessä kerätään lisäksi rahoi­tus­järjestelmän kehittämisen ja sen toimivuuden seurannan kannalta tarpeellisia kustannus- ja suoritetietoja.

Lisätietoja kyselystä ja neuvoja lomakkeiden tulostukseen tai www-tallennukseen liittyvissä ongelmissa saa Opetushallituksesta sähköpostiosoitteesta valtionosuudet [at] oph.fi sekä puhelimitse suoraan asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot