Uutinen

Koulutuksen kustannukset jatkavat kasvuaan – kustannukset nousivat merkittävästi vuonna 2021

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Valtionosuudet
Opetushallitus on julkaissut esi- ja perusopetuksen sekä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannusraportit vuodelta 2021. Koulutuksen kustannukset kasvoivat edellisvuodesta kaikilla koulutusasteilla.
Paraskoulu

Esi- ja perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset kasvoivat yhteensä 5 % vuodesta 2020 vuoteen 2021. Kustannukset olivat noin 9 miljardia euroa vuonna 2021. Tämä selviää Opetushallituksen tuoreista kustannusraporteista. 

Opetushallituksen julkaisemista raporteista käyvät ilmi vuoden 2021 kustannukset myös vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta sekä museoista ja esittävistä taiteista. Kansalaisopistoja lukuun ottamatta myös näiden kustannukset kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna.

Kustannusraporttien tiedot on kerätty Opetushallituksessa lukuun ottamatta kunnallisten toimijoiden esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannustietoja, jotka on kerännyt Valtiokonttori. Kerätyistä tiedoista ei selviä, miksi kustannukset ovat kasvaneet.

Perusopetuksen kustannukset kasvoivat 4 prosenttia

Yhdeksänvuotisen perusopetuksen kokonaiskustannukset kasvoivat vuodesta 2020 4 % ja olivat vuonna 2021 noin 5,4 miljardia euroa. Perusopetuksen kustannukset nousevat noin 5,8 miljardiin euroon, mikäli huomioidaan myös erityisen tuen oppilaiden pidennetyn oppivelvollisuuden, lisäopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, aikuisten perusopetuksen sekä kunnallisen sairaalaopetuksen kustannukset.

Yhdeksänvuotinen perusopetus maksoi vuonna 2021 keskimäärin 9 975 euroa oppilasta kohden (9 597 euroa vuonna 2020). Kun mukana ovat myös pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, perusopetukseen valmistava opetus, aikuisten perusopetus ja kunnallinen sairaalaopetus, nousevat oppilaskohtaiset kustannukset 10 227 euroon (9 872 euroa vuonna 2020). 

Perusopetusta edeltävän esiopetuksen kokonaiskustannukset kasvoivat edellisvuodesta 11 % ja olivat vuonna 2021 noin 396 miljoonaa euroa. Kustannukset nousevat noin 419 miljoonaan euroon, kun huomioidaan myös esiopetusikäisten sairaalaopetus ja pidennetty oppivelvollisuus. 

Esiopetus maksoi vuonna 2021 keskimäärin 6 713 euroa oppilasta kohden (6 341 euroa vuonna 2020). Kun mukaan lasketaan myös pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksen ja sairaalaopetuksen piirissä olevat oppilaat, oppilaskohtaiset kustannukset olivat 6 906 euroa (6 524 euroa vuonna 2020).

Ammatillisen koulutuksen kustannukset kasvoivat 6,7 prosenttia

Ammatillisen koulutuksen kustannukset kasvoivat 6,7 % vuodesta 2020 ja olivat vuonna 2021 noin 2 miljardia euroa. Yhden opiskelijavuoden kustannukset olivat 10 665 euroa, 2,6 % enemmän kuin vuonna 2020. Vuonna 2021 opiskelijavuosia toteutui ammatillisessa koulutuksessa 187 385, mikä on 4 % enemmän kuin vuonna 2020. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijamäärän kuvaamiseen käytetään opiskelijavuosi-käsitettä. Opiskelijavuosi tarkoittaa 365 kalenteripäivää.

Kustannuksista noin 56 % prosenttia oli välittömiä opetuskustannuksia ja loput muita koulutuksen järjestämisen kustannuksia. Kustannusten nousussa merkittävin tekijä oli opetuskustannusten nousu noin 90 miljoonalla eurolla. 

Lukiokoulutuksen kustannukset kasvoivat 8,3 prosenttia

Lukiokoulutuksen kustannukset olivat vuonna 2021 noin 892 miljoonaa euroa, 8,3 % enemmän kuin vuonna 2020. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä kasvoi hieman edellisvuodesta.

Keskimääräinen opiskelijakohtainen kustannus lukiokoulutuksessa oli 8 535 euroa. Lukiokoulutusta järjestävät yksityiset toimijat, kunnat, valtio ja yliopistot. Yksityisillä koulutuksen järjestäjillä opiskelijakohtaiset kustannukset olivat keskimäärin pienemmät (7 229 euroa) kuin kuntien ylläpitämissä lukioissa (8 668 euroa). Kalleinta lukiokoulutuksen järjestäminen oli valtion lukioissa (12 735 euroa/opiskelija) ja yliopistojen harjoittelukouluissa (10 368 euroa/opiskelija).

Lukiokoulutuksen kustannuksista noin 64 % tuli opetuksesta.

Opetustoimen rahoituksesta vastaavat valtio ja kunnat yhdessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö hallinnoi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmää. Opetushallitus vastaa muun muassa valtionosuusjärjestelmän tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. 

Lisätietoja 

Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi
valtionosuudet [at] oph.fi