Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt vapaan sivistystyön lisärahoituksesta ja oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön valtionosuuden korotuksen tarkistuksesta

Palvelut Vapaa sivistystyö Valtionosuudet
Opetushallitus on postittanut 4.11.2022 päätökset niille valtionosuuden saajille, joiden valtionosuusrahoitus on päätöksen myötä muuttunut loppuvuoden 2022 osalta. Linkit päätösten liiteraportteihin löytyvät sivun alareunasta.
Kahden ihmisen kädet, papereita ja tablet-tietokone.

Vapaan sivistystyön lisärahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt 21.10.2022 vuoden 2022 valtionosuuden perusteena käytettävien suoritteiden määrän vahvistamisesta. Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen rahoitukseen on vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa osoitettu vapaalle sivistystyölle yhteisesti 1,5 miljoonaa euroa Ukrainasta tulleiden tilapäistä suojelua saavien kielikoulutukseen. Lisärahoituksen jakamiseksi Opetushallituksen perustiedonkeruuseen lisättiin lisäkysymyksiä. Lisärahoituksen piiriin pääsemiseksi ylläpitäjän oli osoitettava, että kyseiselle kohderyhmälle oli jo järjestetty tai järjestettiin parhaillaan kielikoulutusta. Pelkkä arvio mahdollisesta tulevaisuudessa järjestettävästä koulutuksesta ei riittänyt. Mikäli ylläpitäjälle oli ennestään myönnetty rahoitusta kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen järjestämiseen, nyt myönnettävän lisärahoituksen piiriin pääseminen edellytti, että aikaisemmin myönnetty rahoitus kotoutumissuunnitelmaan hyväksytylle koulutukselle oli riittämätön kattamaan tilapäistä suojelua saavista johtuvan lisätarpeen rahoitukselle.  

Ukrainasta tulleella tilapäistä suojelua saavalla tulee olla laadittuna kotoutumissuunnitelma, jotta opiskelija voidaan kirjata kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn sadan prosentin valtionosuudella rahoitetun koulutuksen piiriin. Kunta tai TE-toimisto voi laatia tilapäistä suojelua saavalle kotoutumissuunnitelman. Mikäli kotoutumissuunnitelmaa ei ole, opiskelijan suorittama koulutus ja arvioitu toteuma kirjataan 57 %:n valtionosuusrahoituksen piiriin.  

Opetushallituksen syksyn 2022 perustiedonkeruussa kerättyjä tietoja kielikoulutuksen järjestämisestä Ukrainasta tulleista tilapäistä suojelua saavista kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttynä koulutuksena tullaan myös käyttämään rahoituksen perusteena vuonna 2023 kyseiselle kohderyhmälle osoitetun lisärahoituksen jakamiseksi. 

Kansanopistot 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä myönnetään kansanopistoille yhteensä 4 140 uutta opiskelijaviikkoa kotoutumissuunnitelmaan hyväksytylle koulutukselle vuodelle 2022 Ukrainasta tulleiden suomen / ruotsin kielen maksuttomaan koulutukseen. 

Oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen rahoituksen siirtymäajalla vuosina 2021–2023 opiskelijaviikkojen valtionosuuden korottaminen 57 %:ista tai 80 %:ista 100 %:iin perustuu ylläpitäjien Opetushallituksen syyskuun tiedonkeruussa antamiin tietoihin kyseisen koulutuksen opiskelijamääristä. Päätöksellä tarkistetaan aikaisemmin 4.11.2021 myönnettyä valtionosuuden korotukseen oikeuttavaa suoritemäärää siten, että syyslukukauden 2022 valtionosuuden korotuksen piiriin tulevat opiskelijaviikot perustuvat Opetushallitukselle 20.9.2022 annettuihin tietoihin kyseisen koulutuksen opiskelijamääristä. Kevätlukukauden osalta jää voimaan opiskelijaviikkomäärä, joka perustuu 20.9.2021 annettuun opiskelijamäärään. 1.8.2022 voimaan tulleen vapaan sivistystyön asetuksen muutoksen (722/2022) mukaisesti oppivelvollisille suunnatun koulutuksen syylukukauteen kohdistuvien opiskelijaviikkojen yksikköhintaa on korotettu oppimateriaalilisällä, 6,90 euroa / opiskelijaviikko.  

Valtion toisessa lisätalousarviossa myönnetyn lisärahoituksen ja oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön valtionosuuden korotuksen tarkistuksen johdosta opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut uudet 100 %:in valtionosuudella rahoitetut opiskelijaviikkomäärät sekä 100 %:in valtionosuuteen korotetut opiskelijaviikkomäärät alla olevan raportin mukaisesti.  

Päätös korvaa 4.11.2021 annetun päätöksen yllä mainittujen opiskelijaviikkomäärien osalta. 

Kansalaisopistot 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä myönnetään kansalaisopistoille yhteensä 1 869 uutta opetustuntia kotoutumissuunnitelmaan hyväksytylle koulutukselle vuodelle 2022 Ukrainasta tulleiden tarpeita varten. Vahvistetut opetustuntimäärät vuodelle 2022 löytyvät alla olevasta raportista.  

Päätös korvaa 12.11.2021 annetun päätöksen kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen opetustuntimäärien osalta. 

Kesäyliopistot 

Päätöksellä myönnetään kesäyliopistoille yhteensä 386 uutta opetustuntia kotoutumissuunnitelmaan hyväksytylle koulutukselle vuodelle 2022 Ukrainasta tulleiden tarpeita varten. Vahvistetut opetustuntimäärät vuodelle 2022 löytyvät alla olevasta raportista. 

Päätös korvaa 12.11.2021 annetun päätöksen kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen opetustuntimäärien osalta. 

Opintokeskukset 

Päätöksellä myönnetään opintokeskuksille yhteensä 105 uutta opetustuntia kotoutumissuunnitelmaan hyväksytylle koulutukselle vuodelle 2022 Ukrainasta tulleiden tarpeita varten. Vahvistetut opetustuntimäärät vuodelle 2022 löytyvät alla olevasta raportista. 

Päätös korvaa vuonna 2021 annetun päätöksen kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen opetustuntimäärien osalta. 

Raportit ja lisätiedot

Päätöksen liitteenä olleet raportit löytyvät Opetushallituksen opetus- ja kulttuuritoimen raportointijärjestelmästä. 

Lisätietoja raporteista sekä vapaan sivistystyön lisärahoituksesta: valtionosuudet [at] oph.fi