Uutinen

Opetushallitus hyödyntää avoimelta lausuntokierrokselta tullutta palautetta kriteerityössä

Ajankohtaista Perusopetus Arviointi ja todistukset Kasvatusalat
Opetushallituksen valmistelemiin 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnoksiin tuli elo- ja syyskuun aikana yhteensä 166 lausuntoa eri tahoilta. Kriteeriluonnoksesta pyydettiin julkisesti lausuntoja kaikille avoimessa lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelussa. Samanaikaisesti oli avoinna verkkokommentointi. Saatua palautetta hyödynnetään kriteerityön viimeistelyssä syksyn aikana kun jokaisen oppiaineen saama palaute käydään läpi kriteeriryhmissä.
Oppilaita luokassa
Oppilaita luokassa.

Opetushallituksen valmistelemiin 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnoksiin tuli elo- ja syyskuun aikana yhteensä 166 lausuntoa eri tahoilta. Kriteeriluonnoksesta pyydettiin julkisesti lausuntoja kaikille avoimessa lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelussa. Lausuntoja tuli tätä kautta 50. Samanaikaisesti oli avoinna verkkokommentointi, johon tuli 116 kommenttia.

Palautteen perusteella voidaan todeta muun muassa, että kriteeristössä näkyvät erilaiset jatkumot koetaan hyödyllisiksi kriteerien käytön sisäistämisessä. Positiivisena koetaan myös se, että kriteeriluonnos noudattaa samaa linjaa päättöarvioinnin kanssa.

Kriteerien määrä koetaan palautteen perusteella osittain suureksi. Toisaalta kriteerien koetaan selkeyttävän ja yhtenäistävän arviointia. Tämä on olennaista etenkin niissä kunnissa, joissa useasta eri alakoulusta oppilaat siirtyvät 7. luokalle isolle yläkoululle. Palautteessa ilmenee, että tuen tarpeen arvioiminen todennäköisesti helpottuu vastaanottavassa koulussa.

Palautteessa painotetaan myös, että kun jo opetuksen suunnittelun vaiheessa otetaan tavoitteet entistä paremmin huomioon ei arvioinnin kohdalla yksittäisten tavoitteiden määrä ole kohtuuton. Oppilaan osaamista tarkastellaan kokonaisuutena suhteessa tavoitteisiin.

Palaute käydään tarkasti läpi kriteeriryhmissä

Saatua palautetta hyödynnetään kriteerityön viimeistelyssä syksyn aikana. Jokaisen oppiaineen saama palaute käydään läpi kriteeriryhmissä. Ryhmissä pohditaan saadun palautteen muotoa ja vaikutusta kriteerikuvausten sanamuotojen tarkentamiseen. Tässä vaiheessa voi esimerkiksi nousta esiin onko jokin kriteerikuvaus sen verran tulkinnanvarainen, että kuvausta on syytä täsmentää. Siksi saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää. Uudistetut kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2023. Niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024.

Opetushallitus seuraa jatkuvasti arvioinnin uusien linjausten vaikutuksia. Lisäksi Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto tekevät parhaillaan tutkimusta sekä opetussuunnitelman perusteista että kriteerityöstä.

Kriteerityöllä Opetushallitus haluaa vastata opetuksen järjestäjien esittämään tarpeeseen. Uusilla 6. luokan lukuvuosiarvioinnin kriteereillä pyritään sekä yhdenmukaistamaan että helpottamaan opettajien arviointityötä. Kriteereillä voidaan avata myös oppilaille ja huoltajille oppilaan osaamisen tasoa suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin.

Kriteereiden valmistelu tapahtuu laajassa yhteistyössä opetuksen ammattilaisten kanssa

6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnokset on valmisteltu kriteerityöpajoissa ja oppiainekohtaisissa ryhmissä laajassa yhteistyössä luokanopettajien, aineenopettajien, rehtoreiden, yliopistonlehtoreiden ja tutkijoiden kanssa. Työhön on Opetushallituksen asiantuntijoiden lisäksi osallistunut noin 200 henkilöä, jotka ovat tulleet mukaan työhön esimerkiksi Luokanopettajaliiton, eri oppiaineliittojen ja muiden vastaavien tahojen kautta. Opettajia ja muita osallistujia on usein pyydetty mukaan työhön suoraan eri järjestöjen kanavien kautta. Opettajat ovat saaneet ilmoittautua mukaan prosessiin eri oppiaineiden työryhmiin.

Tämän lisäksi koulutuksen asiantuntijoista ja sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä on seurannut työn etenemistä ja ottanut kantaa kriteeriluonnoksiin eri vaiheissa. Ohjausryhmään kuuluu kaikkien keskeisten opettajajärjestöjen edustajia. Kriteerityön alussa työssä olivat tiiviisti mukana parin vuoden ajan myös eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden ryhmä.

Kun päättöarvioinnin kriteerityö aloitettiin, oppiaineryhmissä oli pohjana sama asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka oli valmistellut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Perustetekstiä kirjoittaneet pohtivat siis myöhemmin myös arviointia.

Oppilaan osaamista arvioidaan suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin

Kriteerien määrä johtuu siitä, että ne on johdettu oppiaineiden tavoitteista. Opetussuunnitelman perusteet eivät ole muuttuneet kriteerityön aikana, vaan samat tavoitteet ovat olleet opetussuunnitelman perusteissa vuodesta 2014 alkaen. Opettajat ovat siis jo tähänkin saakka ottaneet oppilaan arvioinnissa huomioon saman määrän tavoitteita, koska oppilaan arviointi tehdään suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteisiin.

Täydennyskoulutus on tärkeä osa arvioinnin uudistamista. Opetushallitus tarjoaa keväällä 2023 opetuksenjärjestäjille ja opettajille laajasti koulutusta lukuvuosiarviointiin erilaisilla maksuttomilla webinaareilla.

Uudet 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit ovat osa perusopetuksen eri arviointiosuuksien uudistusta, jota on tehty kesäkuusta 2018 lähtien. Uudistettu arviointiluku 6 on otettu käyttöön 1.8.2020 alkaen. Päättöarvioinnin kriteerit otettiin käyttöön kevään 2022 päättöarvioinnissa.

Lisätietoja

Opetusneuvos Marjo Rissanen, p. +358 29 5331776, etunimi.sukunimi [at] oph.fi