Uutinen

Koulujen keinoja puuttua poissaoloihin yhtenäistetään ja vahvistetaan

Ajankohtaista Perusopetus Hyvinvointi Kodin ja koulun yhteistyö Lainsäädäntö Opettajat ja kasvattajat Opetussuunnitelma Oppilas- ja opiskelijahuolto
Perusopetukseen kehitetään parhaillaan sitouttavan kouluyhteisötyön mallia, joka tukee oppilaiden läsnäoloa kouluissa sekä vähentää ja ennaltaehkäisee poissaoloja ja syrjäytymistä. Malli julkistetaan keväällä 2023, ja sen käyttöönotto kouluissa edellyttää muutoksia myös lainsäädäntöön. Opetushallitus tukee mallin käyttöönottoa laajalla täydennyskoulutuskokonaisuudella.
Kuvassa opiskelija neuvoo vieressä istuvaa opiskelijaa.

Suomessa on vähintään 4 000 lasta ja nuorta, joiden poissaolot koulusta haittaavat merkittävästi heidän koulunkäyntiään ja opiskeluaan. Koulunkäynti voi tuntua vaikealta monesta syystä. Esimerkiksi korona-ajan etäopiskelu haastoi tutut opiskelurutiinit ja hankaloitti joidenkin oppilaiden paluuta takaisin lähikouluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus kehittävät yhdessä kuntien ja koulujen kanssa valtakunnallista sitouttavan kouluyhteisötyön mallia, jonka tavoitteena on vahvistaa peruskoulujen yhtenäisiä toimintatapoja ja käytännön keinoja ennaltaehkäistä ja vähentää oppilaiden poissaoloja. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi arvioi hankkeen vaikuttavuutta ja tuottaa ehdotuksen oppilaiden poissaolojen valtakunnallisesta raportoinnista. Kehittämistyö on osa eri hallinnonalojen yhteistä kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemisen toimenpideohjelmaa.

 Tällä hetkellä kuntien ja koulujen toimintatavat seurata ja puuttua poissaoloihin vaihtelevat. Uuden toimintamallin ja yhteisten työkalujen avulla kouluissa voidaan paremmin tunnistaa ja auttaa oppilaita, joilla on haasteita käydä säännöllisesti koulussa ja saada heidät palaamaan takaisin opintojen pariin, erityisasiantuntija Riina Länsikallio arvioi.

Malli antaa opetuksen järjestäjille eväitä esimerkiksi poissaoloja koskevan raportoinnin kehittämiseen ja yhteistyön tiivistämiseen vanhempien ja kouluissa työskentelevien eri ammattilaisten välillä, jolloin oppilaalle voidaan tarjota paremmin hänen tarvitsemansa tuki koulunkäyntiin ja opiskeluun.

Opetushallitus valmistelee opetussuunnitelman perusteita

Sitouttavan kouluyhteisötyön malli otetaan käyttöön kouluissa vuosina 2023–2024. Käyttöönotto edellyttää päivityksiä perusopetuslakiin ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2023.

Hallituksen esitys perusopetuslain muuttamisesta on parhaillaan vireillä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tavoitteena on, että esitys annetaan eduskunnalle syksyn aikana. Opetushallitus päivittää valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet lakimuutoksen mukaisesti siten, että perustemääräys annetaan arviolta helmi-maaliskuussa 2023. Päivitetyt paikalliset opetussuunnitelmat tulisi ottaa käyttöön kunnissa ja kouluissa elokuun 2023 alussa.

Päivityksiä on odotettavissa erityisesti opetussuunnitelman perusteiden lukuihin 4–5 ja 7–8, jotka koskevat perusopetuksen toimintakulttuuria, oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestämistä, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä oppilashuoltoa. Valmistelutyön aikana kuullaan myös mallin kehittämisessä mukana olevia opetuksen järjestäjiä.

Opetushallitus viestii perusteuudistuksen etenemisestä ja muutosten vaikutuksesta koulujen arkeen verkkosivuillaan, kun valmistelutyö etenee.

Paikallista osaamista tuetaan täydennyskoulutuksin

Opetushallitus tukee sitouttavaa kouluyhteisötyötä poissaolojen ennaltaehkäisemiseksi kouluissa myös suunnittelemalla ja toteuttamalla valtakunnallisen täydennyskoulutuskokonaisuuden. Koulutukset on suunnattu perusopetuksen järjestäjille ja koulujen henkilöstölle.

Koulutukset tarjoavat tietoa laki- ja perustemuutoksista, mutta niissä käsitellään myös laajemmin oppilaiden terveyteen ja turvallisuuteen sekä oppilashuoltoon liittyviä teemoja. Koulutukset järjestetään syksyllä 2023 ja keväällä 2024.

– Koulutuskokonaisuus valmistellaan kuluvan syksyn aikana, ja kokoamme parhaillaan toiveita koulutusten teemoista ja sisällöistä. Toiveita voi esittää Webropol-lomakkeen kautta, Riina Länsikallio kannustaa.  

#SKYkoulussa-kampanja 7.–30.9.

  • Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittäjät kutsuvat kouluja osallistumaan #SKYkoulussa-somekampanjaan, joka käynnistyy 7.9. ja jatkuu syyskuun loppuun asti. 
  • Kampanjan teemana on ”Jokainen koulupäivä on tärkeä".
  • Kampanjan tavoitteena on tukea oppilaiden yhteisöllisyyttä ja läsnäoloa kouluissa.
  • Sitouttavan kouluyhteisötyön piloteissa ja tukioppilastoiminnassa mukana oleville kouluille on lähetetty kampanjan sähköinen materiaalipaketti, jota koulut voivat hyödyntää aamunavauksissa, välitunneilla ja oppitunneilla.

Lisätiedot:

Riina Länsikallio
Erityisasiantuntija
riina.lansikallio [at] oph.fi
Puh. 029 533 1088 

Marjo Rissanen
Opetusneuvos, perusopetus ja varhaiskasvatus
marjo.rissanen [at] oph.fi
Puh. 029 5331776