Uutinen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) on antanut ratkaisunsa OAJ:n tekemään kanteluun Opetushallituksen neuvonnasta ja ohjauksesta sekä määräyksistä koskien perusopetuksen erityistä tukea

Ajankohtaista Perusopetus Erityinen tuki
AOA katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt aihetta epäillä Opetushallituksen laiminlyöneen velvollisuuttaan määrätä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppimisen ja koulunkäynnin tuesta perusopetuslaissa säädetyllä tavalla. AOA ei kuitenkaan kaikilta osin pidä oikeana Opetushallituksen tulkintaa ja informaatio-ohjeistusta koskien opettajan kelpoisuutta integroidussa opetuksessa.
Nuori oppilas viittaa innokkaasti tunnilla

AOA:n näkemys on, että oppilaalla on oikeus saada perusopetuslain 17 §:n mukaista erityisopetusta niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on todettu erityisopetuksen tarve. Erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta antaa erityisopettaja riippumatta opetuksen järjestämispaikasta. Ennen kuin oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään, oppilasta on pitänyt tukea myös erityisopetuksella.

Opetushallitus on tähän saakka tulkinnut säännöksiä siten, että erityisopetusta voidaan antaa yleisopetuksen opetusryhmän yhteydessä ja tällaisen opetusryhmän opetuksesta voi huolehtia myös luokanopettajan ja aineenopettajan kelpoisuuden omaava opettaja.

Ratkaisu on tuore ja käymme sitä nyt läpi. Kerromme tarkemmin sen myötä tulevista mahdollista käytännön toimenpiteistä, kun työ on tehty. 

 - On tärkeää, että pitkään keskustelussa olevaan kysymykseen on nyt saatu ratkaisu. Nykyinen tulkinta on ollut käytössä jo 1990-luvun lopulta alkaen. Saatu ratkaisu selkiyttää tulkintaa tältä osin. Arvioimme sen mukaisesti muutostarpeita ohjeistuksessa ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin helmikuun 2023 loppuun mennessä, johtaja Jarkko Niiranen sanoo.

Opetushallitus pitää tärkeänä, että linjaukset tukevat perusopetuslain lähtökohtaa lapsen edun ensisijaisuudesta. Koska erityinen tuki koostuu sekä erityisopetuksesta että muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta, olennaista on tunnistaa, että se ei muodosta samankaltaista kokonaisuutta kaikille, vaan erityisen tuen tarpeet ja niiden perusteella valitut pedagogiset ratkaisut voivat vaihdella yksilöllisesti. Kaikkia tuen muotoja ja erilaisia tuen työkaluja tarvitaan. 

- Koulujen näkökulmasta muuttuva tulkinta voi selkiyttää ja yhdenmukaistaa oppimisen tuen järjestämistä.  Samalla on todettava, että kelpoisten erityisopettajien löytäminen voi olla alueellisesti haasteellista. 

AOA korostaa ratkaisussaan myös opetuksen järjestäjän vastuuta riittävien henkilöstövoimavarojen luomiseksi, jotta oppilaan oikeudet tarvitsemaansa tukeen voivat toteutua.

- Muuttuneesta tulkinnasta huolimatta lapsen oikeus tarvittavaan tukeen tulee huomioida kaikissa tilanteissa ja tuen tarpeet voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Siinä missä yksi tuen tarvitsija hyötyy eniten normaaliin luokkaopetuksen yhteyteen integroidusta tuesta, toinen tuen tarvitsija voi hyötyä enemmän pienryhmämuotoisesta oppimisympäristöstä. 

AOA on esittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen arvioitavaksi, edellyttääkö lasten oikeusturva ja yhdenvertainen oikeus opetukseen, että tehostetun ja erityisen tuen sisältöä ja järjestämistä lainsäädännöllisesti selvennetään ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tältä osin tarkennetaan sekä tulisiko opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevia säännöksiä selkeyttää.

Opetushallitus pitää hyvänä, että pidemmän kehittämisen pohjana tuen lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet arvioidaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla Oikeus oppia -ohjelmassa on valmistelussa kehittämisehdotuksia koskien oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion vahvistamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.