Uutinen

Opetushallitus päivitti ohjeensa katsomuskasvatuksesta, katsomusaineiden opetuksesta, uskonnollisista tilaisuuksista ja yhteisistä juhlista

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Elämänkatsomustieto Uskonto
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tarkoitettuja ohjeita on täsmennetty mm. laillisuusvalvojien ratkaisujen perusteella, mutta niiden taustalla oleva säädöspohja ei ole muuttunut.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Päivitetyt ohjeet koskevat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen, esiopetuksen katsomuskasvatuksen sekä uskonnollisten tilaisuuksien ja yhteisten juhlien järjestämistä. Lisäksi on päivitetty ohje uskonnollisista tilaisuuksista ja yhteisistä juhlista ammatillista koulutusta varten. Varhaiskasvatuksen vastaava ohje päivitetään myöhemmin.

Ohjeiden aihepiiriä koskeviin säädöksiin ei ole tullut muutoksia, mutta uudistuksia ja täydennyksiä on tehty muun muassa eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintöjen ja ylimpien laillisuusvalvojien uusimpien ratkaisujen pohjalta. Ohjeissa on huomioitu esimerkiksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös ja perustusvaliokunnan mietintö, joissa otetaan kantaa kirkon ja muiden uskonnollisten tilojen käyttämiseen koulun juhlien pitopaikkana. Ohjeiden uudistamisessa on otettu huomioon myös aiemmista, vuonna 2018 annetuista ohjeista saatu palaute.

Uudistetuissa ohjeissa korostuu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tiedotusvastuu

Opetushallituksen ohjeissa kuvataan, miten Suomen perustuslain uskonnon ja omantunnon vapautta koskevat säännökset huomioidaan katsomuskasvatuksessa ja katsomusaineiden opetuksessa sekä uskonnollisten tilaisuuksien ja kaikille yhteisten juhlien järjestämisessä. Uskonnolliset tilaisuudet tulee järjestää muusta toiminnasta erillään ja niille pitää tarjota vaihtoehtoista toimintaa. Kouluvuoteen kuuluu myös perinteisiä, kaikille yhteisiä juhlia. Ne ovat osa toimintaa ja opetusta, johon oppilaiden ja opiskelijoiden tulee osallistua. Juhliin voi sisältyä joitakin uskontoon viittaavia elementtejä, jotka ovat suomalaiseen kulttuuriin liittyviä traditioita.

Uudistetuissa ohjeissa korostuu aiempaa selvemmin opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tiedottamisvastuu sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Katsomusaineiden opetus, esiopetuksen katsomuskasvatus, uskonnolliset tilaisuudet ja yhteiset juhlat tulee suunnitella siten, että toiminnan luonne on selvää oppilaille, opiskelijoille ja heidän huoltajilleen sekä henkilökunnalle ja mahdollisille yhteistyökumppaneille. Näistä tiedotettaessa järjestäjien tulee kiinnittää erityistä huomiota tiedottamisen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, jotta oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille ei jää epäselväksi, millaisesta toiminnasta tai tilaisuudesta on kyse. 

Opetuksen järjestäjän tulee lisäksi huolehtia siitä, että perusopetuksessa oppilaan huoltajalla ja lukiokoulutuksessa opiskelijalla itsellään on tieto siitä, milloin oppilaalla tai opiskelijalla on oikeus elämänkatsomustiedon tai oman uskontokunnan mukaiseen opetukseen. 

Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen oppilaitoksissa on perehdytty säädöksiin ja Opetushallituksen ohjeisiin sekä noudatetaan niitä. 

Lisätiedot:

  • uskonnon opetus: opetusneuvos Outi Raunio-Hannula, puh. 029 533 1341, outi.raunio-hannula [at] oph.fi
  • elämänkatsomustieto, katsomuskasvatus: opetusneuvos Satu Honkala, puh. 0 29 533 1544, satu.honkala [at] oph.fi