Uutinen

Opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä täsmennettiin – koulut ja oppilaitokset voivat puuttua aiempaa tehokkaammin kiusaamiseen ja syrjintään

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Hyvinvointi Johtaminen ja hallinto Kodin ja koulun yhteistyö Opettajat ja kasvattajat Opetussuunnitelma Oppimisympäristö Oppilas- ja opiskelijahuolto Tasa-arvo ja osallisuus Turvallisuus
Esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstöllä on jatkossa käytössään nykyistä tehokkaampia keinoja puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan. Useisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja määräyksiin tehtyjen täsmennysten tavoitteena on taata kaikille turvallinen oppimisympäristö. Uudistus on osa kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemisen toimenpideohjelmaa.
Nuori tyttö joka katsoo alaspäin. Taka-alalla näkyy muita lapsia.

Opetushallitus on täsmentänyt useita opetussuunnitelmien perusteita ja ammatillisen koulutuksen määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Täsmennykset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Täsmennykset perustuvat muutoksiin, jotka on tehty perusopetuslakiin, lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja lukiolakiin. Lait edellyttävät jatkossa, että lapsen ja nuoren etu otetaan ensisijaisesti huomioon aina, kun opetusta tai koulutusta suunnitellaan, järjestetään tai siitä päätetään.

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022. Esi- ja perusopetuksen sekä koulutuksen järjestäjien on päivitettävä paikalliset opetussuunnitelmat siten, että ne vastaavat annettuja määräyksiä ja ovat käytössä elokuun alkuun mennessä. Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa sovelletaan perusopetuslakiin, lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja lukiolakiin tulevia muutoksia. Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa noudatetaan lukiolakiin tulevia muutoksia koskien kurinpitokeinojen käyttämistä ja niihin liittyviä menettelytapoja.

Turvallisuutta lisääviä toimia kouluihin ja oppilaitoksiin 

Lainsäädäntö velvoittaa, että oppilas ja opiskelija suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyy muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimii siten, ettei hän vaaranna toisten oppilaiden tai opiskelijoiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön terveyttä ja turvallisuutta.

Jos perusopetuksessa oleva oppilas käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti ja vaarantaa toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuuden, häneltä voidaan evätä opetus jäljellä olevan koulupäivän ajaksi. Opetuksen epääminen on mahdollista myös, jos oppilaan häiritsevä käyttäytyminen vaikeuttaa kohtuuttomasti opetusta. Vastaavat perusteet oikeuttavat epäämään opetuksen jatkossa myös seuraavaksi koulupäiväksi, jos opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa sen suunnitteluun, miten oppilas voi palata turvallisesti takaisin opetukseen. 

Perusopetuksen oppilaalle ja toisen asteen opiskelijalle on epäämisen aikana järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi opetuksen tai koulutuksen järjestäjän on laadittava oppilaalle tai opiskelijalle suunnitelma, jossa määritellään ne käytännöt ja opiskeluhuoltopalvelut, jotka tukevat hänen turvallista paluutaan opetukseen.

Ilmoitusvelvollisuus ja toimivalta päättää erottamisesta muuttuvat

Ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen opettajalla ja rehtorilla on jatkossa velvollisuus ilmoittaa oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta sekä niistä epäillyn että niiden kohteeksi joutuneen oppilaan tai opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Vastaava velvoite koskee myös esiopetuksen ja perusopetuksen opettajaa ja rehtoria.

Sen sijaan ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen rehtorilla ei ole enää toimivaltaa päättää oppivelvollisen määräaikaisesti erottamisesta. Päätöksen erottamisesta voi tehdä koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin.

Kiusaamisen ehkäisyä ja siihen puuttumista edistetään laajalla rintamalla

Lainsäädännöllistä kehittämistyötä on edistetty osana eri hallinnonalojen yhteistä kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastaista toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa koulujen, oppilaitosten ja muun yhteiskunnan kykyä puuttua kiusaamiseen ja ehkäistä siitä aiheutuvaa kärsimystä. Ohjelmasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien hyvinvoinnin vahvistaminen sekä kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisy ovat myös osa Opetushallituksen strategista ja yhteiskunnallista vaikuttavuustyötä.

Lisätiedot:

Esiopetus:
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa
arja-sisko.holappa [at] oph.fi
puh. 029 533 1371

Perusopetus:
Opetusneuvos Tiina Luomanen
tiina.luomanen [at] oph.fi
puh. 029 533 1080

Perusopetukseen valmistava opetus:
Opetusneuvos Katri Kuukka
katri.kuukka [at] oph.fi
puh. 029 533 1445

Aikuisten perusopetus:
Opetusneuvos Teijo Koljonen
teijo.koljonen [at] oph.fi
puh. 029 533 1524

Lukiokoulutus:
Erityisasiantuntija Riina Länsikallio
riina.lansikallio [at] oph.fi
puh. 029 533 1088 

Aikuisten lukiokoulutus:
Opetusneuvos Teijo Koljonen
teijo.koljonen [at] oph.fi
puh. 029 533 1524

Ammatillinen koulutus:
Opetusneuvos Mia Vartiainen
mia.vartiainen [at] oph.fi
puh. 029 533 1187

 

Täsmennykset koskevat seuraavia opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä: